[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo
OSNOVE GRADBENIŠTVA
5. dopolnjen ponatis
Franci STEINMAN in Leon GOSAR
Ljubljana, september 2008
F. Steinman, L. Gosar OSNOVE GRADBENIŠTVA
Kazalo
1. UVOD
1.1 Gradbeništvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)
1.2 Klasifikacija gradbenih objektov
1.3
Ě
lovekovi posegi
1.4 Model kot inženirsko orodje
2. PRIPRAVLJALNA DELA, DOLO
Ě
ANJE LASTNOSTI ZEMLJIN IN KAMENIN
2.1 Zakoli
ě
enje – prenos z na
ě
rtov v prostor
2.2 Pripravljalna dela
2.3 Dolo
ě
anje lastnosti zemljin in kamenin
2.4 Pripravljalna dela – utrditev sten gradbene jame v naselju
3. GRADNJA STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVB
3.1 Gradnja stanovanjskih stavb
3.2 Nestanovanjske zgradbe - poslovne zgradbe, industrijski objekti
4. GRADNJA OBJEKTOV NIZKE GRADNJE – GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
4.1 Objekti prometne infrastrukture
4.2 Cevovodi, komunikacijski in elektri
ě
ni vodi
4.3 Kompleksni industrijski objekti
4.4 Drugi objekti
4.5 Drugo - Osuševanje kmetijskih zemljiš
ě
5. NEKATERE UREDITVE IN ELEMENTI ZGRADB
5.1 Osnove statike
5.2 Stopniš
ě
a, dvigala
5.3 Zvo
ě
na in toplotna izolacija
5.4 Temperatura v zgradbah
5.5 Požarna varnost
5.6 Kanalizacija
6. GRADIVA – kratek pregled
6.1 Agregat
6.2 Veziva
6.3 Voda
6.4 Beton
6.5 Malta
6.6 Kerami
ě
na gradiva
6.7 Druga gradiva
7. GRADITEV OBJEKTOV
7.1 Splošno
7.2 Izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo
7.3 Pomembnejši akti in dela
7.4 Lokacijska informacija
7.5 Projektna in tehni
ě
na dokumentacija
7.6 Gradnja
7.7 Projektno vodenje
8. OKOLJE IN PROSTOR
8.1 Presoja vplivov na okolje
8.2 Spremljanje stanja (monitoring)
8.3 Urejanje medsebojnih razmerij med uporabniki
8.4 Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
F. Steinman, L. Gosar OSNOVE GRADBENIŠTVA
1.UVOD
Glavna naloga Evropskega statisti
ě
nega sistema, ki ga tvorijo statisti
ě
ni uradi držav Evropske
unije, je skrb za uporabo usklajenih konceptov in definicij, skupnih klasifikacij in poenotenih
metodologij statisti
ě
nih raziskovanj v vseh državah. Statisti
ě
ni urad Evropske unije, krajše
Eurostat, pripravlja za zbiranje med državami primerljivih statisti
ě
nih podatkov skupne
klasifikacije in metodologije.
1.1 Gradbeništvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD)
Standardna klasifikacija dejavnosti - SKD
2008 (Ur.l.RS 69/2007, velja od 1.1.2008)
42.22
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
F
GRADBENIŠTVO
42.220
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
41
Gradnja stavb
41.1
Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
42.9
Gradnja drugih inženirskih
objektov
41.10
Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
42.91
Gradnja vodnih objektov
42.910
Gradnja vodnih objektov
41.100
Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
42.99
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
41.2
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
42.990
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
41.20
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
43
Specializirana gradbena dela
41.200
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
Pripravljalna dela na gradbiš
ě
u
43.1
43.11
Rušenje objektov
42
Gradnja inženirskih objektov
43.110
Rušenje objektov
42.1
Gradnja cest in železnic
43.12
Zemeljska pripravljalna dela
42.11
Gradnja cest
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
42.110
Gradnja cest
43.13
Testno vrtanje in sondiranje
42.12
Gradnja železnic in podzemnih
železnic
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.2
Inštaliranje pri gradnjah
42.120
Gradnja železnic in podzemnih
železnic
M
STROKOVNE,
ZNANSTVENE IN
TEHNI
Ě
NE DEJAVNOSTI
42.13
Gradnja mostov in predorov
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.2
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture
71
Arhitekturno in tehni
ě
no
projektiranje; tehni
ě
no
preizkušanje in analiziranje
42.21
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za teko
ě
ine in
pline
71.1
Arhitekturno in tehni
ě
no
projektiranje in s tem povezano
svetovanje
42.210
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za teko
ě
ine in
pline
71.11
Arhitekturna in urbanisti
ě
na
dejavnost
UVOD-1
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]