[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Książka amerykańskiego autora Franka L. Brittona Za
plecami komu-
nizmu,
umożliwia poznanie genezy komunizmu oraz prześledzenie p
ro
cesu
jego tworzenia i
ro
zwoju oraz ukazuje rzeczywistych inspiratorów i twór-
ców tej ideologii. Zawiera nieznane dotychcza Czytelnikowi polskiemu
fotografie, dokumenty i fakty. Książka Brittona w skondensowanej formie
ukazuje losy Żydów w szerszym kontekście historii świata — na prze-
strzeni ostatnich dwóch tysięcy lat — od ich przybycia do Europy przed
narodzeniem Chrystusa, poprzez Średniowiecze i Renesans do czasów
współczesnych. Ukazuje nieznaną dotychczas
ro
lę Żydów w przygoto-
waniu i wywołaniu Rewolucji Paździe
rn
ikowej oraz ich udział w pro-
pagowaniu, tworzeniu i utrwalaniu komunizmu najpierw w Rosji a na-
stępnie na całym świecie. Czytelnicy mają możliwość prześledzenia w po-
rządku ch
ro
nologicznym, jak stopniowo wdrażana w praktyce była dok-
tryna komunistyczna, oraz tworzony aparat wykonawczy czerwonego
ter
ro
ru i zbrodni, przez kogo było konstruowane i jakim celom służyło
„Imperium zła". Przybliżenie nieznanych dokumentów i faktów, pozwala
na lepsze zrozumienie istoty i celów ideologii komunistycznej. Ponieważ
współcześnie ideologia komunistyczna nie została całkowicie wyelimino-
wana ze świadomości niektórych na
ro
dów, a nawet w niektórych krajach
podejmowane są próby jej odbudowy, dlatego warto poznać bliżej rze-
czywistych jej inspiratorów i twórców aby ostrzec następne pokolenia
przed jej zgubnym wpływem.
FRANK L. BRITTON
KOMUNIZMU
N
o~M
N
O
r
tÓM
ISBN 83-85829-01-6
ZA PLECAMI
FRA N K L . B RITTON
ZA PLECAMI
KOMUNIZMU
N
o~M
WYDAWNICTWO
„NORTOM"
WROCŁAW
1996
 Karol Marks
*
*
*
Żeby zrozumieć istotę komunizmu należy prze-
śledzić kie
ru
nek rozwoju tego ruchu oraz unaocznić
kim byli jego inicjatorzy i jakie siły miały wpływ na
ukształtowanie się tej ideologii.
Niestety, każda poważna dyskusja na temat komu-
nizmu i marksizmu łączy się z kwestią żydowską. Nie
można uczciwie dyskutować na ten temat bez ujaw-
nienia i stwierdzenia, ze założycielami rosyjskiego
komunizmu byli Żydzi. Nikt nie może ignorować faktu,
że wszyscy czołowi przywódcy Amerykańskiej Partii
Komunistycznej (łącznie ze skazanymi za szpiegostwo)
pochodzili z tej samej rasy. To są fakty historyczne,
na które nie mamy wpływu. Teraz stajemy przed poważnym problemem jak
ujawnić te fakty i nie zostać oskarżonym i potraktow
an
ym jako „
an
tysemita". I
właśnie z tego powodu wiadomo bardzo mało na temat prawdziwej natu
ry
komunizmu. Jest rzeczą zrozumiałą, że historycy niechętnie piszą na ten temat
z obawy, aby nie otrzymać etykiety „rasisty" albo „f
an
atyka". Z tego powodu
temat ten usunięto poza ramy dyskusji i ze względu na cenzurę nikt nie używa
razem wyrazów „Żyd" i „komunizm".
W tej książce zdecydowaliśmy się przełamać ten mur milczenia i potrak-
tować temat w sposób uczciwy zgodnie z naszą wiedzą.
Nie było zamiaru, żeby wybierać poszczególne osoby dlatego, że należą
do pewnej rasy i nie traktowaliśmy ich zbyt k
ry
tycznie z tego samego powodu.
