[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa.
SPIS TREŒCI
Edycja zdjêæ w Linuksie
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Pawe³ Br¹goszewski
ISBN: 83-246-0006-X
Format: B5, stron: 144
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Fotografia cyfrowa stale zyskuje na popularnoœci. Producenci aparatów przeœcigaj¹ siê
w oferowaniu doskona³ego sprzêtu wszystkim cyfrowym artystom — od pocz¹tkuj¹cych
a¿ po wymagaj¹cych profesjonalistów. Kupuj¹c aparat, mo¿emy wybieraæ pomiêdzy
prostymi kompaktami, zaawansowanymi aparatami hybrydowymi i lustrzankami.
Jednak przy organizowaniu cyfrowej ciemni nie mamy tak du¿ego wyboru, wiêkszoœci
z nas przychodzi na myœl doskona³a, ale niestety niezwykle droga aplikacja graficzna.
Czy na pewno nie ma innego rozwi¹zania? Na szczêœcie istnieje alternatywa, w dodatku
bezp³atna — Linux i GIMP.
Czytaj¹c ksi¹¿kê „Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ w Linuksie”, dowiesz siê, w jaki
sposób zbudowaæ cyfrow¹ ciemniê fotograficzn¹, wykorzystuj¹c wy³¹cznie bezp³atne
oprogramowanie. Przekonasz siê, ¿e nie wymaga to nawet instalowania Linuksa —
mo¿esz wykorzystaæ uruchamiany z p³yty CD system operacyjny Knoppix.
Nauczysz siê przenosiæ zdjêcia z aparatu na dysk twardy i poznasz program GIMP.
Wykorzystuj¹c to bezp³atne narzêdzie, usuniesz ze zdjêæ przebarwienia i czerwone
oczy, wykadrujesz fotografie i dokonasz zaawansowanych operacji edycyjnych
z u¿yciem filtrów i skryptów.
Uruchamianie Knoppiksa
Przenoszenie zdjêæ na dysk twardy
Porz¹dkowanie i archiwizacja zdjêæ
Interfejs u¿ytkownika w GIMP-ie
Zaznaczanie i tworzenie masek
Poprawa jasnoœci i kontrastu fotografii
Skalowanie i kadrowanie
Symulowanie dzia³ania filtrów fotograficznych
Retusz portretów
Tworzenie panoram
Odnawianie starych fotografii
Poznaj ogrom mo¿liwoœci bezp³atnego oprogramowania
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treści
Podziękowania ................................................................................................. 5
Wstęp ............................................................................................................. 7
Rozdział 1. Pierwsze kroki z Knoppiksem ............................................................ 9
Jak uruchomić Knoppiksa? .............................................................................................................9
Przenoszenie zdjęć z aparatu cyfrowego do Linuksa ................................................................. 13
Porządkowanie zdjęć w Linuksie .................................................................................................. 14
Archiwizacja zdjęć na CD/DVD ................................................................................................... 15
Rozdział 2. Poznaj GIMP 2.2 ........................................................................... 19
Dlaczego GIMP 2.2? ........................................................................................................................ 19
Absolutne początki .........................................................................................................................20
Interfejs programu GIMP ..............................................................................................................22
Operacje na plikach ........................................................................................................................ 23
Wycofywanie pomyłek ...................................................................................................................24
Tworzenie nowej grafiki ................................................................................................................. 25
Menu podręczne, skróty klawiszowe i przyciski .........................................................................26
Konfiguracja programu ................................................................................................................. 30
Bufory ............................................................................................................................................... 32
Zaznaczanie fragmentów obrazu ..................................................................................................34
Czym jest szybka maska? ................................................................................................................40
Do czego służą warstwy? ................................................................................................................. 41
Maski i warstwy ...............................................................................................................................48
Rozdział 3. Szybkie rozwiązania częstych problemów ........................................ 51
Złe naświetlenie zdjęcia .................................................................................................................. 51
Jasność i kontrast ............................................................................................................................. 52
Usuwanie efektu „czerwonych oczu” ........................................................................................... 53
Poprawianie nasycenia kolorów .................................................................................................... 55
Trudne poprawianie ostrości ......................................................................................................... 57
Zalety selektywnego rozmycia Gaussa ......................................................................................... 59
Geometryczne przekształcenia zdjęć ............................................................................................60
Skalowanie ........................................................................................................................................ 61
Obroty ...............................................................................................................................................62
Kadrowanie ...................................................................................................................................... 63
  4
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie
Przekształcenia geometryczne ....................................................................................................... 66
Poziomy ............................................................................................................................................68
Krzywe ............................................................................................................................................... 71
Progowanie .......................................................................................................................................72
Inne narzędzia .................................................................................................................................76
Rozdział 4. Zaawansowany retusz zdjęć ........................................................... 79
Klonowanie, czyli podstawa retuszu ............................................................................................79
Kanały ...............................................................................................................................................82
Filtry graficzne i efekty specjalne ..................................................................................................84
Filtry retuszujące .............................................................................................................................85
Filtry stylizujące ...............................................................................................................................90
Filtry deformujące ........................................................................................................................... 95
Trenuj Script-Fu ...............................................................................................................................97
Zaawansowany retusz zdjęć — atrakcyjne portrety .................................................................. 101
Usuwanie defektów cery ............................................................................................................... 102
Do czego może przydać się mała głębia ostrości? ..................................................................... 104
Głębokie cienie i wypalenia ......................................................................................................... 106
Nieco sprytniejsze wyostrzanie ................................................................................................... 109
Nieocenione zalety filtru połówkowego .................................................................................... 112
Bajkowe rozmycie ...........................................................................................................................113
Fotografia czarno-biała ..................................................................................................................115
Jak stworzyć wrażenie ruchu? .......................................................................................................115
Łączenie zdjęć — tworzenie zdjęć panoramicznych ................................................................ 118
Trzeci wymiar zdjęć cyfrowych, czyli fotografia stereoskopowa ............................................ 121
Obramowania ................................................................................................................................ 123
Wyostrzanie, rozjaśnianie i rozsmarowywanie ......................................................................... 126
Retusz starych fotografii .............................................................................................................. 129
Zakończenie ................................................................................................. 135
Skorowidz ................................................................................................... 137
Rozdział 4.
