[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Fotografia cyfrowa.
Edycja zdjêæ. Wydanie V
Autor
T³umaczenie: Piotr Cieœlak
ISBN: 978-83-246-2375-4
Tytu³ orygina³u:
Format: 172

245, stron: 488
Dotyczy wersji Photoshop CS4!
• Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci Bridge?
• Jak uzyskaæ efekt HDR?
• Jak wykonaæ korektê zdjêæ?
Sprzêt do fotografii cyfrowej z ka¿dym miesi¹cem staje siê coraz lepszy i zapewnia coraz
wiêksze mo¿liwoœci tworzenia perfekcyjnych fotografii. Mimo to ka¿demu – nawet
profesjonaliœcie – zdarzaj¹ siê potkniêcia i sytuacje wymagaj¹ce korekty uzyskanych
efektów. W tym celu mo¿esz wykorzystaæ mo¿liwoœci pakietów graficznych. Jednym
z najlepszych jest Adobe Photoshop. A kto lepiej ni¿ niesamowity Scott Kelby zna
wszystkie jego mo¿liwoœci i potrafi efektownie je wykorzystaæ?
W³aœnie trzymasz w rêkach kolejne wydanie jego bestsellerowej ksi¹¿ki „Fotografia
cyfrowa. Edycja zdjêæ”. Scott jak zwykle w przyjazny, przejrzysty i naprawdê intuicyjny
sposób zapozna Ciê z metodami obróbki materia³u cyfrowego w programie Photoshop
CS4. Dowiesz siê, w jaki sposób wyostrzaæ fotografie, korygowaæ ich mankamenty,
stosowaæ niezwyk³e efekty specjalne oraz tak dobieraæ konfiguracjê wydruku, ¿eby
uzyskane rezultaty by³y zgodne z oczekiwaniami. Twoj¹ ¿¹dzê tworzenia niepowtarzalnych
fotografii zaspokoi rozdzia³ poœwiêcony technice HDR (ang. High Dynamic Range),
która pozwala uzyskaæ zapieraj¹ce dech w piersiach efekty. Ponadto znajdziesz tu
mnóstwo praktycznych wskazówek, skrótów oraz ciekawych porad, które zwiêksz¹
Twoj¹ wydajnoœæ!
• Wykorzystanie mo¿liwoœci narzêdzia Bridge
• Mo¿liwoœci modu³u Camera RAW
• Podstawowe i zaawansowane korekty zdjêæ
• Kadrowanie i prostowanie fotografii
• Skalowanie zdjêæ
• Efekty specjalne
• Korekcja koloru
• £¹czenie obrazów HDR
• Typowe problemy i ich rozwi¹zania
• Kalibracja monitora
• Tworzenie i wydruk zdjêæ panoramicznych
Poznaj najlepsze techniki obróbki zdjêæ w programie Photoshop CS4!
Spis treści
ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
London Bridge.
Podstawowe informacje o programie Bridge
Wczytywanie zdjęć do programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Błyskawiczna konfiguracja podglądu fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Usuwanie zdjęć (i folderów) w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Przeglądanie zdjęć znajdujących się
na dysku twardym Twojego komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Obracanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu panelu Filter (Filtr)
na podstawie metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
The Bridge.
Zaawansowane techniki posługiwania się
programem Bridge
Optymalizacja pracy przy użyciu dwóch monitorów . . . . . . . . . . . . . 54
Stosy — stróże porządku
(dla miłośników panoram i zdjęć HDR!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Projektowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Błyskawiczne wyszukiwanie zdjęć
na podstawie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tworzenie szablonów metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Seryjna zmiana nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tworzenie kolekcji inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Drukowanie odbitek, tworzenie
galerii internetowych i stykówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
pRAWdziwe kłamstwa.
Przetwarzanie zdjęć przy użyciu
modułu Camera Raw
Wczytywanie zdjęć w formatach RAW, JPEG i TIFF
do modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Podstawowe poprawki: balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Podstawowe poprawki: ekspozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . .106
Jak zaakcentować (lub rozmyć) detale zdjęcia
przy użyciu suwaka Clarity (Przejrzystość)? . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Spis treści
9
  Korekcja zdjęć oświetlonych od tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Korekcja kontrastu przy użyciu krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Kadrowanie i prostowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Tęsknisz za wyglądem zwykłych zdjęć JPEG?
Wypróbuj działanie profili Camera Raw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kolejny krok.
