[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Spis treÊci
Sttrona
Âciie˝ka
Podstawowe s∏owa i zwroty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . .
02-04
Na granicy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . . . .
05-07
W podró˝y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . .
08-10
W mieÊcie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . .
11-14
Nag∏e przypadki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . .
15-18
W hotelu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . .
19-20
W restauracji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . .
21-23
Turystyka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . .
24-27
Zakupy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . .
28-30
Telefon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . .
31
Rozmowy towarzyskie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
. . . . . . . . . . . . . . .
32
3
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
Kilka s∏ów wst´pu
Po co uczyç si´ s∏ownictwa?
ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo-
gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç.
Jak uczyç si´ s∏ownictwa?
Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y:
– uczyç si´ go ze zrozumieniem;
– zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie;
– korzystaç z dobrego wzorca wymowy;
– wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno.
Co zawiera „Francuski w podró˝y”?
Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych
z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro-
ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´-
tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy.
– S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz
nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza
jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà.
– Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich
obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra-
ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza.
Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa?
„Francuski w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo-
˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru,
a przede wszystkim w samochodzie.
S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo-
stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza.
Powodzenia!
4
Podstawowe s∏owa i zwroty
02
tak oui
nie non
dzi´kuj´ merci
dzi´kuj´ bardzo merci beaucoup
nie ma za co il n’y a pas de quoi
lub
de rien
przykro mi je suis désolé
przepraszam
(zwracajàc si´ do kogoÊ)
excusez-moi
czeÊç salut
dzieƒ dobry bonjour
dobry wieczór bonsoir
dobranoc bonne nuit
do widzenia au revoir
jak si´ masz? comment vas-tu?
lub
comment
˜a va?
jak si´ macie?/jak si´ pan/pani ma? comment allez-vous?
lub
comment ˜a va?
prosz´
(podajàc coÊ)
je vous en prie
lub
tenez
prosz´
s’il vous plaît
03
kto?
qui?
co?
quoi?
gdzie?
où?
kiedy?
quand?
jak?
comment?
ile pieni´dzy?
combien d’argent?
ile osób?
combien de personnes?
który?
lequel?
lub
qui?
czyj?
∫ qui?
5
Podstawowe s∏owa i zwroty
04
ja jestem je suis
ty jesteÊ tu es
on jest il est
ona jest elle est
to jest c’est
my jesteÊmy nous sommes
wy jesteÊcie vous ˘tes
oni sà ils sont
one sà elles sont
ja mam j’ai
ty masz tu as
on ma il a
ona ma elle a
my mamy nous avons
wy macie vous avez
oni majà ils ont
one majà elles ont
Nazywam si´ Jan Kowalski. Je m’appelle Jan Kowalski.
Jestem z Polski. Je viens de Pologne.
Jestem Polakiem. Je suis Polonais.
Jestem Polkà. Je suis Polonaise.
Nie rozumiem. Je ne comprends pas.
Nie mówi´ dobrze po francusku. Je ne parle pas bien fran˜ais.
Prosz´ powtórzyç.
Répétez, s’il vous plaît.
Prosz´ mi pomóc.
Aidez-moi, s’il vous plaît.
6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]