Ponieważ komunizm i judaizm są związane ze sobą, więc zapozn
an
ie się z
historią Żydów przyczyni się do zrozumienia zagrożenia komunistycznego.
MIT O
PRZEŚLADOWANIU
Nie można się podjąć napis
an
ia krótkiej histo
ri
i współczesnego żydostwa
bez odnotowania zjawiska, które w ciągu dwudziestu wieków wprowadzało
w błąd nieżydowskie społeczeństwo. Jest nim zdolność Żydów do zachowania
tożsamości pomimo wiekowych kontaktów z cywilizacją chrześcijańską. Dla
studenta judaizmu albo dla Żyda oczywiste jest, że judaizm to nie jest religia,
4
5
rasa, narodowość ale te trzy cechy razem. Najlepszą definicją judaizmu jest
ta, że jest to narodowość oparta na fundamentach rasy i religii. Wszystko
to się łączy z innym aspektem judaizmu, a mianowicie mitem o prześla-
dowaniu. Od momentu pojawienia się w historii, Żydzi zawsze propagują
ideę, że są zawsze uciskani i prześladowani. Ta idea była zawsze główną
w żydowskim myśleniu. Mit o prześladowaniu był zawsze cementem i spo-
iwem judaizmu.
Bez tego mitu Żydzi przestali by istnieć, a ich rasowo religijna narodowość
od dawna uległa by zagładzie. Żydzi nie zawsze się zgadzają między sobą,
ale w obecności wroga (prawdziwego lub urojonego) ich myślenie staje się
spójne.
Pod tym względem nie różnią się od innych narodów. Adolf Hitler
zjednoczył niemiecką opinię wokół idei, że Niemcy zostały pokrzywdzone
przez aliantów w Wersalu i tylko trzymanie się razem uchroni ich przed
przewagą nieprzyjaciół....
Przez 25 wieków żydowska myśl funkcjonowała pod wpływem mitu
o prześladowaniu i przez całą ich historię ten element ciągle się powtarza.
Dlatego każde niepowodzenie albo odwrócenie się fortuny jest opisane,
wyolbrzymione i interpretowane w ten sposób aby następnym pokoleniom
Żydów służyło to jako przykład okrucieństwa gojów w stosunku do wybranej
rasy. Wszystkie ich wady i wykroczenia są usprawiedliwiane na tej zasadzie.
Prawdą jest, że Żydzi wycierpieli dużo w przeszłości, ale to się również
przydarzyło innym narodom. Różnica polega na tym, że Żydzi wszystko
zapisują i tworzą z prześladowania tradycję. O masowych morderstwach
dokonanych na chrześcijanach zapomina się po 50 latach, ale krzywda paru
Żydów jest zarejestrowana na zawsze w ich historii i opowiadają to nie tylko
swoim współziomkom ale zyskują sympatię całego świata....
Żydowskie katakumby w Rzymie z II wieku po narodzeniu Ch
ry
stusa
W żydowskiej encyklopedii podano t, że za czasów cesarza Justyniana:
„Oni mieli wolność religijną a w zamian za to wypełniali wszystkie obowiązki
obywatelskie. Mieli dostęp do niższych urzędów. Tylko synagogi były zwol-
nione od obowiązku kwaterowania żołnierzy. Głównym źródłem utrzymania
rzymskich Żydów był handel niewolnikami. W latach 335, 336, 339, 384 i
nast. zostały wydane dekrety przeciwko tej działalności". Seneka, w swoich
pracach, atakował współczesnych Rzymian za małpowanie Żydów. Niektórzy
historycy (wyróżnia się monumentalna książka Gibbona „Upadek Imperium
Rzymskiego") przypisują upadek Rzymu korupcyjnym wpływom Żydów. Żona
Nerona Popea, była nawróconą Żydówką. Kiedy Rzym upadł i zaczęło się
Średniowiecze, Żydzi się umocnili w tym co zostało z europejskiego handlu.