Moduł Camera Raw dla zaawansowanych
Dwukrotne przetwarzanie zdjęcia,
czyli próba uchwycenia niemożliwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Edycja wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Wyostrzanie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Korygowanie efektu aberracji chromatycznej
(to te kolorowe otoczki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Zalety formatu Adobe DNG w odniesieniu do fotografii RAW . . . 144
Barwienie zdjęć i bichromie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . .146
Zapisywanie własnych ustawień przetwarzania obrazu . . . . . . . . .148
Korekcja poszczególnych zakresów barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Prosty retusz obrazu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Usuwanie efektu czerwonych oczu w module Camera Raw . . . . .154
Optymalizacja modułu Camera Raw
pod kątem posiadanego aparatu fotograficznego. . . . . . . . . .156
Redukcja szumu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Zmiana rozdzielczości, rozmiarów, przestrzeni
i głębi kolorów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Kosmiczna rewolucja.
Korygowanie wybranych fragmentów zdjęcia
Rozjaśnianie, przyciemnianie
i korekcja wybranych fragmentów zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Retuszowanie portretów w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . .171
Korekcja jasności nieba (i innych obiektów)
przy użyciu filtra gradientowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Góra i dół.
Skalowanie i kadrowanie zdjęć
Trzy ważne informacje o nowym interfejsie
programu Photoshop CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy”. . . . . . . . . . . . . . . . .184
Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Sztuczka umożliwiająca zachowanie
proporcji zdjęcia podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
10
Spis treści
Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . .192
Tworzenie niestandardowych formatów dokumentów . . . . . . . . .195
Skalowanie cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć
do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Skalowanie wybranych fragmentów zdjęcia
„z uwzględnieniem ich zawartości”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Muzyka słowo liczba kolor.
Sekrety korekcji koloru
Zanim cokolwiek skorygujesz…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Korekcja kolorów cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Zalety warstw korekcyjnych w Photoshopie CS4. . . . . . . . . . . . . . . .226
Zwiększanie kontrastu obrazu
przy użyciu nowego narzędzia TAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Jak uprościć korekcję zdjęć studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Sztuczka Dave’a: znajdowanie neutralnej szarości . . . . . . . . . . . . . .235
Korekcja odcieni skóry przy użyciu narzędzia TAT . . . . . . . . . . . . . . .238
Zwiększanie wyrazistości barw?
Nie tylko w module Camera Raw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Jak zachować kolorystykę zdjęcia przeznaczonego
do umieszczenia w internecie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Black & White World.
Jak uzyskać piękne czarno-białe zdjęcia?
Konwersja przy użyciu warstwy Black & White
(Czarno-biały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Konwersja na skalę szarości przy użyciu
modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą Scotta . . . . .256
ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Wysokie loty.
Tworzenie obrazów HDR
(o zwiększonej dynamice tonalnej)
Konfigurowanie aparatu fotograficznego
pod kątem zdjęć HDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Łączenie obrazów HDR w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Tworzenie obrazów HDR przy użyciu
programu Photomatix Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Spis treści
11
 ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
99 problemów.
Rozwiązywanie typowych problemów
z cyfrowymi zdjęciami
Korekcja kolorystyki zdjęć wykonanych we wnętrzach. . . . . . . . . .284
Rozjaśnianie niedoświetlonych obiektów na fotografii. . . . . . . . . .287
Korekcja niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć
w 15 sekund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Przyciemnianie i rozjaśnianie obrazu
w Photoshopie CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Błyskawiczne usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . .303
Retuszowanie odbić i odblasków w okularach . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Sekretna sztuczka ułatwiająca retusz zdjęć grupowych
w Photoshopie CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Zwiększanie głębi ostrości przy użyciu Photoshopa. . . . . . . . . . . . .314
Najszybszy sposób na zmianę rozmiaru
(i twardości) pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
ROZDZIAŁ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Piosenka specjalna.
Efekty specjalne dla miłośników fotograii
Kwadrychromia i wspaniałe obrazy w skali szarości . . . . . . . . . . . . .320
Oswoić światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
Zwiększanie intensywności barw w trybie Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Modne, kontrastowe portrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni . . . . . . . . . .344
Trzy kroki do pięknego portretu a’la Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Zdjęcia panoramiczne: prościej się już nie da!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Usuwanie (i dodawanie) obiektów przy użyciu panelu
Clone Source (Powielanie źródła) w CS4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
ROZDZIAŁ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Ostry dyżur.
Techniki wyostrzania obrazu
Najważniejsze informacje o wyostrzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Wyostrzanie w trybie Luminosity (Jasność) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Wyostrzanie na dwie raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
Jak sprawić, by zdjęcia wydawały się ostrzejsze
niż w rzeczywistości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
W jakich sytuacjach warto użyć filtra Smart Sharpen
(Inteligentne wyostrzanie)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
12
Spis treści
[ Pobierz całość w formacie PDF ]