[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:01:46:Cholera!00:04:26:Do diab�a!00:06:24:Ognia!00:06:53:Nadlatuje!00:07:06:Tak!00:07:30:Nie s�dz�...00:07:34:- Dobra robota, Agencie Marcus.|- Dzi�kuj�.00:07:37:Niez�y strza�, Mahoney.|Posprz�taj to ca�e g�wno, co?00:08:13:KOSTNICA FEDERALNA|YOUNGSTOWN w stanie OHIO00:08:17:Prosz� identyfikator.00:08:37:W porz�dku, prosz� pana.00:09:18:- Nazwisko?|- Voorhees, Jason.00:09:20:Sprawa �ci�le tajna.|Ta kaseta jest tylko do u�ytku wewn�trznego.00:09:24:Ka�dy s�uchacz musi mie� poziom|uprawnie� C-4 lub wy�szy.00:09:27:Je�li nie - b�dzie mia� sporo k�opot�w.00:09:57:Jezu!00:10:10:Mamy wielkiego m�czyzn�...00:10:13:...z olbrzymi� utrat� tkanki|w wyniku urazu w trakcie eksplozji.00:10:17:- Waga?|- Wygl�da na 230, mo�e... 240.00:10:23:Oparzenia trzeciego stopnia|ponad 65% g�rnej cz�ci cia�a.00:10:29:Pierwszy i drugi stopie�|oparze� poni�ej pasa.00:10:52:Opr�cz ran spowodowanych wybuchem...00:10:55:...obiekt posiada dodatkowo...00:10:57:...mn�stwo...00:10:59:...ran od kul z broni maszynowej.00:11:09:Na pierwszy rzut oka...00:11:10:...mo�na oceni�, i� ugodzi�o go oko�o...00:11:13:...sto pocisk�w z broni...00:11:17:...r�nego kalibru.00:11:25:To b�dzie prawdziwa przyjemno��|policzy� je dok�adnie.00:11:48:Wi�c...00:11:51:...wed�ug mojej zawodowej opinii...00:11:54:...facet jest martwy jak cholera!00:12:01:Taki b�dzie m�j komentarz podsumowuj�cy.00:12:39:Sekcja zw�ok wykazuje...00:12:42:...silne obrz�ki w rejonie p�uc.00:12:48:S�dz�, �e jego serce jest|dwukrotnie wi�ksze ni� normalne.00:12:54:Jest ca�kowicie zdeformowane.00:12:57:Zgrubienia w rejonach prawego i lewego przedsionka.00:13:08:Serce jest wype�nione|czarnym, kleistym p�ynem.00:13:17:Szczerze m�wi�c, nie wiem co to do diab�a jest.|Ale napewno nie krew.00:15:16:Przepustka!00:15:18:- Przecie� ju� nieraz tam wchodzi�em.|- Przepustk�, prosz�.00:15:32:Chwileczk�.00:15:41:Mam �askotki!00:15:56:Wiesz Phil, to jest dla nas super okazja.00:16:01:Wiele os�b chcia�oby powiedzie� mu wprost:|"Pieprz� ci�, Jason Voorhees!"00:16:07:Pierdol si�!00:16:11:Jak si� czujesz gruby, robaczywy pierdolcu??00:16:15:Obci�gnij mi!00:16:20:Wiesz, co mam zamiar ci zrobi�?00:16:23:Nasra� na twoj� pierdolon� mask�.00:16:26:Wielkie kupsko wielko�ci mango.00:16:31:Tak... to jest sonda.00:16:38:Phil!00:16:56:Jakie orzeczenie doktorze?|Kiedy Jason wr�ci do formy?00:17:00:Naprawd� nafaszerowali�my go o�owiem.00:17:04:Tak czy owak by� wielkim dupkiem.00:17:08:/Dzi�, na American Casefile./00:17:12:/Jason Voorhees - martwy czy wci�� groany?/00:17:15:/Te zdj�cia zosta�y zrobione zaraz po|autopsji Jasona Voorheesa./00:17:18:/Rezultaty? Dwoje ochroniarzy - nie �yje./00:17:23:/Koroner - nie �yje./00:17:25:/Drugi Koroner - zaginiony.../00:17:28:/Czy te wszystkie ofiary to sprawka naszego seryjnego mordercy?/00:17:31:/Wiele jest za tym, �e jednak tak./|- Cze��, jestem Robert Campbell.00:17:37:Od ponad 20 lat, ka�dy zna nazwisko: Jason Voorhees.00:17:41:Wprowadzi� strach i panik� w serca naszych obywateli.00:17:45:Urodzony w 1946,|syn Eliasa i Pameli Voorhees.00:17:48:Wszyscy byli pewni, �e Jason uton�� w jeziorze|Crystal Lake w wieku 11 lat.00:17:53:Niestety tak si� nie sta�o.00:17:56:Od tego czasu jest winny|83 udokumentowanych morderstw.00:18:00:Mo�liwe, �e by�o ich wi�cej.00:18:03:Tylko dzi� specjalnie dla American Casefile...00:18:08:...poka�emy wam wywiad|przeprowadzony z panem Creighton Duke...00:18:11:...zaledwie na kilka dni przed uj�ciem Jasona.00:18:14:Przypominam, Mr Duke|jest s�awnym �owc�...00:18:17:...odpowiedzialnym za uj�cie sze�ciu|najbardziej poszukiwanych seryjnych zab�jc�w.