[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa.
SPIS TRECI
Wydanie drugie
Autor: Ben Long
T³umaczenie: £ukasz Oberlan
ISBN: 83-7361-113-4
Tytu³ orygina³u
Second Edition
Format: B5, stron: 440
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
„Fotografia cyfrowa. Wydanie II” to ksi¹¿ka przygotowana z myl¹ o wszystkich
fotografach pracuj¹cych w technologii cyfrowej, niezale¿nie od stopnia zaawansowania.
Jeli jeste amatorem lub hobbyst¹ i korzystasz z aparatu cyfrowego z nadziej¹ na
robienie lepszych zdjêæ, to dziêki niniejszej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak do tego dojæ.
Jeli za z fotografi¹ masz do czynienia od dawna, a teraz zale¿y ci przede wszystkim
na tym, aby g³adko przejæ z technologii tradycyjnej na cyfrow¹, lektura tej ksi¹¿ki
pomo¿e Ci zrozumieæ, czym ró¿ni siê praca z aparatem cyfrowym od fotografowania
urz¹dzeniami analogowymi.
W drugim wydaniu „Fotografii cyfrowej” znalaz³o siê równie¿ miejsce na przegl¹d
najnowszego sprzêtu fotograficznego oraz oprogramowania komputerowego s³u¿¹cego
do edycji i drukowania cyfrowych zdjêæ. Zawarte w tekcie æwiczenia prezentuj¹
praktyczne sposoby edycji obrazów - retuszowania, korekcji kolorów, redukcji szumów,
komponowania, maskowania, dodawania efektów specjalnych i wielu innych. Wszystkie
przyk³ady opieraj¹ siê na programie Adobe Photoshop, ale jako ¿e wiêkszoæ
wspó³czesnych narzêdzi graficznych posiada wspólne cechy i rozwi¹zania,
przedstawione w ksi¹¿ce techniki s¹ uniwersalne.
W ksi¹¿ce zosta³y poruszone nastêpuj¹ce zagadnienia:
• G³ówne przyczyny problemów z jakoci¹ zdjêæ cyfrowych
• Podstawy tradycyjnej fotografii i zasady dzia³ania aparatu cyfrowego
• Najwa¿niejsze cechy aparatów cyfrowych maj¹ce znaczenie przy doborze
w³aciwego modelu
• Noniki pamiêci dla aparatów cyfrowych
• Rêczne i automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji
• Sposoby wykonywania zdjêæ specjalnych: makrofotografii, fotografii czarno-
bia³ych, zdjêæ panoramicznych
• Korekcjê tonaln¹ fotografii cyfrowych
• Zaawansowan¹ edycjê obrazów, korzystanie z efektów specjalnych i filtrów
• Drukowanie i publikowanie fotografii cyfrowych
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treci
Podzikowania............................................................................................................11
Rozdział 1. Wprowadzenie ........................................................................................13
Dla kogo przeznaczona jest ta ksika?................................................................................ 15
Czym jest fotografia cyfrowa?.............................................................................................. 17
Cyfrowe ABC: kilka podstawowych faktów ........................................................................ 18
Rozdział 2. Jak dobre s cyfrowe zdjcia?...............................................................21
Słowo o ilustracjach zamieszczonych w ksice.................................................................. 21
Cyfrowe aparaty fotograficzne — w czym tkwi haczyk? .................................................... 22
Szum................................................................................................................................................22
Problemy z kolorami.......................................................................................................................24
Szczegóły i poszarpane krawdzie..................................................................................................26
Problemy z ekspozycj....................................................................................................................27
Zbyt dobre, aby było prawdziwe.....................................................................................................27
„Powód?! Nie potrzeba nam (adnego powodu!”............................................................................27
Po co Ci cyfrowy aparat fotograficzny? ............................................................................... 28
Dlaczego aparaty cyfrowe s lepsze od tradycyjnych aparatów z celownikiem optycznym?........29
Nast,pny krok ....................................................................................................................... 30
Rozdział 3. Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny?............................................31
Troch, tradycji, troch, nowoczesno1ci................................................................................. 31
Szczypta teorii kolorów ........................................................................................................ 32
Jak działa matryca CCD?...................................................................................................... 34
Liczenie elektronów........................................................................................................................35
Tablice.............................................................................................................................................37
„Jedno CCD i bez interpolacji”.......................................................................................................40
Trzeba to poskłada5.........................................................................................................................41
Kompresja i przechowywanie obrazów................................................................................ 42
Powrót do rzeczywisto1ci ..................................................................................................... 44
Rozdział 4. Podstawy fotografii — krótkie wprowadzenie.....................................45
Soczewki ............................................................................................................................... 46
Ogniskowa.......................................................................................................................................47
Obiektywy o stałej i zmiennej ogniskowej .....................................................................................48
Ekspozycja: przesłona, czas otwarcia migawki oraz ISO .................................................... 48
Wzajemno:5 czasu i przesłony........................................................................................................51
Szybko:5 obiektywu........................................................................................................................52
ISO albo inaczej — „Postaraj si by5 bardziej czuły”....................................................................52
Prawie to samo...................................................................................................................... 53
 4
Fotografia cyfrowa
Rozdział 5. Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego..........................................55
Podstawy anatomii aparatu cyfrowego ................................................................................. 55
Matryce CCD, rozdzielczo1;, wielko1; obrazka i kompresja .............................................. 56
Podział aparatów cyfrowych pod wzgldem rozdzielczo:ci matrycy.............................................57
Rozdzielczo:5 obrazu i kompresja..................................................................................................64
Proporcje obrazu .............................................................................................................................66
Budowa aparatu cyfrowego .................................................................................................. 66
W pełni automatyczne aparaty kompaktowe z celownikiem optycznym .......................................68
Aparaty kompaktowe wy(szej klasy :redniej .................................................................................69
Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe z wy(szej klasy :redniej...................................................71
Aparaty bez celownika optycznego.................................................................................................73
Profesjonalne cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe.....................................................................74
Kształt i konstrukcja korpusu ............................................................................................... 75
Pomocniczy wy:wietlacz LCD .......................................................................................................77
Mocowanie aparatu na statywie......................................................................................................78