Encyclopedia Britannica
podaje
2
„...
dla niego była nieunikniona specjalizacja
w handlu do którego miał specjalne kwalifikacje ze względu na spryt i
wszechobecność. W Średniowieczu handel w zachodniej Europie pozostawał
w ich rękach, szczególnie handel niewolnikami. W rejestrach z czasów
Karolingów słowa „Żyd" i „kupiec" mają takie samo znaczenie". Europejski
handel został opanowany przez Żydów i stał się ich monopolem. W Polsce
i na Węgrzech monety miały żydowskie napisy....
ŻYDZI W EUROPIE
Nawet monety były żydowskie
Pierwsze pojawienie się Żydów w Europie miało miejsce przed narodze-
niem Chrystusa. Osiedlali się głównie w Grecji, a starożytni Grecy mówili o
nich z zaciętością jako o najeźdźcach z Azji. Żydzi rozprzestrzenili się szybko
na terytorium Imperium Rzymskiego, a potem po całej Europie. W drugim
wieku po narodzeniu Chrystusa, coraz częściej pojawiają, się na scenie
rzymskiej żydowscy kupcy, artyści i handlarze niewolników. Nie ulega
wątpliwości, że ich pozycja w rzymskim świecie była coraz mocniejsza, nawet
wtedy gdy Imperium chyliło się ku upadkowi.
t Funk Wagnall Jewish Encyklopedia
składa się z 12 tomów. Napisana i wydana przez
Żydów z przeznaczeniem dla żydowskiego czytelnika (t. 10, s. 460).
2
Encyclopedia Britannica.
Jest dostępna i nie jest „antysemicką" publikacją. W 1920 roku
Żyd
Juhas
Rosenwaldt zakupił udziały w Encyklopedia Britannica Corporation. Wszystkie
materiały dotyczące Żydów zostały zredagowane na nowo zgodnie z punktem widzenia strony
żydowskiej (t. 13, s. 57, 1947).
6
7
W okresie Średniowiecza, któ
ry
trwał od roku 500 do 1300 po narodzeniu
Chrystusa, żydowski h
an
dlarz dominował (za wyjątkiem Sk
an
dynawii gdzie
nie miał wstępu) w całej Europie i kontrolował drogi h
an
dlowe na Wschód.
Ta sytuacja trwała aż do wieku poprzedzającego Renes
an
s kiedy wyrzucono
Żydów z Europy.
W 1215 roku Kościół katolicki na Czwartym Soborze Laterańskim złamał
kręgosłup europejskiego żydostwa przez ograniczenie ich monopolu w handlu.
Dekrety ograniczyły miejsca zamieszkania Żydów do terenów ich wspólnoty,
zakaz zatrudniania chrześcij
an
i zakaz działalności w różnych dziedzinach
handlu.
Dowiadujemy się, że w Po
rt
ugalii
4
:
„wygnanie Żydów pozbawiło Po
rt
u-
galię średniej klasy i najbardziej uczonych kupców i finansistów". Nieza-
przeczalnie ta klasa kupców i b
an
kierów ucierpiała przez wygn
an
ie, ale nie
wydaje się żeby byli ofiarami dysk
ry
minacji ani żeby byli pozbawieni
przywilejów. Widzimy natomiast grupę bogatych kupców usuniętych z uprzy-
wilejow
an
ych miejsc przez pokrzywdzone i wyzyskiwane chrześcijańskie
społeczeństwo.
Podobna sytuacja miała miejsce w Anglii. Żydzi pojawili się w tym kraju
w okresie podbojów Norm
an
ów i szyzdobylib"li wpływy i bogactwo. O tym
okresie pisze Valentin Jewish Encyklopedia : „Ich liczebność i dobrobyt
wzrosły. Aaron z Lincoln był w tym czasie najbogatszym człowiekiem w
Anglii... jego wpływy fin
an
sowe obejmowały cały kraj i powiązane były z
przywódcami szlachty i duchowieństwem... Po jego śmierci jego majątek
przeszedł na własność Korony i ministerstwo skarbu musiało stworzyć spe-
cjalny dział, aby się tym zająć...".
