[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Fotografia cyfrowa
Autor: Marc Campbell, Dave Long
TĀumaczenie: Zbigniew Waľko
ISBN: 978-83-246-1183-6
Format: B5, stron: 304
Wydawnictwo Helion
ul. Koľciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Podrķcznik, dziķki ktremu Twoje zdjķcia zapamiķtajĴ wszyscy
¤
Wybierz odpowiedni dla siebie aparat i poznaj jego moŃliwoľci
¤
Opanuj zasady kompozycji ujķě i fotografowania w rŃnych warunkach
¤
Naucz siķ katalogowaě, obrabiaě i prezentowaě swoje fotografie
Fotografia cyfrowa otworzyĀa przed nami nowe moŃliwoľci uwieczniania
najpiķkniejszych momentw naszego Ńycia. Aparaty cyfrowe sĴ coraz taĺsze
i Āatwiejsze w obsĀudze, a niemal kaŃdy telefon komrkowy pozwala na
â
pstrykniķcie
Ò
fotki. Jednak aby nasze zdjķcie cieszyĀo oko i wyrŃniaĀo siķ w tĀumie dziesiĴtek zdjķě
z imprezy czy wakacji pod Ńaglami, trzeba czegoľ wiķcej niŃ tylko aparatu Ï przede
wszystkim warto mieě wiedzķ o jego moŃliwoľciach i ograniczeniach oraz umiejķtnoľci
uchwycenia obiektywem tego, czego inni nie dostrzegajĴ. Opanowanie tych
umiejķtnoľci leŃy w zasiķgu kaŃdego z nas!
â
Fotografia cyfrowa dla nastolatkw
Ò
to podrķcznik, dziķki ktremu rozpoczniesz swojĴ
fascynujĴcĴ przygodķ z fotografiĴ cyfrowĴ! Poznasz wszystkie zagadnienia niezbķdne
do tego, aby Twoje zdjķcia zwracaĀy uwagķ i wzbudzaĀy podziw. Dowiesz siķ, jak
wybraě odpowiedni aparat, i nauczysz siķ korzystaě w peĀni z jego moŃliwoľci.
Opanujesz reguĀy kompozycji i zasady fotografowania rŃnych tematw i motyww.
Przeczytasz o przenoszeniu zdjķě do komputera, katalogowaniu ich i opisywaniu
oraz cyfrowej obrbce. Znajdziesz tu ponadto informacje o drukowaniu fotografii
oraz publikowaniu ich w internecie.
¤
Wybr aparatu
¤
Dobr formatu zapisu zdjķě
¤
Korzystanie z programw tematycznych
¤
Praca z lampĴ bĀyskowĴ
¤
Kompozycja ujķcia
¤
Techniki fotografowania
¤
Przenoszenie zdjķě na dysk twardy
¤
Katalogowanie i opisywanie fotografii
¤
Retusz, korekcja i kadrowanie zdjķě
¤
Drukowanie obrazw cyfrowych
Przeczytaj i zacznij pstrykaě niebanalne zdjķcia!
dla nastolatkw
Spis treści
Wprowadzenie
13
1
Zaczynamy
17
Czego potrzebujesz
19
Wybieramy aparat 21
Ile pikseli? 22
Ile pamięci? 24
Jaki rodzaj połączeń z innymi urządzeniami? 27
Jaki zoom? 28
Jakie inne funkcje? 31
Przygotowanie komputera 33
Sprawdzenie połączeń 33
Pamięć komputera 34
Dysk twardy 34
Zgromadzenie odpowiedniego oprogramowania 35
 8
Fotografia cyfrowa dla nastolatków
2
Poznaj swój aparat
41
Jak aparat cyfrowy rejestruje obrazy
41
Jak powstaje obraz
44
Jak obraz jest rejestrowany
45
Do czego służy ten przycisk?
51
Zewnętrzne elementy sterujące
51
Menu
55
Obchodzenie się z aparatem cyfrowym
58
3
Różne zdjęcia, różne ustawienia
61
Jakość zdjęcia 61
O kompresji, pamięci i czasie 61
Zapisywanie zdjęć w formacie RAW 62
Więcej zdjęć teraz oznacza mniejszą swobodę później 64
Fotografujemy, nieważne co
65
Trzymanie aparatu
66
Ustawianie ostrości
67
Dobór właściwej ekspozycji
71
Korygowanie barw
79
4
Wyrażanie samego siebie
85
Planowanie ujęcia
85
Techniki kompozycji
86
Niech się stanie światło
96
Robienie zdjęć różnego rodzaju
100
Fotografowanie ludzi
100
Kadrowanie otaczającego świata
104
Fotografowanie martwej natury
106
Spis treści
9
Styl życia fotografa
108
Ćwicz przy każdej okazji
108
Angażuj się we wszystko
109
Sam sobie stwarzaj okazje do fotografowania
111
5
Przenoszenie zdjęć do komputera
113
Przygotowanie folderów
113
Łączenie aparatu z komputerem
117
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
118
Bezpieczne przechowywanie plików
oryginalnych
121
6
Katalogowanie zdjęć
125
Praca z programem katalogującym
125
Planowanie procesu porządkowania
130
Rejestrowanie zdjęć w programie katalogującym
131
Tworzenie stosów
136
Etykietowanie zdjęć
140
Wyszukiwanie zdjęć według ich etykiet
147
7
Korekcja światła i koloru
151
Edytor obrazów cyfrowych
151
Poznajemy interfejs
152
Zarządzanie kolorami
154
Edycja zdjęć
157
Poprawianie ekspozycji
162
Korygowanie cieni i świateł
165
Poprawianie jasności i kontrastu
168
10
Fotografia cyfrowa dla nastolatków
Poprawianie kolorów
169
Poprawianie balansu bieli
169
Dopasowywanie nasycenia
171
Usuwanie efektu czerwonych oczu
173
Przejście do skali szarości
175
Zamiana kolorów
178
8
Poszerzanie horyzontów
(zdjęcia cyfrowego)
181
Dostosowywanie rozdzielczości
i rozmiarów zdjęcia
181
Opowieść o płótnach i obrazach
185
Mody kowanie płótna
186
Przycinanie zdjęcia
187
Dodawanie obramowania
191
Obracanie płótna
192
Odbicie lustrzane płótna
194
Mody kowanie obrazu
195
Skalowanie zdjęcia
195
Własny zoom cyfrowy
198
Rozciąganie lub ściskanie zdjęcia
201
9
Przestawianie pikseli
205
Tworzenie zaznaczeń
205
Praca z warstwami
209
Przenoszenie pikseli z jednej warstwy na drugą
209
Przenoszenie pikseli z innych zdjęć
212
Zarządzanie wieloma warstwami
213
[ Pobierz całość w formacie PDF ]