[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Lekcja próbna
Technika strzy¿enia – w³osy œredniej d³ugoœci
Wstêp
Po zapoznaniu siê z treœci¹ lekcji:
bêdziesz umia³ wykonaæ strzy¿enie na w³osach œredniej d³ugoœci;
zastosujesz w praktyce podstawowe techniki strzy¿enia, które pozna³eœ w lekcji 4.
Drogi Studencie, nadszed³ wreszcie moment, w którym bêdziesz móg³ wykorzystaæ
w praktyce wiadomoœci, które przekazaliœmy Ci w poprzednich lekcjach. Jest to
etap niezmiernie wa¿ny w Twojej nauce. Wszystkie omówione przez nas czynnoœci
wykonuj bardzo dok³adnie. Nie dbaj¹c o szczegó³y, mo¿esz wyrobiæ sobie z³e nawy-
ki, które bêd¹ póŸniej przeszkadza³y Ci w pracy. Strzy¿enie wykonuj bez poœpiechu.
Standardowo, w zale¿noœci od skomplikowania fryzury, strzy¿enie wykonuje siê
w 30-50 minut. Zak³adamy, ¿e Twoje pierwsze strzy¿enie mo¿e potrwaæ o wiele
d³u¿ej. Nie przejmuj siê tym, to nie wyœcig. Z czasem nabierzesz wprawy i znacznie
skróci siê czas wykonywania strzy¿enia. Pamiêtaj, ¿e wa¿niejsza ni¿ czas jest per-
fekcja w dzia³aniu.
ZADANIE 1
Przypomnij sobie podstawowe techniki strzy¿enia omówione w lekcji 4.
Przed przyst¹pieniem do strzy¿enia zapoznaj siê z naszymi radami, które niew¹t-
pliwie pomog¹ Ci w pracy.
Nie spiesz siê. Poœpiech nie jest Twoim sprzymierzeñcem.
Wykonuj wszystkie czynnoœci bardzo starannie.
Jeœli nie pamiêtasz, jak wykonaæ czynnoœci opisane przez nas w poprzednich lek-
cjach, przeczytaj te lekcje jeszcze raz.
Jeœli czegoœ nie rozumiesz, przeczytaj informacje na ten temat jeszcze raz – powo-
li i uwa¿nie.
Pamiêtaj, ¿e niedok³adne ciêcie mo¿na poprawiæ, ale wi¹¿e siê to z dalszym skraca-
niem w³osów. Wykonuj wiêc strzy¿enia dok³adnie, aby unikn¹æ przypadkowoœci.
Zawsze przed przyst¹pieniem do strzy¿enia musisz wiedzieæ, jaki efekt chcesz
osi¹gn¹æ. Jeœli wykonujesz strzy¿enie bez wstêpnych za³o¿eñ, jak ma wygl¹daæ
fryzura, efekt Twojej pracy z pewnoœci¹ nie bêdzie zadowalaj¹cy.
Skup siê na swojej pracy. Nie ogl¹daj w trakcie pracy telewizji, nie rozmawiaj
przez telefon. Twoje pierwsze strzy¿enia bêd¹ wymagaæ od Ciebie stuprocentowej
koncentracji na wykonywanej czynnoœci.
2
Lekcja próbna
Ergonomia stanowiska pracy
Zanim zaczniesz wykonywaæ strzy¿enie, zapoznaj siê z przedstawionymi przez nas
zagadnieniami ergonomii stanowiska pracy. Wydajnoœæ ludzkiej pracy nie zale¿y
wy³¹cznie od umiejêtnoœci, ale równie¿ od warunków, w jakich siê pracuje.
Ergonomia jest to dziedzina nauki zajmuj¹ca siê optymalnym kszta³towaniem
warunków pracy oraz narzêdzi u¿ywanych przez cz³owieka.
Oto niektóre z czynników, które wp³ywaj¹ na wydajnoœæ pracy fryzjera.
S³abe oœwietlenie
nadmiernie obci¹¿a oczy. Mo¿e to spowodowaæ bóle g³owy,
zmêczenie i problemy z koncentracj¹. Jeœli zauwa¿ysz, ¿e podczas strzy¿enia nie-
zbyt dok³adnie widzisz pewne fragmenty g³owy, spróbuj zmieniæ oœwietlenie tak,
aby oœwietlaæ w³osy ze wszystkich stron. Dodatkowo przy ocenie koloru w³osów
i doborze koloru farby niedostateczne oœwietlenie mo¿e byæ przyczyn¹ mylnej oce-
ny i niew³aœciwego doboru farby.
Nieœwie¿e powietrze
i
zbyt wysoka temperatura
os³abiaj¹ wydolnoœæ pracy.
Takie warunki s¹ równie¿ ma³o komfortowe dla Twojego klienta. Zadbaj, aby
w pomieszczeniu, w którym pracujesz, by³o zawsze œwie¿e powietrze.