Jak wybiera5?..................................................................................................................................79
Obiektyw............................................................................................................................... 79
Zoom i długo:5 ogniskowej ............................................................................................................81
Funkcjonalno:5 obiektywu..............................................................................................................83
Zoom cyfrowy.................................................................................................................................85
Sterowanie ostro:ci........................................................................................................................86
Migawka i przesłona .......................................................................................................................88
Wizjer.................................................................................................................................... 89
Wizjery LCD...................................................................................................................................89
Wizjery optyczne.............................................................................................................................91
Elektroniczne wizjery TTL .............................................................................................................92
Wizjery cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych.....................................................................93
Ustawianie parametrów ekspozycji ...................................................................................... 94
Balans bieli......................................................................................................................................94
Pomiar :wiatła.................................................................................................................................95
Kompensacja ekspozycji.................................................................................................................96
Ustawianie czuło:ci (ISO)...............................................................................................................96
Blokada ekspozycji i zdjcia panoramiczne....................................................................................97
Programy tematyczne......................................................................................................................98
Kontrola ostro:ci obrazu i nasycenia kolorów................................................................................98
Tryby fotografowania ........................................................................................................... 99
Priorytet czasu i przesłony ............................................................................................................100
Buforowanie obrazu......................................................................................................................100
Tryb zdj5 seryjnych.....................................................................................................................101
Tryb filmowy.................................................................................................................................102
Zdjcia czarno-białe......................................................................................................................103
Samowyzwalacz i pilot zdalnego sterowania................................................................................103
Szybko1; działania aparatu ................................................................................................. 104
Lampa błyskowa ................................................................................................................. 105
Przegldanie zdj,; .............................................................................................................. 107
No1nik pami,ci i złcza wej1cia-wyj1cia ........................................................................... 108
Transfer i podgld obrazów...........................................................................................................108
No:nik pamici..............................................................................................................................109
Jak du(o pamici bdziesz potrzebowa5?.....................................................................................113
Wskazówki dotyczce korzystania z no:ników pamici...............................................................114
Spis treci
5
Co znajdziesz w pudełku?................................................................................................... 115
Akumulatory..................................................................................................................................116
Dodatki................................................................................................................................ 118
Porównaj i wybierz ............................................................................................................. 119
Co powinienem kupi;? ....................................................................................................... 120
Rozdział 6. Kompletowanie wyposa*enia cyfrowej ciemni...................................121
Wybór systemu operacyjnego............................................................................................. 121
System Mac OS.............................................................................................................................122
System Windows...........................................................................................................................122
Budowanie własnego systemu ............................................................................................ 123
Pami5 RAM.................................................................................................................................123
Prdko:5 procesora........................................................................................................................124
Pami5 masowa.............................................................................................................................125
Monitory........................................................................................................................................126
Oprogramowanie................................................................................................................. 128
Programy do edycji obrazów.........................................................................................................128
Oprogramowanie do edycji zdj5 panoramicznych ......................................................................134
Kompresja falkowa .......................................................................................................................134
Oprogramowanie do katalogowania obrazów...............................................................................134
Oprogramowanie do odzyskiwania plików...................................................................................135
Akcesoria ............................................................................................................................ 136
Gotów? Cel! ........................................................................................................................ 136
Rozdział 7. Sesja zdjciowa .....................................................................................137
Ustawienia wst,pne aparatu................................................................................................ 138
Wybór trybu fotografowania.........................................................................................................138
Rozmiar obrazu i kompresja .........................................................................................................140
Balans bieli....................................................................................................................................142
Pomiar :wiatła...............................................................................................................................146
Wyostrzanie, nasycenie i kontrast.................................................................................................146
