[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ford
FocusRS500
Skróconyprzewodnik
Feelthedifference
Informacjezawartewniniejszejpublikacjibyłyprawidłowewchwiliprzekazywaniajejdodruku.Zewzględuna
potrzebęciągłegorozwoju,zastrzegamysobieprawozmianyspecyfikacji,konstrukcjilubwyposażeniawdowolnym
czasiebezuprzedzenianieponoszącżadnejodpowiedzialnościztegotytułu.Niniejszapublikacjaaniżadnajej
częśćniemożebyćreprodukowanalubtłumaczonabeznaszejzgody.Wyłączasięodpowiedzialnośćzaewentualne
pomyłkiiominięcia.
©FordMotorCompany2010
Wszelkieprawazastrzeżone.
Numerczęści:(CG3569pl)04/201020100423113047
E108837
ONINIEJSZEJPUBLIKACJI
ZniniejszymSkróconymprzewodnikiem
należyzapoznaćsięwpołączeniuz
Instrukcjąobsługi.
OSTRZEŻENIE
Należyzawszezachowaćostrożnośćw
czasiekorzystaniazprzełącznikówi
funkcjipojazdupodczasjazdy.
DziękujemyzawybraniepojazduFord.
Uprzejmieprosimyopoświęceniechwilina
zapoznaniesięzniniejsząInstrukcjąObsługi,
coumożliwilepszepoznaniepojazdu.Dokładne
poznaniepojazduzapewnijegobezpieczną
eksploatację,jakrównieżprzyjemnąjazdę.
KRÓTKIEWPROWADZENIE
Widokogólnytablicyrozdzielczej
kierownicazlewejstrony
A B C D E F G H I J
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
E78773
1
kierownicazprawejstrony
J I H G C E D F B A
K L
E105714
N
M
O
P
T
S
R
Q
U
A
Przełącznikświateł.
B
Regulacjaustawieniareflektorów.
C
Dźwigniawielofunkcyjna.
D
Zestawwskaźników.
E
Sygnałdźwiękowy.
F
Dźwigniawycieraczek.
G
Nawiewniki.
H
Przełącznikświateławaryjnych.
I
Zespółaudioisystemunawigacyjnego.
2
J
Elementysterowaniaukłademogrzewania,wentylacjiiklimatyzacji.
K
Lampkawyłączeniapoduszkipowietrznej.
L
Przełącznikogrzewaniaszybytylnej.
M
Przyciskuruchamiający.
N
Przełącznikogrzewaniaszybyprzedniej.
O
Przełącznikukładustabilizacjitorujazdy(ESP).
P
Przełącznikogrzewaniaprzedniegosiedzenia.
Q
Włącznikzapłonu.
R
Regulacjakolumnykierownicy.
S
Przełącznikiukładukontroliprędkości.
T
Elementysterowaniasystememaudio.
U
Regulacjaoświetleniatablicyrozdzielczej.
REFLEKTORYAUTOMATYCZNE
OGRZEWANIE,WENTYLACJAI
KLIMATYZACJAREGULOWANE
AUTOMATYCZNIE
A
B
E D
C
E78730
E73840
Reflektorybędąwłączałysięiwyłączały
automatyczniewzależnościodpoziomu
natężeniaświatłaotoczenia.
A
Odmrażanieiodparowywanieszyby
przedniej
B
Włączanieiwyłączanietrybumono
(jednostrefowego)
KOMPUTERPOKŁADOWY
C
KlimatyzacjaWYŁĄCZONA
D
Recyrkulacjapowietrza
Zasięgnapaliwiewzbiorniku
Podajeprzybliżonąodległość,jakąmoże
pokonaćpojazdnapaliwieznajdującymsięw
zbiorniku.Zmianywsposobieprowadzenia
pojazdumogąpowodowaćzmiany
wskazywanychwartości.
E
KlimatyzacjaWŁĄCZONA
Zalecaneustawienia:AUTO,22ºC
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]