[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2
3
Waldemar Łysiak
„Frank Lloyd Wright”
© Copyright by Waldemar Łysiak 19966/1967, 1982 i 1998
Wydanie drugie: Warszawa - Chicago 1999
Opracowanie graficzne i typograficzne:
Waldemar Łysiak i Adam Wojtasik
Na awersie okładki zdj
ħ
cie
Ļ
wietli ka dachowego Salomon Guggenheim Museum w Nowym Jorku; na rewersie detal
rze
Ņ
biarski z Johnson Wax Building w Racine
Redakcja techniczna:
Adam Wojtasik
Prawa ikonograficzne: © 1998 The Frank Lloyd Wright Foundation FDN
© 1998 The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, A
ņ
© 1998 The Frank Lloyd Wright Archives, Scottsdale, A
ņ
© 1998 The Frank Lloyd Wright Home and Studi o Foundation, Oak Park,IŁ
ISBN 83-87071-87-0
EX LIBRIS - POLISH BOOK GALLERY Inc.
5554 West Belmont Ave.. Chicago I I . 60641, phone (773) 282-3107, fax (773) 282-3108
WYDAWNICTWO ANDRZEJ FRUKACZ, EX LIBRIS - GALERIA POLSKIEJ KSI
ġņ
KI
pi. Trzech Krzy
Ň
y 16, 00-499 Warszawa, tel. 628-31-07, 628-45-15, fax 628-31-55
Skład, łamanie i monta
Ň
elektroniczny
Key Text sp. z o.o., u l. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
Monta
Ň
, druk i oprawa
ŁÓDZKA DRUKARNIA DZIEŁOWA S.A., u l . Rewolucji 1905 r. nr 45, 90-215 Łód
Ņ
4
Nota edytorska
Jako twórca pierwszej (i jedynej) ksiĢŇkowej biografii Wrighta napisanej rħkĢ Polaka Waldemar Łysiak
wielokrotnie — przy okazji róŇnych rocznic i wystaw — jest nagabywany przez dziennikarzy pragnĢcych
uzyskaę wypowiedŅ o Wrighcie. Ostatniego takiego wywiadu udzielił
„Rzeczypospolitej”
dopiero co, 22
wrzeĻnia 1998 roku. W wywiadzie tym tłumaczy dlaczego, chociaŇ ma m.in. wykształcenie architektoniczne,
nie został architektem („...
dlatego,
Ň
e w Polsce mo
Ň
na było budowa
ę
domy na wzór budy dla psa”),
Franka
Lloyda Wrighta okreĻla jako
„najlepszego architekta XX wieku”, a
jego realizacje jako
„ósmy cud
Ļ
wiata”.
Tym
realizacjom oraz temu genialnemu amerykaıskiemu architektowi poĻwiħcił swĢ... „debiutanckĢ” ksiĢŇkħ.
Tak, tak —
„Franka Lloyda Wrighta”
moŇna właĻciwie uznaę za debiut literacki Waldemara Łysiaka,
chociaŇ nie debiut wydawniczy. Pierwsze bowiem jego ksiĢŇki ukazały siħ na rynku w roku 1974, a
„Frank
Lloyd Wright”
kilka lat póŅniej. Lecz ta biografia wielkiego twórcy została napisana przez Łysiaka juŇ w...
1966 roku! PrecyzujĢc: została napisana jako praca konkursowa przez studenta Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej. Sam Łysiak tak o tym pisze w swoim pamiħtniku
(„Lepszy”,
1990):
„Ów konkurs ogłosił Wydział Architektury PW, gdy
Ň
nie istniała w j
ħ
zyku polskim monografia twórczo
Ļ
ci
Wrighta, co stanowiło du
Ň
e utrudnienie dydaktyczne. Byt to konkurs dla profesorów, docentów, adiunktów
i hierarchów podobnego szczebla, ale
Ň
eby imprez
ħ
udemokratyczni
ę
i nada
ę
jej wi
ħ
kszy liczbowy splendor,
dopuszczono te
Ň
studenteri
ħ
wy
Ň
szych roczników. Prace anonimowe i tylko jeden laur — dla zwyci
ħ
zcy. Po
ustaleniu, która praca jest najlepsza, otwarto kopert
ħ
z jej hasłem, aby zobaczy
ę
, który profesor to napisał.
W kopercie było nazwisko studenta czwartego roku, co profesorom i docentom u
Ļ
wiadomiło bezsens wymogu
anonimowo
Ļ
ci konkursowej. Ale werdyktu cofn
Ģę
ju
Ň
nie było mo
Ň
na. Mo
Ň
na było tylko sprawi
ę
,
Ň
eby
szczeniak nie dostał (prócz nagrody) honorarium wydawniczego. Polska biografia Wrighta musiała zaczeka
ę
na druk a
Ň
student-triumfator sam zostanie belfrem i Arkady zwróc
Ģ
si
ħ
do niego z propozycj
Ģ
„.
Zwróciły siħ kilkanaĻcie lat póŅniej, dopiero w 1978 roku (data podpisania umowy wydawniczej),
a wydały w roku 1982. ObowiĢzkowĢ tzw. recenzjħ wewnħtrznĢ dla wydawnictwa napisał czołowy polski
architekt, urbanista i wykładowca akademicki, prof. Jerzy Hryniewiecki (notabene jego współpracownikiem
przy budowie warszawskiego Stadionu Dziesiħciolecia był inŇynier Stanisław Łysiak, ojciec Waldemara).
Recenzja zaczynała siħ tak:
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]