[ Pobierz całość w formacie PDF ]
COLIN FORBESW�DZ I PRZEKL�CIPrzek�adMONIKA KLUCZy�SKATytu� orygina�uTI - LEADER AND TI DAMNEDDla Jane, dla Marjory dzi�ki nim powsta�a ta ksi��ka...W nocy, je�li wierzy� o�wiadczeniu Hanny Reitsch, Hitlerzgromadzi� woko�o siebie ca�y "dw�r" i w tym makabrycznymconclave ka�dy przedstawi� sw�j plan samob�jstwa...Jest to wszystko, co wiemy o losach zw�ok Hitlera i EwyBraun.Pal�c si� wolno na gruncie piaszczystym sto osiemdziesi�tlitr�w benzyny mog�o zw�gli� cia�o, pozostawiaj�c resztki nie dorozpoznania, ale ko�ci opar�yby si� p�omieniom. Tych ko�ci jednaknigdy nie odnaleziono.... los Martina Bormanna pozosta�tajemnic�.Wyj�tki z ksi��ki "Ostatnie dni Hitlera" Hugha R. Trevor -Ropera (podkre�lenie C. Forbesa) t�umaczy� Kazimierz Fudakowski.W ostatnich swoich latach Hitler przejawia� niech�� dopublicznego wyst�powania, wyrzek� si� tej niezwyk�ej w�adzy,kt�r�, jako wiecowy m�wca, sprawowa� nad masami.Wyj�tek z ksi��ki "Hitler. Studium tyranii" Alana Bullocka;t�um. Tadeusz Evert. ..Sowieci mieli w Szwajcarii fantastyczne �r�d�o informacji,niejakiego Rudolfa Roesslera (kryptonim "Lucy"). Kana�ami,kt�rych do dzi� nie uda�o si� ustali�, Roessler - otrzymywa�wiadomo�ci z najwy�szego szczebla niemieckich w�adz wojskowych...Wyj�tek z "The Craft Of Intelligence" (Sztuka wywiadu)Allena Dullesa.Cz�� pierwszaCZ�OwIEK w LUSTRACHRozdzia� pierwszy13 marca 1943 roku.Bomba zegarowa, kt�ra mia�a zabi� Adolfa Hitlera, wodzanarodu niemieckiego i g��wnodowodz�cego niemieckich si�zbrojnych, zosta�a zmontowana w Smole�sku z wielk� staranno�ci�.Straszliwa rosyjska zima wci�� dawa�a si� we znaki. W chwiligdy Hitler omawia� z feldmarsza�kiem von Klugem nast�pn�planowan� ofensyw� przeciwko Armii Czerwonej, termometrywskazywa�y wiele stopni poni�ej zera. Fuhrer, ubrany w wojskowygruby p�aszcz i czapk� ze z�otym or�em trzymaj�cym w szponachswastyk�, by� w �wietnym nastroju - o�ywiony, pe�en pasji ioptymizmu.- Zmia�d�ymy Rosjan! Zaatakujemy wcze�niej, ni� si�spodziewaj� - powiedzia� do von Klugego i towarzysz�cych muoficer�w sztabowych. - Unicestwimy ich jednym pot�nym ciosem,przygnieciemy przewag� ludzi, czo�g�w, dzia�...- Mein Fuhrer - wtr�ci� z szacunkiem von Kluge - czuj� si� wobowi�zku przypomnie�, �e w chwili obecnej wojska Stalina maj�nad nami przewag� liczebn�...- Tylko chwilowo.Po tej kr�tkiej uwadze Hitler zamilk�. Rozejrza� si� po nawp� zrujnowanym betonowym bunkrze, w kt�rym odbywa�a si� narada,i podszed� sztywnym krokiem do okna z rozbit� szyb�, zas�oni�tegobrezentow� p�acht� trzepocz�c� w porywach wichury. By� to typowydramatyczny gest, aktorski chwyt, aby utrzyma� widowni� wnapi�ciu przed wyg�oszeniem sensacyjnego o�wiadczenia. Wmilczeniu, jakie zapanowa�o, wycie wiatru sta�o si� g�o�niejsze.Cisza si� przed�u�a�a.Hitler patrzy� przez okno na nie ko�cz�cy si� sznurradzieckich je�c�w, brn�cych przez �nieg pod stra�� �o�nierzyWehrmachtu.Obraz bia�ego piek�a Rosji gin�� w dali za zas�on�padaj�cego �niegu.Za sznurem je�c�w wida� by�o inny zniszczony bunkier,kt�rego strop grozi� zawaleniem. Niezwyk�a intuicja Hitlera nieostrzeg�a go tym razem, �e w tamtej ruinie dzieje si� co�niezwyk�ego.Odwr�ci� si�, podszed� z powrotem do sto�u i uderzy�zaci�ni�t� pi�ci� w roz�o�on� na blacie map� wschodniego frontu.Jego g�os sta� si� wysoki i ostry jak g�os szale�ca.