Wygnanie
Czwa
rt
y Sobór Laterański ogr
an
iczył działalność handlową Żydów, ale
nie rozwiązał problemu żydowskiego. Począwszy od drugiej połowy XIII
wieku, przyjmując jako rozwiązanie ostateczne, kraje europejskie zaczęły
wyrzucać Żydów poza swoje gr
an
ice. Pierwsza rozpoczęła Anglia, która
wydaliła żydów w 1290 roku. Piętnaście lat później, w 1306 roku Francja
zrobiła to samo ze swoimi Żydami. Pozostałe kraje europejskie również
przepędziły Żydów, za wyjątkiem Hiszpanii, która zrobiła to później bo
dopiero w 1492 roku.
Encyclopedia Bńtannica
3
tak przedstawia sytuację w
Hiszp
an
ii: „Czte
rn
asty wiek był złotym wiekiem w historii Hiszpanii. W 1391
roku kazanie księdza z Sevilli, Fernanda Marteneza; doprowadziło do pierw-
szej ogólnej masak
ry
Żydów, któ
ry
m zazdroszczono bogactwa oraz za to, że
byli znienawidzonymi królewskimi poborcami podatkowymi". Po zjedno-
czeniu Hiszpanii i wyparciu Maurów król Ferdynand i królowa Izabella
zwrócili uwagę na problem żydowski i w 1492 roku wygnano ich z Hiszp
an
ii.
W 1498 roku Po
rt
ugalia poszła w ślady Hiszpanii i usunęła swoją żydowską
ludność.
Anglia
Jak na ironię Anglia była
ostatnim krajem opanowanym
przez Żydów ale pierwszym,
który się ich pozbył. Po Czwar-
tym Soborze Laterańskim kon-
takty z Żydami były coraz trud-
niejsze i miało miejsce szereg
an
-
tyżydowskich wystąpień. Ed-
ward I był obarczony problemami
stworzonymi przez obcą, ży-
dowską mniejszość, coraz bar-
dziej pochłaniającą bogactwa
królestwa i nie dającą się zasy-
milować. Rozwiązał problem w
ten sposób, że w 1290 roku
skonfiskował wszystkie ży-
dowskie bogactwa i wyrzucił ich
poza granice kraju. Aż do roku
Wyzyskiwacze
Dom Aarona z Linkoln z XIII wieku. W tym czasie
Aaron był bogatszy od każdego księcia i szlachcica w
Anglii. Edward I, zdobywca Walii i jeden z najwięk-
szych monarchów Anglii, wyrzucił Żydów, ponieważ
monopolizowali w swoich rękach bogactwo Anglii
Dużo powiedziano na temat rzekomego „prześladowania" Żydów w
Europie i innych miejscach. Do tego kłamstwa udało im się przekonać cały
świat (lub co najmniej Amerykę), że te cierpienia spadły na niewinnych
ludzi. Zamożni hiszpańscy Żydzi, których usunięto z Hiszpanii w 1492 r.
nie byli wcale uciemiężonymi ludźmi. Oni byli bogatymi, uprzywilejowa-
nymi wyzyskiwaczami. Byli kupcami oraz oszukującymi poborcami podat-
kowymi...
1655 Żydzi nie mogli legalnie wjechać do Anglii. Wielka Brytania dała przykład
jak należy pozbywać się problemu żydowskiego, który to przykład potem był
naśladowany na kontynencie europejskim.
3
Encyclopedia Britannica
(t. 13, s. 57, 1949).
4
Encyclopedia Britannica (t.
18, s. 279, 1947).
5
Walentine Jewish Encyclopedia,
Shapiro Valentine Co, Londyn , 1938 (s. 586).
[ Pobierz całość w formacie PDF ]