[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
Katarzyna Węzowska
FRANCUSKI raz a dobrze
Intensywny kurs języka francuskiego
w 30 lekcjach
Konsultacja językowa:
dr Eric Stachurski
    Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl
Zdjęcie na okładce: Theta
Redakcja i korekta: Paweł Pokora
Lektorzy: Angélique Matynia, Eric Stachurski, Miłogost Reczek
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009
www.WydawnictwoLingo.pl
ISBN: 978-83-60287-28-6
Skład i łamanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
Spis treści
Słowniczek
Wstęp
6
Leçon 5
38
Un peu de Paris ! – Trochę Paryża!
Czasowniki nieregularne savoir i connaître.
Czasowniki zwrotne. Uwypuklenie – mise en
relief. Zaimki osobowe pronoms toniques.
Środki transportu.
Leçon 1
8
A la cafétéria – W kafeterii
Odmiana czasowników être i aller.
Czas teraźniejszy Présent. Rodzaj i liczba
rzeczownika. Zastosowanie rodzajników
nieokreślonych.
Leçon 6
46
Sprawdź się!
Leçon 2
14
Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
– Co robisz w życiu?
Odmiana czasowników regularnych I grupy
oraz nieregularnych prendre i faire.
Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników.
Zasady stosowania liason.
Leçon 7
48
On va prendre un verre ?
– Pójdziemy się czegoś napić?
Czasowniki nieregularne devoir i venir. Czas
Passé Récent. Wyrażenia z czasownikiem
avoir. Zaimek okolicznika miejsca y.
Leçon 3
22
Leçon 8
56
Qu’est-ce qu’on fait ce soir ?
– Co robimy dziś wieczorem?
Odmiana czasowników regularnych II grupy
oraz nieregularnych partir i sortir. Czas
Futur Proche. Przeczenie czasowników.
Zastosowanie rodzajników określonych.
Bon Appétit! – Smacznego!
Czasowniki nieregularne pouvoir i vouloir.
Rzeczowniki niepoliczalne i zastosowanie
rodzajników – déinis, indéinis, partitifs.
Wyrażenia moi aussi, moi non plus.
Leçon 4
30
Leçon 9
64
A l’aéroport – Na lotnisku
Czasownik nieregularny mettre. Wyrażenia
z czasownikiem mettre. Przynależność
i zaimki dzierżawcze. Zaimki pytające quel,
quelle, quels, quelles.
On va faire les boutiques ?
– Idziemy na zakupy?
Czasowniki nieregularne avoir i voir. Zaimki
wskazujące ce, cet, cette, ces i celui-ci,
celui-là. Zaimki pytające lequel, laquelle.
www.WydawnictwoLingo.pl
3
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]