- Tylko chwilowo! - powt�rzy�. - Nie wiecie jeszcze czego�,co zamierzam wam oznajmi�. Wkr�tce b�dziecie mieli do dyspozycjidodatkowych czterdzie�ci dywizji - w tym dziesi�� pancernych!Kt� odwa�y si� zaprzeczy�, �e z tak� si�� w ci�gu dw�ch miesi�cyzmieciemy Armi� Czerwon� z powierzchni ziemi?!Dr�twiej�c z zimna pomimo piecyk�w rozstawionych wok� sto�u- w ca�ym budynku cuchn�o wyziewami palonego oleju -von Klugeby� r�wnie zdumiony jak jego oficerowie. On pierwszy spo�r�dobecnych na tyle odzyska� przytomno�� umys�u, by ostro�niezapyta�:- Mein Fuhrer, czy mo�na wiedzie�, sk�d nadejdzie torzeczywi�cie ogromne wsparcie?- Z zachodu, oczywi�cie! - krzykn�� Hitler. - Natychmiast popowrocie do swej kwatery wydam odpowiedni rozkaz. Z tymi �wie�ymilud�mi i czo�gami ju� w maju b�dziecie w Moskwie! A gdy tylkoMoskwa - g��wny w�ze� sowieckich kolei - upadnie, Stalin b�dziesko�czony!- Lecz tereny zachodniej Europy pozostan� bez obrony-zaoponowa� von Kluge - otwarte na o�cie� dla inwazji si�anglo-ameryka�skich...- Ma pan kr�tk� pami��, m�j drogi von Kluge - warkn��Hitler. - Zastosowa�em z powodzeniem ten sam manewr, gdynajechali�my Polsk� w 1939 roku. Zachodnie fronty Rzeszy by�yw�wczas bezbronne. W dodatku wojska brytyjskie i francuskieznajdowa�y si� wtedy na miejscu, na kontynencie. I co,zaatakowa�y?Nie! Wszystko posz�o tak, jak to przewidzia�em.- Ale gdy Churchill dowie si� o wycofaniu...Hitler da� si� ponie�� w�asnemu podnieceniu, wprawiaj�c si�w stan gniewnej pogardy.- My�li pan, �e to przeoczy�em? Makiety oboz�w wojskowych iczo�g�w s� ju� gotowe! zdj�cia wykonane z samolot�w zwiadowczychwroga potwierdz�, �e te czterdzie�ci dywizji wci�� jest na swoichmiejscach! B�dzie to mistrzowski manewr! A gdy Moskwa upadnie,wystarczy nam gar�� oddzia��w, aby zgnie�� resztki rozproszonychwojsk Stalina. B�dzie pan mia� ca�e lato na wykonanie tegozadania bez po�piechu. Za� sto dwadzie�cia naszych dywizjiprzerzucimy na zach�d i stan� twarz� w twarz z tym ameryka�skimpacho�kiem, Churchillem, i jego mocodawcami. Mo�liwe, �e to pan,von Kluge, otrzyma naczelne dow�dztwo - doda� od niechcenia.W betonowym bunkrze, na kt�ry Hitler spogl�da� przed chwil�,Genera� Henning von Tresckow, pierwszy oficer sztabu grupy Armii�rodek pod dow�dztwem von Klugego, w�a�nie sko�czy� sk�adaniebomby i zaj�� si� nastawianiem mechanizmu zegarowego. Przydrzwiach czuwa� jego pomocnik, porucznik Schlabrendorff. O wielem�odszy od genera�a, by� w tej chwili istnym k��bkiem nerw�w. -Zastyg� w bezruchu, roztrz�saj�c w my�li wszystkie elementyspisku, kt�re mog�y si� nie powie��.- Sk�d mo�emy mie� pewno��, kiedy wsi�dzie do samolotu?