Pracê utrudnia te¿
niewygodne obuwie i odzie¿
. Koncentrujesz siê wtedy nie na
wykonywaniu czynnoœci fryzjerskich, lecz na tym, ¿e nie czujesz siê komfortowo. Je-
œli jesteœ kobiet¹, nie zak³adaj zbyt wysokich obcasów. Optymalny jest obcas nie
wy¿szy ni¿ 3 cm. W takim obuwiu Twoje nogi nie zmêcz¹ siê tak szybko.
Organizuj¹c stanowisko pracy, musisz pamiêtaæ o tym, by mieæ wszystkie po-
trzebne
akcesoria w zasiêgu rêki
.
Komfort pracy podnosi dobre
wyposa¿enie salonu fryzjerskiego
– fotel z mo-
¿liwoœci¹ regulacji wysokoœci (dla klienta) oraz przesuwane wysokie krzes³o fry-
zjerskie (hoker), które umo¿liwi Ci wykonywanie strzy¿eñ na siedz¹co.
Bardzo wa¿ne jest
zachowanie prawid³owej pozycji cia³a
. Wykonuj¹c czyn-
noœci fryzjerskie, pamiêtaj o tym, by pracowaæ z wyprostowanym krêgos³upem.
Praca w pozycji, w której krêgos³up jest wygiêty lub cia³o jest przekrzywione,
mo¿e spowodowaæ wady postawy. Fryzjerzy ze wzglêdu na specyfikê swej pracy s¹
grup¹ zawodow¹ szczególnie nara¿on¹ na wystêpowanie tego typu dolegliwoœci.
Pamiêtaj, aby w czasie przerw rozluŸniaæ miêœnie pleców i naci¹gaæ krêgos³up.
Step by step
Terminem „step by step” (ang. krok po kroku) okreœla siê we fryzjerstwie przedsta-
wienie krok po kroku technik wykonywania okreœlonych fryzur. Dotyczy to wszel-
kich aspektów pracy fryzjera, zarówno strzy¿eñ, koloryzacji, wykonywania innych
zabiegów chemicznych, jak i stylizacji. W materia³ach szkoleniowych przeznaczo-
nych dla fryzjerów techniki pracy fryzjera przedstawiane s¹ w dwojaki sposób:
za pomoc¹ zdjêæ,
za pomoc¹ rysunków.
3
Lekcja próbna
W naszym kursie zdecydowaliœmy siê na zamieszczenie zdjêæ, gdy¿ s¹ one bardziej
obrazowe i ³atwiej bêdzie Ci zrozumieæ poszczególne etapy pracy z w³osami. W kolej-
nych lekcjach bêdziemy jednak czasem umieszczaæ rysunki, aby przyzwyczaiæ Ciê
równie¿ do tej formy przekazu. Przedstawienie technik fryzjerskich za pomoc¹ ry-
sunków jest bardzo popularne, chcemy wiêc przygotowaæ Ciê tak, abyœ móg³ póŸniej
samodzielnie korzystaæ z materia³ów szkoleniowych przeznaczonych dla fryzjerów.
Teraz przedstawimy technikê strzy¿enia damskiego na w³osach œredniej d³ugoœci.
Numery umieszczone na zdjêciach zgadzaj¹ siê z numerami opisu.
Przygotuj sobie stanowisko pracy, tak aby wszystkie niezbêdne narzêdzia
i inne akcesoria mieæ w zasiêgu rêki.
1.
Przed przyst¹pieniem do strzy¿enia obejrzyj dok³adnie w³osy Twojego klienta.
Zwróæ uwagê na wszystkie aspekty, które mog¹ mieæ wp³yw na wybór fryzury.
Porozmawiaj z klientem, jakie s¹ jego oczekiwania i jakie problemy ma ze swo-
imi w³osami. Nasza klientka Milena ma w³osy doœæ cienkie, proste. W rozmowie
przekaza³a nam wa¿ne informacje: ma problemy z uzyskaniem wra¿enia wiêk-
szej objêtoœci w³osów, jej w³osy przylegaj¹ g³adko do g³owy i nawet u¿ycie pia-
nek zwiêkszaj¹cych objêtoœæ w³osów nie daje po¿¹danych efektów. Powodem
problemów z uk³adaniem jest to, ¿e Milena ma w³osy prawie jednakowej d³ugo-
œci z lekkim wystopniowaniem na koñcachiwczê-
œci okalaj¹cej twarz. To nie wystarczy, by fryzura
by³a puszysta. Podczas rozmowy Milena powie-
dzia³a nam równie¿, ¿e chcia³aby, abyœmy nie
skracali jej w³osów zbyt mocno. Nie mo¿emy jed-
nak pozostawiæ w³osów jednakowej d³ugoœci. Na-
wet ich równomierne skrócenie nie da po¿¹dane-
go efektu. W³osy musz¹ byæ wystopniowane. I tak
dochodzimy do naszego pierwszego za³o¿enia: fry-
zura ma byæ puszysta i ³atwa do u³o¿enia.
2.
