[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ILUSTROWANY
PRZEWODNIK
WYBIERZ APARAT I WYKORZYSTAJ
WSZYSTKIE JEGO MOŻLIWOŚCI
DOWIEDZ SIĘ, OD CZEGO
ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ
Z FOTOGRAFIĄ CYFROWĄ
POZNAJ ZASADY OBRÓBKI ZDJĘĆ
CYFROWYCH I POPRAW
ICH JAKOŚĆ
FOTOGRAFIA
WYDANIE
II
ANNA OWCZARZ-DADAN
BONUS!!!
DODATKOWE
ROZDZIAŁY
NA FTP
CYFROWA
                                                             Fotografia cyfrowa.
Ilustrowany przewodnik.
Wydanie II
Autor:
ISBN: 978-83-246-2671-7
Format: A5, stron: 224
Uchwyæ i na zawsze zachowaj wyj¹tkowe chwile!
• Wybór aparatu i wykorzystanie jego mo¿liwoœci
• Wskazówki dla fotografa i popularne tematy, czyli co nale¿y wiedzieæ na
pocz¹tek
• Przesy³anie, korekcja i przechowywanie zdjêæ, czyli co mo¿na zrobiæ po
naciœniêciu spustu migawki
Próba wybrania odpowiedniego aparatu spoœród setek stale zmieniaj¹cych siê
propozycji wiod¹cych firm, nauka obs³ugi oferowanych funkcji, a potem jeszcze
wykorzystanie mo¿liwoœci programów graficznych do poprawienia swoich prac to
zadania wymagaj¹ce nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwoœci. Na szczêœcie istniej¹
sposoby u³atwienia sobie ca³ego procesu uzyskiwania doskona³ej jakoœci fotografii.
Warto na przyk³ad skorzystaæ z tego poradnika.
„Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II” to ksi¹¿ka znakomitej,
uznanej autorki wielu podrêczników z tej dziedziny. Dowiesz siê z niej, jakie parametry
nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy kupowaniu cyfrówki (kompaktowej lub lustrzanki), jak
znaleŸæ model idealny dla Twoich potrzeb i do cna wykorzystaæ jego mo¿liwoœci.
Nauczysz siê uzyskiwaæ w³aœciw¹ ostroœæ i g³êbiê, kontrolowaæ ekspozycjê, u¿ywaæ
lampy b³yskowej i operowaæ balansem bieli. Zapoznasz siê z najlepszymi sposobami
wykonywania ró¿nych typów fotografii, a tak¿e metodami ratowania nie do koñca
udanych zdjêæ oraz ich przechowywania.
• Kupowanie aparatu cyfrowego
• Okreœlanie rozmiaru i kadrowanie zdjêcia
• G³êbia ostroœci i zmiana pola widzenia
• Ustawienia ekspozycji, balans bieli i lampa b³yskowa
• Programy tematyczne, g³ówny temat i kompozycja ujêcia
• Makrofotografia, zdjêcia panoramiczne, grupowe i portrety
• Fotografie architektury, krajobrazów, zwierz¹t i obiektów w ruchu
• Zdjêcia zjawisk meteorologicznych, nocne i wieczorne
• Przesy³anie zdjêæ z aparatu i ich przechowywanie
• Usuwanie ziarna i efektu czerwonych oczu
• Prostowanie obrazu, ratowanie przeœwietlonych i niedoœwietlonych zdjêæ
• Korekcja i zmiana kolorów oraz balansu bieli
Ciesz siê profesjonaln¹ jakoœci¹ swoich zdjêæ!
