[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa. wiat
w obiektywie. Wydanie II
Autorzy: Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey
T³umaczenie: Ewa S³awiñska (wstêp, rozdz. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14),
Marcin Samodulski (rozdz. 5, 6), Piotr Cielak (rozdz. 10)
ISBN: 83-7361-483-4
Tytu³ orygina³
Format: B5, stron: 608
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Techniki korekcji i obróbki zdjêæ stosowane przez zawodowców
• Zasady dzia³ania cyfrowego aparatu fotograficznego
• Wskazówki przydatne przy zakupie aparatu i osprzêtu
• Komponowanie ujêcia i wykorzystywanie warunków owietleniowych
• Tworzenie w³asnej „cyfrowej ciemni fotograficznej”
• Techniki komputerowej korekcji i obróbki zdjêæ cyfrowych
• Zarz¹dzanie kolekcj¹ zdjêæ
Popularnoæ fotografii cyfrowej stale ronie. Korzystanie z aparatu cyfrowego jest
zdecydowanie wygodniejsze ni¿ korzystanie z klasycznego aparatu, ale wymaga
równie¿ opanowania zagadnieñ, z którymi „klasyczny” fotograf mo¿e siê nigdy nie
spotkaæ. Wybór odpowiedniego aparatu i akcesoriów, fotografowanie i cyfrowa obróbka
wykonanych zdjêæ to procesy, w których niezbêdna jest pewna dawka wiedzy. Najlepiej
oczywicie uczyæ siê wszystkiego od zawodowych fotografów, którzy poza koniecznymi
informacjami podziel¹ siê tak¿e sztuczkami, które wypracowali podczas pracy.
Wszystko to znajdziesz w ksi¹¿ce „Fotografia cyfrowa. wiat w obiektywie. Wydanie II”.
• Podstawowe i niezbêdne wiadomoci o grafice komputerowej i zasadzie dzia³ania
cyfrowego aparatu fotograficznego
• Informacje pomocne przy wyborze aparatu cyfrowego i akcesoriów do niego
• Kompresja plików, programy tematyczne i ustawienia ekspozycji, czyli wszystko,
co mo¿e mieæ wp³yw na jakoæ zdjêcia
• Techniki fotografowania, komponowania ujêcia i pracy w ró¿nych
warunkach owietleniowych
• Kompletowanie wyposa¿enia cyfrowej ciemni fotograficznej
• Podstawowe i zaawansowane techniki obróbki i korekcji cyfrowych zdjêæ
za pomoc¹ programu Photoshop CS
• Drukowanie zdjêæ i publikowanie ich w sieci
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treści
CZĘŚĆ PIERWSZA
Fotografia cyfrowa
– wiadomości podstawowe
ROZDZIAŁ 1. Dlaczego fotografia cyfrowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Cudowny świat fotografii cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Trochę historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Jakość obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Wydajność i wygoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Elastyczność i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Zabawa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Nie wszystko złoto… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Początkowe koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Obowiązki fotografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Nasza własna miłość do fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ROZDZIAŁ 2. Przetwarzanie obrazów cyfrowych w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Rozdzielczość = dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Rozdzielczość a marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Głębia bitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Pliki graficzne 8– i 16–bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Praca z obrazami 8- i 16-bitowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Skala szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Tryb RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Tryb CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Tryb Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Formaty plików – cyfrowy aparat fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Formaty plików – komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Formaty plików – drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Formaty plików – wiadomości e-mail i internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Dobry fundament na przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
5
 SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 3. Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Od obiektywu, przez czujnik obrazu, do karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Obiektyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Długość ogniskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Obiektywy wbudowane na stałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Obiektywy zmiennoogniskowe (zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Obiektywy wymienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Jasność obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Jakość obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Celownik optyczny i ekran LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Zalety i wady ekranów LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Ekran LCD a celownik optyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Migawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Gdy naciskamy spust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Czujnik obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Rodzaje czujników obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Jak działa czujnik obrazu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Konwersja sygnałów analogowych na cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Czułość – ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Fizyczne rozmiary czujnika obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Fizyczne rozmiary pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Głębia bitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Fotografowanie w kolorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Zakres dynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Zapisywanie i przechowywanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Lampa błyskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Lampa wbudowana w korpus aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Zewnętrzne lampy błyskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Fotograf dobrze poinformowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
