[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa.
SPIS TRECI
Edycja zdjêæ
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Scott Kelby
T³umaczenie: £ukasz Oberlan
ISBN: 83-7361-196-7
Tytu³ orygina³
for Digital Photographers
Format: B5, stron: 390
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Niniejsza ksi¹¿ka jest wyj¹tkowa poród innych publikacji kierowanych do fotografików
cyfrowych — prezentuje sprawdzone sposoby na osi¹gniêcie zamierzonych rezultatów.
Nie ma tu miejsca na nudne wywody teoretyczne; nikt nie bêdzie Ci kaza³ niczego
wymylaæ samodzielnie. Zamiast tego znajdziesz opisy technik u¿ywanych przez
najlepszych specjalistów w dziedzinie fotografii cyfrowej i retuszu zdjêæ. Ta ksi¹¿ka
powie Ci wprost, jakich ustawieñ u¿ywaæ, kiedy i dlaczego.
Jeli szukasz ksi¹¿ki w stylu „powiedz mi wszystko, co wiesz na temat filtru
wyostrzaj¹cego”, to lepiej od³ó¿ tê publikacjê z powrotem na pó³kê. Zamiast niej
mo¿esz sobie kupiæ dowoln¹ inn¹ ksi¹¿kê o Photoshopie — na pewno znajdziesz tam
odpowiedzi na swoje pytania. Po niniejsz¹ ksi¹¿kê siêgnij tylko wówczas, gdy interesuj¹
Ciê sztuczki, jakimi pos³uguj¹ siê fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji,
korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzie³ najbardziej wymagaj¹cym klientom na tej
planecie. Bêdziesz zachwycony tym, jak proste i efektywne s¹ stosowane przez nich
metody.
Dziêki ksi¹¿ce poznasz:
• Sekrety profesjonalnego retuszu fotografii
• Zasady prawid³owej korekcji kolorystycznej fotografii
• Zdumiewaj¹ce techniki „rzebienia cia³a”
• Jak i dlaczego zawodowcy edytuj¹ zdjêcia w trybie 16-bitowym
• Sztuczki zwiêkszaj¹ce produktywnoæ
• Techniki wyostrzania, którymi naprawdê pos³uguj¹ siê zawodowcy
• Sposoby radzenia sobie z typowymi problemami wystêpuj¹cych w obrazach
pochodz¹cych z cyfrowych aparatów fotograficznych
• Techniki usuwania z obrazów szumu i kolorowych otoczek, a tak¿e sposoby
ochrony swoich prac przed naruszeniem praw autorskich
• Najlepsze fotograficzne efekty specjalne
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treci
ROZDZIA£ 1. ................................................................... 17
Rozpal mnie
wyciskanie siódmych potów z przegl¹darki plików
Przechowywanie cyfrowych negatywów .......................... 18
Tworzenie stykówki na ok³adkê CD-ROM-u .................... 20
Przegl¹darka plików podstawy ..................................... 26
Przegl¹darka plików najwa¿niejsze operacje ............... 29
Katalogowanie zdjêæ za pomoc¹ przegl¹darki plików ...... 36
Wsadowe przetwarzanie nazw plików .............................. 41
Edycja zdjêæ w oknie przegl¹darki .................................... 45
Nie daæ siê wypaliæ przegl¹darce ................................... 47
ROZDZIA£ 2. ................................................................... 51
mietanka kadrowania
kadrowanie i skalowanie obrazów
Przygotowanie w³asnych formatów dokumentów ............ 52
Kadrowanie fotografii ....................................................... 56
Kadrowanie do okrelonych wymiarów ............................ 59
Tworzenie w³asnych wersji narzêdzia
Crop (Kadrowanie) ........................................................ 61
Kadrowanie bez pomocy narzêdzia
Crop (Kadrowanie) ........................................................ 64
Automatyczne kadrowanie pustej przestrzeni ................... 66
Powiêkszanie obszaru roboczego
za pomoc¹ narzêdzia Crop (Kadrowanie) ..................... 68
Prostowanie skrzywionych fotografii ................................ 70
Prostowanie fotografii za pomoc¹ siatki ........................... 72
Zmiana wymiarów cyfrowych fotografii .......................... 76
Zmiana wymiarów obrazu i swobodne przekszta³cenia .... 79
Jak z ma³ego zdjêcia zrobiæ wielki plakat ......................... 80
ROZDZIA£ 3. ................................................................... 83
Wielka poprawka
k³opoty z cyfrowymi zdjêciami
Kompensacja przewietlenia ............................................. 84
Jak sobie radziæ z szumem ................................................ 86
Rozmazane kolory ............................................................. 88
Naprawianie zdjêæ, w których
nie powiniene by³ u¿ywaæ flesza ................................. 89
Naprawianie zdjêæ niedowietlonych ................................ 92
Kiedy zapomnisz u¿yæ flesza ............................................ 94
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu ........ 98
Spis treci
7
 Usuwanie efektu czerwonych oczu
i zmiana ich koloru ...................................................... 100
Korekta zniekszta³ceñ obrazu bez u¿ycia narzêdzia
Crop (Kadrowanie) ...................................................... 106
Usuwanie efektu mory z powierzchni ubrañ ................... 110
ROZDZIA£ 4. ................................................................. 115
Namaluj mi kolory
korekta kolorów dla fotografików
Zrób to, zanim cokolwiek skorygujesz! .......................... 116
Korekta kolorów cyfrowych fotografii ............................ 118
Zautomatyzowana korekta kolorów ................................ 127
Korekta odcieni skóry na fotografiach
przeznaczonych do druku ............................................ 130
Korekta odcieni skóry w obrazach RGB ......................... 133
Jeszcze lepsza automatyczna korekta kolorów ............... 135
Szybkie korygowanie pojedynczych elementów
sk³adowych obrazu ...................................................... 139
U³atwianie sobie korekty portretów studyjnych .............. 143
Magia edycji obrazów w trybie 16-bitowym .................. 145
Rozjanianie i przyciemnianie obrazu
w trybie 16-bitowym ................................................... 149
