[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROŒ
A BÊDZIE CI DANE
Esther i Jerry Hicks
(Nauki Abrahama)
P
roś, a będzie
NAUKI S£U¯¥CE
SPE£NIANIU PRAGNIEÑ
Przek³ad: Pawe³ Karpowicz
ci dane
Redakcja: Ewa Karczewska
Projekt ok³adki: Anna Drozdowska
Sk³ad komputerowy: Maciej Grycz
Korekta: Anna Pietruczuk
Original title:
Ask and It Is given. Learning to Manifest Your Desires
© Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Bia³ystok, 2008.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯adna czêœæ tej publikacji nie mo¿e byæ powielana
ani rozpowszechniana za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych,
kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Wydanie I
BIA£YSTOK 2008
ISBN 978-83-7377-328-8
15-762 Bia³ystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
(085) 662-92-67 – redakcja
(085) 654-78-06 – sekretariat
(085) 653-13-03 – dzia³ handlowy – hurt
(085) 654-78-35 – sklep firmowy „Talizman” – detal
www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl
Wiêcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl
P
RINTED IN POLAND
[ Pobierz całość w formacie PDF ]