Przystêpujemy teraz do analizy kszta³tu twarzy. Milena ma twarz o kszta³cie
zbli¿onym do owalu, ale doœæ szerokie czo³o i pulchne policzki. Naszym zada-
niem jest ukrycie tych mankamentów urody. Asymetryczne postrzêpiona grzyw-
ka ukryje szerokie czo³o, a linie pojedynczych ko-
smyków bêd¹ kierowa³y nasz¹ uwagê w stronê
oczu i brwi, które s¹ niew¹tpliwym atutem Mileny.
Postrzêpione kosmyki w okolicach policzków bêd¹
optycznie je wyszczupla³y. Na zamieszczonych na
nastêpnej stronie zdjêciach schematycznie poka-
zaliœmy alternatywy fryzur dla naszej klientki
(w naszej symulacji przedstawiliœmy Milenie ró-
¿ne propozycje kolorów w³osów – o doborze koloru
i rozmowie z klientem na ten temat bêdziemy pi-
saæ w lekcji 7).
Zdjêcie A przedstawia fryzurê bardzo mocno pocieniowan¹. Jest to propozy-
cja dla osób, które nie maj¹ czasu na modelowanie w³osów i ceni¹ sobie wygo-
dê. Lekki nie³ad wprowadzony we w³osy przez umiejêtne cieniowanie jest
wbrew pozorom bardzo ³atwy do opanowania przy codziennym uk³adaniu.
Kosmyki okalaj¹ce twarz optycznie j¹ wyszczuplaj¹.
4
Lekcja próbna
Wariant B to krótka, asymetryczna fryzura dodaj¹ca charakteru. Wyrazista
linia ciêcia jest jej mocnym akcentem. Co prawda policzki w tym wypadku s¹
ca³kowicie ods³oniête, jednak linia grzywki dodaje Milenie charakteru
i pulchne policzki nie s¹ a¿ tak zauwa¿alne.
Fryzura C to propozycja z d³ug¹ grzywk¹, mocno wystrzêpion¹. Jest to nieco
d³u¿szy wariant fryzury A.
Kompozycja fryzury D opiera siê na symetrycznej, g³êbokiej grzywce i deli-
katnie wycieniowanych koñcach. Aby prze³amaæ tê symetriê, mo¿na w³osy z
jednej strony za³o¿yæ za ucho. Podobnie jak w przyk³adzie B policzki s¹
ods³oniête, jednak ostra linia grzywki zwraca na siebie uwagê, pozostawiaj¹c
policzki na drugim planie.
Wariant E jest najbardziej zbli¿ony do aktualnej fryzury Mileny. Bardzo deli-
katne wycieniowanie grzywki i koñcówek dodaje fryzurze trochê objêtoœci.
To nasze propozycje. Przedstawiamy je Milenie. Oceni³a fryzuryBiDjako zbyt ekstra-
waganckie do jej trybu ¿ycia. Mo¿e w przysz³oœci zdecyduje siê na takie ciêcia. Teraz
jednak wola³aby coœ bardziej stonowanego: fryzurê A z ma³ymi modyfikacjami. ¯ycze-
niem klientki by³o, aby fryzura by³a pe³niejsza w dolnej czêœci.
Wiemy ju¿, jaki efekt chcemy uzyskaæ. Teraz pozostaje nam tylko dobraæ odpowied-
ni¹ technikê ciêcia. Pierwszym naszym za³o¿eniem jest pe³ny, ma³o wycieniowany
dó³ fryzury. Aby to osi¹gn¹æ, bêdziemy obcinali sekcjê na karku technik¹ na têpo (by
tak obciête w³osy odbija³y siê od siebie). Bior¹c pod uwagê ¿yczenie, by fryzura by³a
puszysta, doœæ mocno skrócimy w³osy z górnej czêœci g³owy, by trochê siê podnios³y.
W³osy z górnych partii g³owy bêdziemy obcinali technik¹ punktow¹, by nadaæ im
bardziej poszarpany kszta³t. Nastêpnie technik¹ œlizgow¹ wypracujemy pojedyncze
kosmyki okalaj¹ce twarz. Pamiêtajmy: problemem Mileny jest wysokie czo³o i pulch-
ne policzki. Postrzêpione kosmyki wokó³ twarzy bêd¹ j¹ optycznie wyszczupla³y.
ZADANIE 2
Przypomnij sobie wiadomoœci na temat zasad rozmowy z klientem. Zastosuj je pod-
czas wykonywania swojego pierwszego strzy¿enia. Z czasem nabierzesz wprawy,
tak ¿e przeprowadzenie rozmowy z klientem nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie naj-
mniejszego problemu.
Standardowo w salonie wykonuje siê najpierw farbowanie, a nastêpnie strzy¿enie.
Ze wzglêdu jednak na dydaktykê naszego kursu omówimy najpierw strzy¿enie. Ko-
loryzacjê, któr¹ wczeœniej wykonaliœmy na w³osach Mileny, omówimy w lekcji 8.
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]