|Obejrzmy wi�c nagranie.00:18:24:Pierwszy raz w historii, nasze kamery...00:18:26:...mog�y zarejestrowa� obraz w bazie treningowej Duke'a.00:18:29:Duke zaprosi� nas z obietnic� z�o�enia bardzo niezwyk�ej propozycji.00:18:33:Tak jak si� wam zapewne wydaje, Creighton Duke...00:18:36:...zaproponowa� nam wi�cej, ni� mogli�my si� spodziewa�.00:18:41:Pos�uchajcie.00:18:43:Powiem ci dwa s�owa.|Powiedz mi, co ci si� z nimi kojarzy, OK?00:18:47:- Dobra.|- Gotowy?00:18:49:- Wal.|- Jason Voorhees.00:18:52:To mi si� kojarzy...00:18:55:...z ma�� dziewczynk� w r�owym ubranku,|sprzedaj�c� hot-dogi i ciastka.00:19:02:Jak mamy si� odnie�� do twego twierdzenia, �e|Jason Voorhees tak naprawd� ci�gle nie jest martwy?00:19:07:Jason w takiej postaci jak pan my�li|to tak naprawde nie on.00:19:11:To cia�o kt�rego u�ywa... to tylko kupa mi�sa.00:19:16:Wie jak zmienia� posta�.00:19:18:Mo�e si� przemieszcza� w cia�a innych os�b|tak jak si� zmienia ubrania.00:19:21:Mo�liwe, �e zosta� wysadzony w powietrze|ale to dla niego niewielki problem.00:19:25:Po prostu przeni�s� si� do innego cia�a.00:19:28:Jason Voorhees,|prawdziwy Jason Voorhees...00:19:33:...jest czym� czego nigdy wcze�niej|nie spotkali�my, panie Campbell.00:19:37:Jest tylko jeden spos�b|aby sko�czy� z nim raz na zawsze.00:19:41:I ja jestem jedyn� osob�, kt�ra wie jak to zrobi�.00:19:46:Wi�c je�li chcecie go martwego, naprawd� martwego...00:19:51:...500 tysi�cy powinno wystarczy�.00:19:54:Za t� kwot� przynios� mask�,|tasak i reszt� jego cholernych zabawek.00:19:58:Twardy charakter.00:20:01:W tydzie� po naszym|wywiadzie z Creightonem Dukem...00:20:03:...dokonano pi�ciu morderstw w stylu Jasona.00:20:06:Wszystkie, jak mo�na by�o si� domy�li�, dokonano...00:20:09:...na bezpo�redniej drodze z federalnej kostnicy|w Youngstown, Ohio...00:20:12:...gdzie spoczywa�y szcz�tki Jasona,|do obozu Crystal Lake.00:20:17:Dzi�...|aby uspokoi� nastroje publiczne...00:20:20:...przygotowa�em ofert� dla Creighton Duke,|jego nagrod�, sum�: $500,000.00:20:24:Suma zostanie wyp�acona tylko wtedy,|gdy dostarczy nam i spo�ecze�stwu ameryka�skiemu...00:20:29:...niepodwa�alnych dow�d�w potwierdzaj�cych fakt...00:20:33:...�e Jason Voorhees zosta� ju�|wreszcie raz na zawsze zabity.00:20:37:Wracamy za moment do programu|"American Casefile".00:20:50:JASON NIE �YJE|2 BURGERY W CENIE 100:20:53:- To naprawd� straszne.|- Opowiedz mi.00:20:55:Nie, to nie jest straszne Diana, to jest biznes.00:20:58:Wielu g�odnych ciekawskich przyje�dza do|rodzinnego miasteczka Jasona.00:21:02:- Di, gotowe!|- Dzi�ki, Shel.00:21:05:Ma, czy naprawde musz�|kroi� to w taki spos�b?00:21:09:- Tak, w�a�nie tak.|- Wygl�daj� g�upio.00:21:11:ale to robisz!|Staraj si� aby przypomina�y maski hokejowe!00:21:16:Sp�jrz.00:21:22:To b�dzie zupe�nie nowy wz�r.|Sprzedajemy dwa burgery w cenie jednego.00:21:26:Bo�e, kocham t� kobiet�.