[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa.
SPIS TREŒCI
Edycja zdjêæ. Wydanie III
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Scott Kelby
T³umaczenie: Piotr Cieœlak
ISBN: 83-246-0080-9
Tytu³ orygina³
Format: B5, stron: 488
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Kompendium wiedzy o obróbce fotografii cyfrowych
Uporz¹dkuj i opisz swoj¹ kolekcjê zdjêæ
Wykonaj korektê fotografii w trybie RAW
Popraw b³êdy kadrowania
Usuñ szumy, zniekszta³cenia i przebarwienia
Poznaj profesjonalne techniki wyostrzania
Aparat cyfrowy, mimo licznych funkcji u³atwiaj¹cych wykonanie zdjêcia, sam nie
zrobi dobrej fotografii. Nawet zdjêcia wykonane przez profesjonalnego fotografika,
korzystaj¹cego z doskona³ego sprzêtu, wymagaj¹ czasem pewnych poprawek —
korekcji kolorystyki, kompensacji wp³ywu nieprawid³owego lub nierównomiernego
oœwietlenia, wyprostowania „uciekaj¹cego horyzontu”, poprawy ostroœci, a czasem
nawet drobnych modyfikacji wygl¹du fotografowanego modela. Na szczêœcie natura
fotografii cyfrowej umo¿liwia realizacjê takich zmian bez koniecznoœci zakupu
profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego — wystarczy komputer i odpowiednia aplikacja.
Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie III” przedstawia techniki
modyfikacji zdjêæ cyfrowych stosowane przez profesjonalnych fotografików.
Przeczytasz w niej o sposobach wykorzystywania filtrów i narzêdzi Photoshopa do
poprawy jakoœci fotografii oraz zmiany ich wygl¹du. Dowiesz siê, jak profesjonaliœci
radz¹ sobie z problemami, przed którymi stajesz. Nie znajdziesz tu nu¿¹cych opisów
poszczególnych filtrów Photoshopa — zamiast tego dowiesz siê, jak i do czego ich
u¿ywaæ. Nie bêdziesz te¿ musia³ zastanawiaæ siê, jak dobraæ parametry narzêdzi —
w tej ksi¹¿ce znajdziesz gotowe receptury.
Katalogowanie zdjêæ za pomoc¹ nowej przegl¹darki Bridge
Edycja i korekcja zdjêæ w formacie RAW
Kadrowanie i skalowanie fotografii cyfrowych
Kalibracja barwna monitora i aparatu fotograficznego
Korekcja kolorów, usuwanie przebarwieñ i kompensacja b³êdów oœwietlenia
Konwersja fotografii barwnych do skali szaroœci
Retusz i usuwanie zbêdnych obiektów ze zdjêæ
Tworzenie panoram
Wyostrzanie fotografii
Sztuka prezentowania zdjêæ
Poznaj techniki obróbki obrazów cyfrowych stosowane przez zawodowców
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treści
Nie brookliński most... Podstawy obsługi
programu Bridge
Przechowywanie cyfrowych negatywów . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przygotowanie stykówki na okładkę płyty CD . . . . . . . . . . . . 22
Podstawy obsługi programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Przeglądarka plików — odnajdywanie
poszukiwanych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . 36
Podgląd zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wyświetlanie informacji zapisanych w pliku
ze zdjęciem (czyli metadanych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu słów kluczowych . . . . . . . . . 40
Zmiana nazwy wybranego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Obracanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Usuwanie plików przy użyciu programu Bridge . . . . . . . . . . 52
ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Daj mi ten most... Zaawansowane funkcje i polecenia
programu Bridge
Tworzenie pełnoekranowych pokazów slajdów . . . . . . . . . . . 56
Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Wsadowe przetwarzanie nazw plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tworzenie szablonów metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW
Podstawowe informacje o formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . 72
Skalowanie i dobór rozdzielczości zdjęć
w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Kadrowanie zdjęć zapisanych w formacie RAW . . . . . . . . . . 82
Prostowanie zdjęć zapisanych w formacie RAW . . . . . . . . . . 85
Automatyzacja przetwarzania zdjęć
w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Wyostrzanie zdjęć w formacie RAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kalibracja koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Redukcja szumu na zdjęciach w formacie RAW . . . . . . . . . . 91
Różnicowanie ekspozycji na zdjęciach
w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Korygowanie efektu aberracji chromatycznej
(to te kolorowe otoczki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Korygowanie kontrastu przy użyciu krzywych . . . . . . . . . . . . 98
Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety . . . . . . . . . . . . 100
Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital
Negative firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tworzenie obrazków w formacie HDR . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8
Spis treści
ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nie
 ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kingsajz. Skalowanie i kadrowanie
Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kadrowanie zgodne z regułą „złotego podziału”. . . . . . . . . 109
Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sztuczka umożliwiająca zachowanie proporcji zdjęcia
podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop
(kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tworzenie własnych formatów dokumentów . . . . . . . . . . . . 119
Skalowanie cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . 124
Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć
do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zmniejszanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Skalowanie przy użyciu Smart Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Problemy ze skalowaniem, czyli jak dotrzeć do
niewidocznych uchwytów przekształcenia . . . . . . . . . . . 134
Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu
narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . 138
Automatyczne kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . . 140
ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Trzy kolory. Zarządzanie kolorem
Konfigurowanie przestrzeni kolorów w aparacie
fotograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Wybór przestrzeni Adobe RGB (1998) w Photoshopie . . . 146
