[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BES
e
DA
BES
e
DA
GOSPODIâNA MICI
ELEKTRONSKA KNJIGA
Fran Milãinski
Gospodiãna
Mici
OMNIBUS
1
 
BES
e
DA
BES
e
DA
GOSPODIâNA MICI
Fran Milãinski
GOSPODIâNA MICI
To izdajo pripravil
Franko Luin
franko@omnibus.se
ISBN 91-7301-207-6
beseda@omnibus.se
www.omnibus.se/beseda
2
 
 BES
e
DA
GOSPODIâNA MICI
VSEBINA
O TREH MICKAH,
STAREJ·I, MLAJ·I IN NAJMLAJ·I
4
ZAGONETNA NEZNANKA
21
SIROTA I·âE STAR·E
42
SIROTA NAJDE STAR·E
53
TRPLJENJE SIROTE IN NJEN BLAÎENI SEN
73
DRUÎINA BREZ SRCA
82
SLOVO
90
3
 
BES
e
DA
GOSPODIâNA MICI
O TREH MICKAH, STAREJ·I,
MLAJ·I IN NAJMLAJ·I
N
aj me blagovoli takoj brcniti koklja, ãe ni sledeãa
historija skoz in skoz resniãna, ne dosti manj. Od
konca do kraja je posneta po uradnih spisih, skoraj bi
lahko pritisnil peãat podnjo s ptiãem, in povest ne bi
bila veã povest, ampak — kapo dol! — javna listina in
uãena reã. Res in brez ‰ale! Nimajo povsod take beletri-
je.
Priãenjajo se pa ti slavni dogodki recimo pred kakimi
petindvajsetimi leti ali ka-li, nemara ba‰ na dan tretje-
ga decembra — zakaj pa ne? — in nikoder drugod nego
v beli Ljubljani.
Tisti dan je proti veãeru priãelo sneÏiti. Tiho, poãasi,
enakomerno so padali gosti, veliki kosmiãi. Kakor nes-
konãna koprena so oãem zagrinjali hi‰e in ulico, motno
je skoz njih nemi ples meÏikala skromna cestna luã.
Hudo pot je imela Ïenska, ki se je, tesno zavita v ve-
liko kockasto ruto, poãasi pomikala po vijugasti Karlov-
ski cesti proti mestu. S trudom je gazila sprijemajoãi se
4
 
 BES
e
DA
GOSPODIâNA MICI
vlaÏni sneg, segajoã ji ãez gleÏenj. Ali je bila bolna ali le
upehana? Zdaj zdaj se je naslanjala ob zid, skljuãena za-
jeãala, ozirala se okrog — ali po cilju? — ali po pomoãi?
— potem stokaje nadaljevala pot. Sreãala ni Ïive du‰e.
Ni bilo ‰e pozno, ali neprijazno vreme ni nikogar vabi-
lo ãez prag. —
Zdaj pa najprej kos pojasnila. V uradnih spisih —
kapo dol! — ki se nanje naslanja sledeãa povest, seveda
ne stoji toliko in tak‰nih besed o snegu in o slabi poti,
kakor jih je zapisanih tukaj. Duhoviti bralec in draÏest-
na bralka sta paã Ïe sama uganila, da vesten uradnik ne
bo skrunil ãastitljivega uradnega papirja s takimi in ena-
kimi popisi. Ti in taki popisi gredo potemtakem na ro-
va‰ ãisto drugi osebnosti, ki menda ima, ne da bi jo za-
govarjal, sprião razmer, draginje in tako dalje sigurno
kolikor toliko razlogov stvarnega ali vsaj osebnega zna-
ãaja za svoje poãetje. Uradnim spisom pa ni oãitati niãe-
sar. — Toliko v blagohotno uvaÏevanje, da nam kdo ne
oãita potvorbe uradnih listin. —
Îensko bitje je torej poãasi in stokaje rilo naprej skoz
sneÏni meteÏ, vedno ãe‰ãe se ustavljalo, poãivalo, iska-
je obraãalo glavo.
Zdajci ji zazvene v neposredni bliÏini udarci ob zvon
— v stolpu je bilo osem.
Îenska se je oddahnila. Za sneÏno kopreno je uganila
obrise cerkve sv. Florijana — zdaj je vedela, kod je.
5
 
[ Pobierz całość w formacie PDF ]