|Trzymajcie mnie!00:21:29:Przyprawiacie mnie o md�o�ci.00:21:38:Co mog� panu poda�?00:21:40:Wezm� Voorhees burgera|i frytki ala' Jason.00:21:44:Dobrze, co? jeszcze?00:21:47:Tak.00:21:50:Creighton Duke.00:21:53:Wiem kim jeste?.00:21:55:Zamierzam u�mierci� Jasona Voorheesa.|Chc� aby� mi w tym pomog�a.00:21:58:Jason Voorhees nie �yje.00:22:01:Wiesz przecie�, �e nie...ja te� to wiem.00:22:04:On przyjdzie po ciebie.00:22:06:Zaraz przynios� jedzenie.00:22:08:Jaka jest twoja cena?00:22:11:Ile chcesz?|Podaj kwot�?00:22:14:- Czego pan chce?|- Ty wiesz, czego chc�.00:22:16:I wiesz dlaczego ci� potrzebuj�.00:22:19:- My�l�, �e powiniene� wyj��.|- Wiem wszystko o tobie, Diana.|Wiem kim naprawd� jeste�.00:22:25:W czym problem?00:22:26:Z�o�y�em twojej dziewczynie|ma�� propozycj�, szefie...00:22:29:...w�a�nie si� zastanawia.00:22:32:Prawda, kochanie?00:22:34:No ju�. Wstawaj.00:22:35:Dlaczego mnie nie uderzysz, szefie?00:22:38:Daj mi tylko sko�czy� z twoj� dziewczyn�.00:22:43:M�wisz o mojej dziewczynie.00:22:46:Pomy�l... ona jest twoja tylko dlatego...00:22:49:...bo nie zna�a mnie do tej pory.00:22:51:- Ty gnoju!|- Spokojnie, spokojnie, szefie.00:22:55:Nie wiesz kim tak naprawd� jestem.00:22:58:Wiem kim jeste�.00:23:01:Ostatni� rzecz�, jakiej nam tu potrzeba to|dziwaczny �owca nagr�d, stwarzaj�cy k�opoty.00:23:05:Wyno� si� z tego miasteczka|jak najszybciej.00:23:07:- Dzi�ki mnie jest o wiele ciekawiej, szefie.|- Randy!00:23:12:We� go do mego auta.|B�d� tam za minut�.00:23:15:Dobra, chod�my.00:23:17:On przyjdzie po ciebie, Diano.|I po twoj� siostr�.00:23:20:Zamykaj dobrze drzwi.00:23:24:Przepraszam, �e pozwoli�em mu ci� zdenerwowa�.00:23:26:Nie potrzebuj� aby� si� za mnie wstawia�.|Nie potrzebuj� ochrony!00:23:32:W porz�dku?00:23:33:- Tak.|- Dobrze.00:23:37:Wydaje si�, �e Jason "idzie po ciebie".00:23:40:Stephen, musimy porozmawia�.00:23:43:Jest co�, czego nie wiesz o Jessice,|a powiniene� to wiedzie�.00:23:48:Ona powiedzia�aby ci to sama, ale|obawiam si�, �e nie ma na to ju� czasu.00:23:52:Je�li wci�� ci na niej zale�y i chcesz|aby wszystko mi�dzy wami by�o w porz�dku, to powinni�my porozmawia�.00:23:58:Dobra, pogadajmy.00:24:00:Ale nie tutaj...00:24:02:Przyjd� do mnie dzi� wieczorem o 11.|Tylko si� nie sp�nij.00:24:46:Dobra!00:24:48:Cze��.00:24:49:Wielkie dzi�ki.|Czekamy tu ju� godzin�.00:24:52:Dzi�ki cz�owieku.00:24:55:Wi�c... gdzie to si� wybieramy?00:24:58:Jedziemy na ob�z do Crystal Lake.00:25:00:Naprawd�?00:25:02:Chcecie przyjara�, uprawia� przedma��e�ski|seks i zosta� zar�ni�tymi?00:25:11:�artuj�. Tylko tak �artuj�.|Takie powiedzonko na temat Crystal Lake.00:25:17:- Wi�c po co jedziecie na ob�z?|- Teraz kiedy Jason nie �yje...00:25:20:My�limy aby troch� przyjara�, pouprawia�|seksu i nie boimy si�, �e zostaniemy zar�ni�ci.00:25:25:By� zn�w m�odym...00:25:34:To jest miejsce, gdzie by� ob�z.|Zniszczono wi�kszo�� zabudowa�, ale to tutaj.00:25:41:Wielkie dzi�ki.00:25:50:Chod� z nami.00:25:52:Mamy zamiar si� dzi� wyk�pa�.00:25:56:Uwielbiam to...00:25:59:...ale musz� si� dzi� z kim� spotka�.00:26:03:Z dziewczyn�?00:26:06:Id�.|Baw si� dobrze.00:26:13:Nie wiesz, co tracisz.00:26:37:Chod�my.00:26:50:Bo�e!|Ale zimna!00:27:19:Skurczy� mi si�.00:27:21... [ Pobierz całość w formacie PDF ]