Kalibracja monitora (metodą „po kosztach”) . . . . . . . . . . . 149
Profesjonalna kalibracja monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Jak zdobyć (lub przygotować) własny profil drukarki? . . . . 156
Drukowanie (czyli cel całej wyprawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Kolor pieniędzy. Tajniki korekcji koloru
Jedna uwaga, zanim cokolwiek skorygujesz! . . . . . . . . . . . . 168
Korekcja kolorów fotografii cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Jak ułatwić sobie późniejszą korektę portretów
studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Sztuczka Taza — korekcja koloru dwoma kliknięciami . . . 184
Sztuczka Dave’a — znajdowanie neutralnej szarości . . . . . 186
Korekta odcieni skóry na fotografiach przeznaczonych
do druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Korekta odcieni skóry w obrazach RGB . . . . . . . . . . . . . . . 192
Udoskonalona automatyczna korekta kolorów . . . . . . . . . . 194
Szybkie korygowanie wybranych fragmentów obrazu . . . . . 198
Usuwanie przebarwień jednym kliknięciem myszki . . . . . . 200
Spis treści
9
ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Black & white. Photoshop w czerni i bieli
Zastosowanie kanału jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą
mieszania kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości
metodą Scotta
ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Na kłopoty… Bednarski.
Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami
Jak radzić sobie z szumem na fotografiach
cyfrowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Rozjaśnianie zbyt ciemnych obszarów zdjęcia
(cyfrowy efekt błysku doświetlającego) . . . . . . . . . . . . . 228
Kompensacja prześwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Naprawianie nierównomiernie doświetlonych zdjęć . . . . . 234
Łatwy sposób poprawiania niedoświetlonych zdjęć . . . . . . 236
Korekcja ekspozycji w Photoshopie CS2 . . . . . . . . . . . . . . . 238
Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . . 241
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . 244
Korygowanie wad obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Ratowanie rozmytych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Korekta zniekształceń trapezoidalnych . . . . . . . . . . . . . . . . 252
ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
O dwóch takich, co ukradli księżyc.
Usuwanie niepożądanych obiektów z fotografii
Usuwanie obiektów przy użyciu stempla . . . . . . . . . . . . . . . 258
Retuszowanie w linii prostej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Zasłanianie niepotrzebnych elementów zdjęcia . . . . . . . . . 263
Usuwanie plamek i innych drobnych obiektów . . . . . . . . . . 266
Usuwanie zbędnych obiektów przy użyciu narzędzia
Patch (łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Retusz perspektywiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Wydzielanie postaci z tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Fotografia. Retusz portretów
Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Retuszowanie piegów i trądziku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami . . . . . . . . . . . . . . . 294
Usuwanie oznak starzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Zmiana koloru włosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Szybkie wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Wybielanie białek oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
10
Spis treści
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Tworzenie bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Zmiana koloru oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Uwydatnianie brwi i rzęs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Wybielanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Usuwanie niepożądanych odbić światła . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Zaawansowane wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Przekształcanie grymasu w uśmiech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Cyfrowa operacja nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Odchudzanie i wysmuklanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Pozbywamy się tłuszczyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
ROZDZIAŁ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Wystrzałowa trzydziestkaósemka.
Efekty specjalne dużego kalibru
Budowanie dramaturgii obrazu przy użyciu
oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Efekt zmiękczenia ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Przyciemniane krawędzie (efekt winiety) . . . . . . . . . . . . . . . 340
Tworzenie realistycznych cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Dopasowywanie obrazków do kształtu obiektów . . . . . . . . 344
Imitacja bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Naśladowanie efektów działania filtrów
fotograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni . . . . 356
Neutralny filtr gradientowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Wklejanie fragmentów zdjęć z zachowaniem
odpowiedniej perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
ROZDZIAŁ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Oczy szeroko… otwarte. Tworzenie panoram
Ręczny montaż zdjęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych za
pomocą narzędzia Photomerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Korygowanie różnic w jasności segmentów panoramy . . . . 378
Zaawansowane funkcje łączenia panoram w module
Photomerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
ROZDZIAŁ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Ostry dyżur. Techniki wyostrzania
Najprostszy sposób na wyostrzenie obrazu . . . . . . . . . . . . . 386
Wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Wyostrzanie w trybie Luminosity (jasność) . . . . . . . . . . . . . 398
Filtr Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie)
Photoshopa CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Ekstremalne wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Zaawansowane wyostrzanie portretów kobiet . . . . . . . . . . . 410
Spis treści
11
[ Pobierz całość w formacie PDF ]