Korzystanie z pluginu Camera Raw ................................ 152
Korzystanie z pluginu JPEG 2000 ................................... 158
ROZDZIA£ 5. ................................................................. 161
Maska
techniki maskowania
Selekcjonowanie postaci ludzkich ................................... 162
Precyzyjne selekcjonowanie
za pomoc¹ narzêdzia Pen (Pióro) ................................ 166
Zapisywanie selekcji ....................................................... 173
Wczytywanie wiate³ jako zaznaczenia .......................... 174
Tworzenie selekcji w obrazach 16-bitowych .................. 176
ROZDZIA£ 6. ................................................................. 181
Graæ z g³ow¹
retuszowanie portretów
Usuwanie znamion .......................................................... 182
Usuwanie ciemnych krêgów pod oczyma ....................... 186
Retuszowanie piegów i plamek skórnych ....................... 190
Usuwanie oznak starzenia ............................................... 193
Profesjonalne retuszowanie zmarszczek ......................... 196
Jak poprawnie rozjaniaæ i przyciemniaæ obrazy ............ 198
Uwydatnianie koloru w³osów .......................................... 202
8
Spis treci
Szybkie wybielanie oczu ................................................. 204
Wybielanie oczu .............................................................. 206
Uwydatnianie i rozjanianie oczu .................................... 208
Uwydatnianie brwi i rzês ................................................. 210
Wybielanie zêbów ........................................................... 214
Usuwanie niechcianych refleksów wietlnych ................ 216
Wyg³adzanie skóry .......................................................... 218
Zaawansowane wyg³adzanie skóry ................................. 220
Przekszta³canie grymasu w umiech ............................... 225
Cyfrowa operacja nosa .................................................... 227
Zmniejszanie wielkoci nozdrzy ..................................... 229
ROZDZIA£ 7. ................................................................. 233
Inwazja porywaczy cia³
rzebienie sylwetki
Odchudzanie i przycinanie .............................................. 234
Przekleñstwo mi³osnych uszczypniêæ ............................. 236
Wyszczuplanie ud i poladków ....................................... 238
Skóra babuni .................................................................... 242
Po¿yczanie czêci cia³a (oszukiwanie) ............................ 244
ROZDZIA£ 8. ................................................................. 249
38 specja³ów
fotograficzne efekty specjalne
Rozwietlona winieta z rozmytymi krawêdziami ........... 250
Podkrelanie za pomoc¹ koloru ....................................... 252
Efekt ruchu tylko tam, gdzie chcesz,
aby siê znalaz³ .............................................................. 254
Efekt winiety podkrelanie za pomoc¹ ostroci ......... 256
Zmiana kolorystyki pojedynczych obiektów .................. 258
Poprawianie wygl¹du nieba ............................................. 260
Odwzorowanie efektów dzia³ania
filtrów fotograficznych ................................................ 262
Kola¿e i maski warstw .................................................... 264
Efekt g³êbi ostroci .......................................................... 268
£¹czenie zdjêæ panoramicznych ...................................... 272
ROZDZIA£ 9. ................................................................. 283
Czerñ, mój ulubiony kolor
konwersja zdjêæ kolorowych na czarno-bia³e
Wykorzystanie kana³u jasnoci ........................................ 284
Konwersja do skali szaroci metod¹
mieszania kana³ów ....................................................... 288
Obliczenia ........................................................................ 292
Tworzenie bichromii ........................................................ 294
Spis treci
9
ROZDZIA£ 10. ............................................................... 303
Mê¿czyzna w ostrym garniturze
profesjonalne techniki wyostrzania
Wyostrzanie podstawy ................................................ 304
Wyostrzanie w trybie Lab ................................................ 310
Wyostrzanie w trybie jasnoci ......................................... 317
Wyostrzanie krawêdzi ..................................................... 319
Ekstremalne wyostrzanie krawêdzi ................................. 321
Wyostrzanie z u¿yciem warstw zapobieganie
przesuniêciom kolorów i powstawaniu szumów ......... 324
Wyostrzanie portretów kobiet .......................................... 326
Zaawansowane wyostrzanie portretów kobiet ................ 329
ROZDZIA£ 11. ............................................................... 333
Przedstawienie musi trwaæ
prezentowanie dzie³a klientom
Osadzanie znaku wodnego i do³¹czanie
informacji o prawach autorskich ................................. 334
Ochrona plików systemem Digimarc .............................. 340
Prezentacja zdjêæ na ekranie ............................................ 344
Prezentowanie zdjêæ w Internecie ................................... 348
Usprawnianie galerii zdjêæ .............................................. 352
Wydruk zdjêæ w kilku formatach na pojedynczym
arkuszu papieru ............................................................ 356
Wysy³anie zdjêæ poczt¹ elektroniczn¹ ............................. 360
Galeria fotografików ..................................................... 362
Autorzy zdjêæ ................................................................. 364
Skorowidz ....................................................................... 366
10
Spis treci
[ Pobierz całość w formacie PDF ]