[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BES
e
DA
BES
e
DA
IZ MLADIH DNI
ELEKTRONSKA KNJIGA
Fran Sale‰ki FinÏgar
Iz mladih
dni
Zgodbe o Ïivalih
OMNIBUS
1
 
BES
e
DA
BES
e
DA
IZ MLADIH DNI
Fran Sale‰ki FinÏgar
IZ MLADIH DNI
Zgodbe o Ïivalih
To izdajo pripravil
Franko Luin
franko@omnibus.se
ISBN 91-7301-298-X
beseda@omnibus.se
www.omnibus.se/beseda
2
 
 BES
e
DA
IZ MLADIH DNI
Vsebina
MEDVED GODRNJAâ
6
Trentar
6
Na medvedjem lovu
9
Medved in ovãar
15
Medved na hru‰ki
20
Medved ãebelar
23
Dren cvete
27
LISICA ZVITA TICA
31
Îival in ãlovek
31
Lisica izropa vas
34
Lisica si preganja mrães
37
Lisica in vrane
40
Gozdne skrivnosti
43
Lisica pri lovskem obedu
47
VOLK DIVJI ROPAR
55
Pokol ovac
55
Napad na Ïrebeta
58
3
 
BES
e
DA
IZ MLADIH DNI
JAZBEC PU·âAVNIK
62
Spo‰tuj delo
62
Jazbec v koruzi
64
Votli strahovi
67
MOJE ÎIVALI
71
Va‰ki ptiãarji
71
Moja prva Ïivinica
76
Moj kuÏa Jazon
86
4
 
BES
e
DA
IZ MLADIH DNI
V
miru in pokoju preÏivljam stara leta. Lep dan pa me
je izvabil na Golovec, da bi ‰e enkrat prehodil steze, ki
sem jih kot ‰tudent prvo‰olec tolikokrat oblezel za hro‰ãi in
metulji. Kako sem imel tedaj tanko uho za najrahlej‰e ‰kri-
panje ÏuÏka na drevesu, oko za vsako Ïivo stvar v naravi in
ko sem zdaj — star moÏ — hodil po Golovcu, se mi je razgrnil
svet mladih dni, ki mi ga je prvi zaãel odgrinjati moj dobri
ded s svojimi zgodbami o Ïivalih.
V lepem spominu nanj sem v duhu vnoviã stopil na steze
svoje mladosti in obnovil nekaj dedovih zgodb in jim dodal
nekaj svojih sreãanj z Ïivalmi.
Te vedre zgodbe naj so vam za veselje, pa tudi za pouk, da
ne boste hodili po naravi z zavezanimi oãmi in gluhimi u‰esi.
Kdor bi tako hodil, bi zamudil pol lepote in bogastva, ki mu
ga ponuja Ïivljenje.
5
 
[ Pobierz całość w formacie PDF ]