ROZDZIAŁ 4. Kupujemy cyfrowy aparat fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Rodzaje cyfrowych aparatów fotograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Aparaty klasy podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Aparaty automatyczne lepszej klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Aparaty cyfrowe wyższej klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Profesjonalne cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Cyfrowe ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Pozostałe urządzenia do rejestrowania cyfrowych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Gotowi do zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Jak zdecydować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Przewodnik dla kupujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Co najczęściej fotografuję? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
6
SPIS TREŚCI
Co zamierzam robić ze swoimi zdjęciami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Jakie są moje aktualne wymagania w zakresie możliwości sprzętu? . . . . . . . . . . . . . .99
Jak duże jest moje doświadczenie w obcowaniu z komputerami i fotografią? . . . . . .100
Jak wiele jestem w stanie w to zainwestować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Wymagania minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Cechy aparatu, na które należy zwrócić uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Jak kupować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Na co Cię stać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Poszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Wypróbuj, zanim kupisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Ocena aparatu – na co zwracać uwagę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Szacowanie jakości zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Gdzie kupować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Podejmowanie ostatecznej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
ROZDZIAŁ 5. Niezbędne akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Torba fotograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Jeszcze więcej baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Akumulatorki przeznaczone do wielokrotnego ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Uchwyty zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Baterie – w sytuacji awaryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Baterie o wysokiej pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Ładowanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Jeszcze więcej pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Nośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Portfele cyfrowe i dyski kieszonkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Przenośne nagrywarki CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Znaczenie statywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Wybór statywu odpowiedniego do posiadanego aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Więcej światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Rodzaje zewnętrznych lamp błyskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Obiektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Wydłużenie ogniskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Dedykowane obiektywy do lustrzanek cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Porównanie obiektywów zmiennoogniskowych i stałoogniskowych . . . . . . . . . . . . .160
Przysłona w obiektywach zmiennoogniskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Dodatkowe konwertery optyczne przeznaczone do aparatów
z obiektywem wbudowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Niezbędne filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Co z filtrami kolorowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Pierścienie redukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Czyszczenie aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
7
SPIS TREŚCI
Pozostałe akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Przyrządy do ustawiania parametrów ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Ogólne zasady postępowania z aparatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
„Pomoce” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Wyposażenie studia fotograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Inne akcesoria niezbędne w studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Nieskrępowana twórczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
CZĘŚĆ DRUGA
Fotografia cyfrowa – techniki
ROZDZIAŁ 6. Podstawy fotografii cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Konfiguracja aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Rozmiar i kompresja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Wybór formatu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Wyostrzanie, zmiana nasycenia i inne funkcje wzbogacania zdjęć . . . . . . . . . . . . . .201
Ustawiania przestrzeni kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Dodatkowe ustawienia aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Formatowanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Tryby ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Czym jest ekspozycja czyli naświetlanie zdjęcia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Tryb pełnej automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Tryb Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Tryb priorytetu przysłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Tryb priorytetu migawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Tryb ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Programy tematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Metadane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Format EXIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Wykonanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Jak ważne jest kadrowanie w fazie fotografowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Zależności pomiędzy poszczególnymi elementami obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Różnice pomiędzy fotografią cyfrową a fotografią tradycyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Długość ogniskowej obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Głębia ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Fotografia czarno-biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Zmiana ustawień aparatu po każdym zdjęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Wykorzystanie ekranu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Fotografia cyfrowa to też fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
8
[ Pobierz całość w formacie PDF ]