Zaawansowany retusz zdjęć
Klonowanie, czyli podstawa retuszu
Klonowanie, czyli malowanie polegające na kopiowaniu małych fragmentów ob-
razu, jest jedną z najczęściej używanych, a także jedną z najbardziej uniwersal-
nych technik retuszerskich. Za pomocą klonowania można usunąć większość de-
fektów zdjęcia, takich jak plamy i zabrudzenia widoczne po skanowaniu odbitki
czy wypalone na biało ślady drobin kurzu osadzonych na obiektywie. Klonowa-
nie doskonale sprawdza się w tuszowaniu niedoskonałości cery, wszystkie wypry-
ski, plamki, pieprzyki znikną bezpowrotnie. Sprawny grafik przy użyciu klono-
wania usunie nawet zmarszczki! Klonowanie pozwala na usunięcie ze zdjęcia
niepotrzebnych elementów, np. linii energetycznych i krzykliwie kolorowych
śmieci z dziewiczego krajobrazu, a nawet postronnych gapiów czy reklam z bu-
dynków.
Klonowanie w GIMP 2.2 dostępne jest po użyciu przycisku
Malowanie przy uży-
ciu deseni lub fragmentów obrazu
(zdecydowanie najprościej użyć skrótu
C
). W oknie
opcji narzędzia upewnij się, że zaznaczona jest opcja
Obraz
w polu
Żródło
. W po-
lu
Tryb
pozostaw wartość
Zwykły
. Kluczowe znaczenie dla efektywnego retuszu
za pomocą klonowania mają parametry
Krycie
i
Pędzel
. Przy klonowaniu prak-
tyczną wartość mają właściwie wyłącznie typowe okrągłe pędzle, ale więcej
o wyborze pędzla powiem za chwilę. Parametr
Krycie
określa, z jakim stopniem
przezroczystości nakładany będzie klonowany fragment obrazu. Najczęściej po-
zostawia się wartość tej opcji równą 100. Oznacza to, że kliknięty punkt grafiki
zostanie całkowicie zakryty sklonowanym fragmentem. Zwykle taki właśnie efekt
chcemy osiągnąć, np. przy usuwaniu defektów cery. Krycie o wartości mniejszej
niż 100 można stosować, gdy retuszujemy dużą wadę zdjęcia. Wtedy na brze-
gach retuszowanego obszaru używamy klonowania z pewną przezroczystością,
aby całość wyglądała bardziej naturalnie.
  80
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie
Niestety, GIMP 2.2 nie udostępnia prostego sposobu zmiany wielkości pędzla
w oknie opcji klonowania. Na szczęście, można poradzić sobie z tą niedogod-
nością na kilka sposobów. Oto chyba najprostszy z nich (rysunek 4.1). W oknie
opcji narzędzia kliknij przycisk
Pędzel
. Zostanie wyświetlona lista dostępnych
pędzli, nie wybieraj żadnego z nich, lecz kliknij przycisk
Otwiera okno wyboru
pędzla
(ostatni przycisk na dole listy, oznaczony rysunkiem pędzla). W oknie
Pędzle
kliknij pierwszy dostępny pędzel na liście, a następnie przycisk
Nowy pę-
dzel
. W kolejnym oknie (
Edytor pędzli
) podaj nazwę nowego pędzla, np. „klono-
wanie” i kliknij przycisk
Zapisz
. Możesz już zamknąć okno
Pędzle
, ale pozostaw
otwarte okno
Edytor pędzli
. Teraz w oknie opcji klonowania wybierz nowo utwo-
rzony pędzel. Możesz teraz w każdej chwili zmienić
Rozmiar
,
Twardość
i kształt
pędzla używanego do klonowania za pomocą suwaków w oknie
Edytor pędzli
.
Zmiany właściwości pędzla będą natychmiast widoczne! Przy kolejnym użyciu
klonowania nie musisz oczywiście tworzyć nowego pędzla. Wystarczy, że wy-
bierzesz przygotowany wcześniej pędzel „klonowanie” i otworzysz okno edycji
jego właściwości.
Rysunek 4.1.
Podczas klonowania warto pozostawić widoczne okno edycji pędzla (Brush editor)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]