Czuło:5 (ISO)................................................................................................................................146
Kadrowanie i ostro1; .......................................................................................................... 149
Długo:5 ogniskowej......................................................................................................................150
Ostro:5...........................................................................................................................................153
Pomiar 1wiatła..................................................................................................................... 162
O czym informuje :wiatłomierz?..................................................................................................162
Wybór metody pomiaru :wiatła....................................................................................................164
Podstawy fotografowania z lamp błyskow ..................................................................... 170
Tryby pracy lampy błyskowej.......................................................................................................170
Balans bieli a :wiatło lampy błyskowej........................................................................................173
Zasilanie i pami,; ............................................................................................................... 175
Poczuj moc....................................................................................................................................175
No:niki pamici.............................................................................................................................177
A to dopiero pocztek!........................................................................................................ 178
Rozdział 8. Rczne ustawianie parametrów ekspozycji........................................179
Ruch na fotografiach........................................................................................................... 180
Gł,bia ostro1ci .................................................................................................................... 182
Czas otwarcia migawki a gł,bia ostro1ci............................................................................ 185
6
Fotografia cyfrowa
Kontrola zakresu tonalnego ................................................................................................ 186
Dla tych, którzy nie znaj si na histogramach.............................................................................190
Szczegóły szczegółów...................................................................................................................195
Ustawianie parametrów ekspozycji .................................................................................... 196
Kompensacja ekspozycji...............................................................................................................196
Tryby priorytetów i tryb manualny...............................................................................................197
Wzajemno:5 czasu i przesłony......................................................................................................198
Kontrola czuło:ci (ISO) ................................................................................................................199
Ekspozycja w praktyce..................................................................................................................200
Zamierzone niedo:wietlenie fotografii..........................................................................................202
Niedo:wietlenie raz jeszcze ..........................................................................................................204
Ustawienia manualne (dla pewno:ci)............................................................................................205
O bracketingu i histogramach ............................................................................................. 207
Unikanie purpurowej otoczki.............................................................................................. 208
Wszystko pod kontrol ....................................................................................................... 209
Rozdział 9. Zdjcia specjalne ..................................................................................211
Makrofotografia .................................................................................................................. 211
Optymalna długo:5 ogniskowej ....................................................................................................212
Ustawianie ostro:ci .......................................................................................................................213
Mała głbia ostro:ci ......................................................................................................................213
Fotografia czarno-biała ....................................................................................................... 215
System strefowy............................................................................................................................215
Fotografowanie w podczerwieni...................................................................................................218
Zdj,cia panoramiczne ......................................................................................................... 220
Przygotowanie aparatu do zdj5 panoramicznych ........................................................................221
Ekspozycja zdj5 panoramicznych................................................................................................225
Fotografuj z uwag........................................................................................................................225
Fotografowanie na potrzeby Internetu................................................................................ 227
Rozmiar i jako:5 obrazu................................................................................................................228
Niech zdjcie pozostanie czytelne.................................................................................................230
Nareszcie — zastosowanie dla zoomu cyfrowego........................................................................230
Fotografowanie na potrzeby wideo..................................................................................... 231
Korzystanie z filtrów .......................................................................................................... 232
Rodzaje filtrów..............................................................................................................................233
Rozszerzenia obiektywu................................................................................................................235
Fotografowanie w trudnych warunkach pogodowych........................................................ 236
Brud, kurz i piasek a aparaty cyfrowe...........................................................................................236
Woda a aparaty cyfrowe................................................................................................................236
Aparat, który zmarzł......................................................................................................................237
Gorcy klimat a aparaty cyfrowe ..................................................................................................238
Ju prawie na miejscu ......................................................................................................... 240
Rozdział 10. Przygotowywanie obrazów do edycji................................................241
Przenoszenie i katalogowanie obrazów .............................................................................. 241
Transfer danych.............................................................................................................................242
Porzdkowanie plików..................................................................................................................243
Przygotowanie 1rodowiska edycyjnego.............................................................................. 244
Jeszcze kilka słów o kolorach .......................................................................................................244
Systemy zarzdzania kolorem.......................................................................................................246
[ Pobierz całość w formacie PDF ]