[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Fotografia cyfrowa
w podczerwieni.
Warsztaty fotograficzne
Autor
T³umaczenie: Marcin Samodulski, Zbigniew Waœko
ISBN: 978-83-246-2577-2
Tytu³ orygina³u
Format: 180
×
235, stron: 256
Przestrzeñ malowana surrealizmem
Jak dobieraæ odpowiedni sprzêt oraz przerabiaæ aparat?
Jak ustawiaæ balans bieli i ekspozycjê?
Jak bawiæ siê efektami z u¿yciem aparatu lub programu Photoshop?
Urzekaj¹cy œwiat w podczerwieni
Fotografia analogowa powoli odchodzi w przesz³oœæ. Z coraz wiêkszym sukcesem
zastêpuje j¹ cud technologii cyfrowej, pozwalaj¹cy czerpaæ pe³n¹ radoœæ z robienia
zdjêæ, z pominiêciem wszelkich dotychczasowych niedogodnoœci – takich jak
czasoch³onny proces wywo³ywania oraz ci¹g³y niepokój, ¿e odrobina œwiat³a albo
niekompetentny technik zrujnuj¹ negatyw z cennymi fotkami. Format cyfrowy dla
wszystkich ludzi obdarzonych talentem i kreatywnoœci¹ oznacza wrêcz nieograniczone
mo¿liwoœci. Ta niezwyk³a ksi¹¿ka oferuje techniki, które pozwol¹ Ci eksperymentowaæ
do woli. Jedyn¹ barier¹ bêdzie Twoja w³asna wyobraŸnia.
Poznaj hipnotyzuj¹cy œwiat fotografowania w podczerwieni. Teraz nie musisz ju¿
ograniczaæ siê do tego, co zarejestrowa³ Twój aparat – mo¿esz kreowaæ zupe³nie nowe
efekty. Wystarczy siêgn¹æ po filtr IR lub odpowiednio przerobiony aparat, a zaczniesz
zmieniaæ zwyk³e krajobrazy w przestrzenie nieziemskie i magiczne. W podczerwieni mog¹
robiæ zdjêcia zarówno fotoamatorzy, jak i profesjonaliœci. Chocia¿ promieniowania tego
nie mo¿na dostrzec go³ym okiem, mo¿na nauczyæ siê wizualizowaæ jego charakterystykê
i efekty – widzieæ je oczami wyobraŸni – a potem tworzyæ surrealistyczne fotografie,
oparte na jego niezwyk³ych cechach.
Metody rejestracji œwiat³a podczerwonego
Ustawianie balansu bieli oraz ekspozycja w podczerwieni
Fotografowanie w ró¿nych trybach koloru
Kompozycja zdjêæ barwnych oraz IR
D³ugie ekspozycje, nak³adanie obrazów, filtry efektowe
Przetwarzanie zdjêæ w technice HDR
Fotografowanie pod k¹tem HDR
Przetwarzanie zdjêæ IR w Photoshopie
Metody twórczej pracy w tym programie
Poznaj nowe inspiruj¹ce techniki, pobudŸ wyobraŸniê, kreuj nowe œwiaty!
Spis treści
Wstęp
17
ROZdZiAł
1
O podczerwieni
19
Czym dokładnie jest podczerwień?
21
Widzieć w podczerwieni
22
Testowanie czułości aparatu na promienie iR
24
Metody rejestracji światła podczerwonego
25
Filtry IR
26
Konwers­a aparatu
28
ROZdZiAł
2
Wstęp do fotografowania w podczerwieni
33
Porównanie formatów RAW i JPEG
34
Fotografowanie w różnych trybach koloru
36
Ustawianie balansu bieli
36
WB czy AWB
37
Równoważenie kanałów RGB
37
Ekspozycja w podczerwieni
38
Tryby fotografowania
38
Histogram
39
ISO
40
Na­lepszy czas na fotograię IR
40
dodatkowe wyposażenie
45
Lampa błyskowa, ekrany odblaskowe i dyfuzory
45
Statywy
47
Głowice statywowe
47
Wężyk spustowy
47
11
 Karty pamięci
48
Filtry
48
ROZdZiAł
3
Podstawy komponowania zdjęć IR
53
Kompozycja zdjęć barwnych i iR — różnice
54
Pozyc­onowanie podmiotu i zasada tró­podziału
55
Linie i krzywe
56
Kształty, wzory i perspektywa powietrzna
58
Balans i symetria
60
Kolor
62
Ludzie w kompozyc­i
65
Zd­ęcia sylwetkowe
66
Unika­ rozprasza­ących drugich planów
66
Wybór obiektywu
66
Szeroki kąt
68
Obiektywy Lensbaby
69
Rozwijanie własnego stylu iR
70
ROZdZiAł
4
Fotografowanie konkretnych obiektów
75
Architektura
77
Pejzaże
84
Liście
85
Woda
86
12
Niebo i chmury
86
Ludzie
87
Ptaki
91
Zwierzęta
93
Rozwijanie tematów w podczerwieni
95
ROZdZiAł
5
Tworzenie efektów specjalnych
na etapie fotografowania
101
długie ekspozycje
102
Fotografowanie o zachodzie słońca
103
Jak uchwycić piękno wodospadu?
104
Odbicia
106
dodawanie tekstury
109
Rozmycie wazelinowe
109
Tkaniny
110
Szkła teksturowane
111
Zoomowanie
114
Nakładanie obrazów
114
Podwó­na ekspozyc­a
115
Cyfrowa kanapka
116
Łączenie obrazu IR z kolorowym
117
Filtry efektowe
118
Malowanie światłem
119
13
ROZdZiAł
6
Poszerzanie zakresu tonalnego
i łączenie zdjęć
123
Technika HdR a gradacyjne iltry neutralne
125
Oprogramowanie HdR
125
Fotografowanie pod kątem HdR
126
Przetwarzanie zdjęć w technice HdR
127
HDR w Photoshopie
127
HDR w programie Photomatix Pro
129
Filtr Tone Mapping
131
Tworzenie panoram
136
ROZdZiAł
7
Przetwarzanie zdjęć IR w Photoshopie
143
Wstępna obróbka w Adobe Camera Raw 144
Konwersja do czerni i bieli w ACR 147
Stosowanie poleceń Curves (Krzywe) i Levels (Poziomy) w Photoshopie 149
Poziomy
149
Krzywe
150
Konwersja do czerni i bieli w Photoshopie
151
Konwersja do czerni i bieli za pomocą dodatków do Photoshopa
152
Nik Silver Efex Pro
152
Nik Color Efex Pro
155
onOne PhotoTools
156
Usuwanie szumu
157
Redukowanie szumu w ACR
158
Redukowanie szumu w Photoshopie
158
Nik Dine 2.0
159
Neat Image
160
14
[ Pobierz całość w formacie PDF ]