-spyta�. - Trzeba przecie� odpowiednio ustawi� zegar. Bomba musiwybuchn��, gdy b�d� w powietrzu, albo koniec z nami... - Uspok�jsi� - dodawa� mu otuchy von Tresckow nie podnosz�c oczu znadmechanizmu. - Po konferencji fuhrer wraca od razu do WilczegoSza�ca w Prusach Wschodnich, osiemset kilometr�w st�d.To zostawia szeroki margines bezpiecze�stwa na obliczeniemomentu detonacji...- Chyba �e zdecyduje si� tu przenocowa�.- Tego nie zrobi. Nigdy nie pozostaje poza swoj� g��wn�kwater� ani chwili d�u�ej ni� to konieczne. Nie ufa nikomu -zawsze taki by�."I w�a�nie tej nieufno�ci zawdzi�cza, �e tak skutecznieunika niebezpiecze�stw" - dopowiedzia� w my�li genera�. Lecz tymrazem Hitler pope�ni� niedopatrzenie: pewna grupa genera��w wBerlinie czeka�a tylko na wiadomo�� o jego �mierci, �eby przej��w�adz�. Von Tresckow stwierdzi� z zadowoleniem, �e bomba jestgotowa. Z otwartej paczki wyj�� dwie butelki koniaku i postawi�je na stole. W�o�y� na dno pakunku bomb�, a na wierzch butelki,tak by j� zas�ania�y. Potem bez wahania wyszed� z budynku iskierowa� si� na pas startowy wprost do kondora, kt�ry czeka�,aby zabra� Hitlera z powrotem do Niemiec.Adiutant ruszy� za nim.Zanim doszli do samolotu, id�cy przodem genera� zosta�zatrzymany przez Otto Reitera, oficera S.S, pytaj�cego, w jakimcelu tu przyszed�.Von Tresckow wyprostowa� si� sztywno i spojrza� z zimn�wynios�o�ci� na blad� twarz esesmana o ko�ciach policzkowychwystaj�cych jak w trupiej czaszce. Po kilku sekundach Reiterstraci� kontenans i spu�ciwszy wzrok zerkn�� na paczk�, kt�r�genera� wysun�� w jego stron�.- Drobny upominek dla przyjaciela w Wilczym Sza�cu. Chc� tozostawi� w samolocie. Czy mam przej�� po was, czy zejdziecie mi,do cholery, z drogi? A mo�e chcecie, �ebym powiadomi� fuhrera, �eprzekroczyli�cie swoje kompetencje? Kr�tki pobyt na froncienauczy was dyscypliny.Reiter, kt�rego m�zg z zimna prawie ju� nie funkcjonowa�,zadr�a� na t� gro�b� i odsun�� si�. Von Tresckow po schodkachwspi�� si� na pok�ad kondora, przeszed� mi�dzy wygodnymifotelami, kt�re specjalnie tu zamontowano, zerkn�� przezoszronione okno na sylwetk� Reitera pogr��onego w rozmowie zeSchlabrendorfem i wepchn�� pakunek pod jedno z siedze�.Opu�ciwszy samolot poprawi� czapk�, mijaj�c Reitera kichn��gwa�townie i wr�ci� do swojej kwatery mieszcz�cej si� niedalekomiejsca konferencji.W normalnych okoliczno�ciach genera� musia�by uczestniczy� wnaradzie, lecz w ostatniej chwili usprawiedliwi� si� przed swoimzwierzchnikiem, von Klugem, atakiem grypy. Teraz, z dala odzdenerwowanego adiutanta, pozorne opanowanie von Tresckowaznikn�o bez �ladu. Osun�� si� na materac swej pryczy targanyw�tpliwo�ciami. Nieodwracalnie ju� z�o�y� g�ow� pod top�r, a tylerzeczy mog�o jeszcze si� nie uda�.Czy ta esesma�ska �winia, Reiter, nie zechce wej�� dosamolotu, �eby po raz ostatni przejrze� jego wn�trze? Wygl�da�ona to, �e w pe�ni go przekona� widok wystaj�cych z paczki szyjekdw�ch butelek koniaku. Czy Hitler nie zmieni w ostatniej chwiliswoich plan�w, jak to si� ju� cz�sto zdarza�o? Ten cz�owieknajwyra�niej posiada� jaki� niesamowity instynkt, ostrzegaj�cy goprzed, niebezpiecze�stwem.Prze�y� jak do tej pory sze�� zamach�w na swoj... [ Pobierz całość w formacie PDF ]