[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Poddał krytyce kulturę i moralność mieszczańską. Jego filozofia inspirowała różne nurty ideowe na początku XX wieku, współtworząc klimat duchowy nadchodzącej epoki.

 

„Antychryst” – Dekadencja i wola mocy.

 

Wola mocy jest pierwotną zasadą egzystencjalną. Stopień w jakim ujawnia się ona w działaniach jednostek, ma stanowić o ich wartościach. Świadectwem zatraty woli mocy są dla Nietschego te wszystkie doktryny, które głosząc uległość i pokorę – za immoralizm uznają wolę dominacji.

Życie ludzkie pojmował jako walkę o byt, ale w innym sensie, niż rozumieli to darwiniści.: nie jest to walka o przetrwanie, ale o życie samo, i nie polega ona na przystosowaniu się do otoczenia, ale na najpełniejszym ujawnieniu „woli mocy”.

 

„Poza dobrem i złem”

 

Odrzucenie potocznych (niewolniczych) poglądów na dobro i zło było ogólnym programem filozofii Nietzschego, zawierającym się w haśle „przewartościowania wszystkich wartości”.

 

-          nie istnieje podstawowa, obiektywna i niezmienna rzeczywistość.

-          Nie odkrywamy wartości i znaczeń, lecz sami je tworzymy i tworzenie to odbywa się poprzez działania.

-          Doktryna wiecznego powrotu głosi, że cokolwiek się dzieje, zdarzyło się już w przeszłości i dokładnie w taki sam sposób będzie się powtarzać nieskończoną liczbę razy w przyszłości.

-          NADCZŁOWIEK – osoba która styka się z wielkimi przeciwnościami losu i jego niedolami, a mimo to z radością afirmuje życie.

 

 

[ Pobierz całość w formacie PDF ]