SpiS treści
podziękowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5
rozdział
1� Zanim kupisz kota w worku��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu aparatu cyfrowego? � � � � 7
rozdział
2� pełne wykorzystanie możliwości aparatu
w celu tworzenia doskonałych obrazów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19
Określanie rozmiaru zdjęcia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19
Ostrość to podstawa, ale czy w każdym przypadku? � � � � � � � � � � � � � � � � 20
Zmiana pola widzenia i jej zastosowanie w fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � 28
Kontrolowanie ustawień ekspozycji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
Balans bieli � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40
Lampa błyskowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
Kadrowanie zdjęć, czyli uważaj na paralaksę � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
Blisko, bliżej, jeszcze bliżej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46
W jaki sposób korzystać z programów tematycznych? � � � � � � � � � � � � � � � 50
Wykorzystywanie właściwości czułości iSO
dla uzyskania określonych efektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55
rozdział
3� Ogólne wskazówki dotyczące sztuki fotografowania � � 57
Główny temat zdjęcia, czyli zastanów się,
co chcesz uwiecznić na fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57
Umiejętność wykorzystania właściwości światła � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58
Kompozycja ujęcia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65
Wykorzystanie walorów fotografowanych obiektów
w celu nadania fotografii niepowtarzalnego klimatu � � � � � � � � � � � � � � � � 83
Zdjęcia panoramiczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92
rozdział
4� Najpopularniejsze tematy fotografii,
czyli co zrobić, aby zdjęcia były jeszcze lepsze � � � � � � � � � � � � � � � 95
Na co zwracać uwagę podczas fotografowania ludzi? � � � � � � � � � � � � � � 95
Krajobraz� Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania fotografii � � � 127
W jaki sposób fotografować zwierzęta? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138
Fotografowanie obiektów architektonicznych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 147
Jak fotografować zjawiska meteorologiczne? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154
3
 FOtOGraFia cyFrOWa�
ilustrowany przewodnik
Zdjęcia nocne i wieczorne� W jaki sposób uchwycić urok tych pór
za pomocą fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 162
W jaki sposób fotografować obiekty w ruchu? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165
rozdział
5� przesyłanie zdjęć z aparatu i ich przechowywanie � � � 169
Urządzenia wykorzystywane do przesyłania fotografii
z aparatu do komputera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 169
przesyłanie danych z aparatu do komputera
pracującego pod kontrolą systemu Windows Xp lub Vista � � � � � � � � � � � 172
Ochrona fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178
Segregowanie zdjęć � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178
rozdział
6� Korygowanie wyglądu zdjęć�
rozwiązywanie najczęstszych problemów � � � � � � � � � � � � � � � � � 180
czy poddawać zdjęcia edycji? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 180
Jak usunąć ziarno z fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181
Jak kadrować fotografie? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186
Jak kadrować obraz zgodnie z regułą trójpodziału? � � � � � � � � � � � � � � � � 189
W jaki sposób prostować obrazy? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 192
Jak usunąć z fotografii efekt czerwonych oczu? � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193
Jak skorygować skutki nieprawidłowej ekspozycji
(prześwietlenie i niedoświetlenie zdjęcia)? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 195
Korekcja kolorów, czyli jak usunąć wszelkie przebarwienia
i sprawić, aby kolory na zdjęciu stały się bardziej nasycone? � � � � � � � � 198
Jak dodać do fotografii efekt użycia lampy błyskowej? � � � � � � � � � � � � 203
Jak zmienić kolor wybranego fragmentu fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � 206
Jak skorygować balans bieli? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 211
Jak połączyć zdjęcia w panoramę? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 214
Jak wyostrzyć fotografię? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 217
rozdział
7� Drukowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222
przygotowanie zdjęcia do wydruku
to nie taka prosta sprawa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222
Ustawienia drukowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 226
Dodatek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
230
co zrobić, aby obniżyć koszty wydruku zdjęć? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230
Wpływ zastosowania określonych rodzajów papieru
na końcowy efekt wydruku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 231
Jakość wydruku nie zależy tylko od papieru��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 237
4
Najpopularniejsze tematy fotografii
WskazóWka
Fotografując w entourage’u ludzi w podeszłym wieku, należy mieć na uwadze
następujące wskazówki. Po pierwsze, interesująco wyglądają zaakcentowane na
fotograii zmarszczki i bruzdy na ciele tych osób — wnoszą element autentyzmu,
podkreślają wiek i wiele mówią o ich historii. Jeśli są to mężczyźni, to wszystko
w porządku. Zastosowanie tego rodzaju efektu przyniesie ciekawe rezultaty. Na-
tomiast jeśli fotografujemy kobietę w podeszłym wieku — o ile nie zależy nam
na specjalnym zaakcentowaniu faktury skóry jej twarzy — dobrze jest użyć mięk-
kiego oświetlenia ukrywającego efekty starzenia lub specjalnej nakładki zmięk-
czającej światło (dyfuzora) zakładanej na głowicę lampy błyskowej (oczywiście
nie we wszystkich modelach aparatów jest to możliwe).
portrety kreacyjne
Portrety kreacyjne są jednym z rodzajów zdjęć pozowanych. Wykonujemy je w celu
zaznaczenia wykreowanego wyglądu, podkreślenia pewnych cech lub wykorzysta-
nia modela do utworzenia kompozycji graicznej (fotograie 4.41 – 4.43). Nie mają
one na celu zaakcentowania indywidualnych cech fotografowanej osoby. Najważ-
niejszą rolę w tego rodzaju zdjęciach odgrywają: makijaż, rekwizyty, uczesanie oraz
ubranie — a raczej kostium, to właściwsze określenie. Za pomocą tych elemen-
tów można zmieniać diametralnie charakter zdjęcia. Wszystko zależy od inspiracji
i wyobraźni fotografa oraz talentu modela. W przypadku tego rodzaju obrazów
niebagatelną rolę odgrywa dobry kontakt fotografującego z fotografowanym.
4.41.
ISTOCKPHOTO/© Renee Lee, # 12105106
4.42.
ISTOCKPHOTO/© Larysa Dodz, # 8123623
115
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]