[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
FrontPage 2003 PL.
Nie tylko dla webmasterów
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Pawe³ Wimmer
ISBN: 83-7361-729-9
Format: B5, stron: 100
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Po wielu zmianach dokonanych w najnowszej wersji, FrontPage sta³ siê programem
wysoce funkcjonalnym, dostarczaj¹cym webmasterom komfortowych narzêdzi
do tworzenia witryny i zarz¹dzania ni¹. FrontPage 2003 jest aplikacj¹ intuicyjn¹
i ergonomiczn¹, która pozwala budowaæ witrynê internetow¹ szybko i bezb³êdnie.
Projektant mo¿e skupiæ siê na tworzeniu graficznej oprawy witryny i jej treci,
pozostawiaj¹c programowi dba³oæ o jej techniczne aspekty. Dziêki temu mo¿na
utworzyæ skomplikowan¹ konstrukcyjnie witrynê w wyj¹tkowo krótkim czasie.
„FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów” to ksi¹¿ka przeznaczona dla
wszystkich, którzy chc¹ utworzyæ witrynê WWW korzystaj¹c z programu FrontPage
2003 PL. Nie jest to kurs jêzyka HTML, a raczej opis podstawowych zagadnieñ,
których opanowanie jest niezbêdne do sprawnej pracy z programem FrontPage 2003.
Uczy korzystania z narzêdzi zapewniaj¹cych spójnoæ stron, wp³ywaj¹cych na wygl¹d
i poprawn¹ konstrukcjê wielu dokumentów jednoczenie. Przedstawia funkcje
automatyzuj¹ce proces tworzenia witryny.
• Tworzenie szkieletu witryny
• Wybór oprawy graficznej
• Tworzenie elementów nawigacyjnych — ³¹czy tekstowych,
pasków nawigacyjnych i spisu treci
• Korzystanie z szablonów
• Stosowanie ramek i stylów
• Publikowanie witryny na serwerze
Gdy zrozumiesz dzia³anie narzêdzi opisanych w tej ksi¹¿ce, tworzenie witryny stanie siê
szybkie i proste. Przekonasz siê, ¿e stworzenie nawet bardzo rozbudowanej witryny
mo¿e byæ przyjemnym zajêciem.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treci
Wstp...............................................................................................5
Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web.....................................................................7
Tworzenie szkieletu witryny ............................................................................................. 7
Ustawienia witryny............................................................................................................ 8
Hierarchia witryny........................................................................................................... 10
Nazwy i tytuły stron ........................................................................................................ 12
Modyfikacje drzewa ........................................................................................................ 13
Otwieranie i zamykanie witryny...................................................................................... 14
Informacje META ........................................................................................................... 15
Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny.................................................................19
Stosowanie motywu ........................................................................................................ 19
Modyfikacje .................................................................................................................... 21
Rozdział 3. System nawigacyjny........................................................................25
Tworzenie zwykłego odsyłacza....................................................................................... 25
Wspólne obramowanie .................................................................................................... 26
Definiowanie systemu nawigacyjnego ............................................................................ 28
Nawigacja poza obramowaniem wspólnym........................................................................ 32
Tworzenie nowych pasków nawigacyjnych .................................................................... 36
Pasek z ł3czami niestandardowymi ........................................................................... 36
Pasek z ł3czami Wstecz i Dalej................................................................................. 38
Spis tre4ci ........................................................................................................................ 39
Spis tre4ci dla całej witryny....................................................................................... 39
Spis tre4ci oparty na kategoriach............................................................................... 40
Transparent strony........................................................................................................... 43
Rozdział 4. Dynamiczne szablony sieci Web .......................................................45
Warstwy .......................................................................................................................... 45
Tworzenie szablonu......................................................................................................... 47
U5ycie szablonu .............................................................................................................. 49
Dynamic Web Templates Browser.................................................................................. 52
Rozdział 5. Ramki.............................................................................................53
Tworzenie ramek............................................................................................................. 53
Nawigacja........................................................................................................................ 56
Modyfikacje ramek.......................................................................................................... 59
Ramki wbudowane .......................................................................................................... 64
 4
FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów
Rozdział 6. Style...............................................................................................67
Czym jest styl ..................................................................................................................67
Tworzenie stylów ............................................................................................................ 70
Styl osadzony ............................................................................................................ 70
Styl wbudowany........................................................................................................ 73
Styl zewn9trzny......................................................................................................... 76
Style a motywy................................................................................................................ 80
Rozdział 7. Zadania i raporty.............................................................................81
Zadania............................................................................................................................ 81
Raporty............................................................................................................................ 83
Rozdział 8. Publikowanie witryny.......................................................................87
Wbudowane narz9dzia programu FrontPage ................................................................... 88
Serwer z rozszerzeniami programu FrontPage .......................................................... 88
Serwer FTP ............................................................................................................... 90
Publikowanie witryny w systemie plików................................................................. 91
Zmiana lokalizacji..................................................................................................... 92
Zewn9trzny program FTP................................................................................................ 93
KISSfp............................................................................................................................. 93
Skorowidz........................................................................................95
Rozdział 2.
Graficzna oprawa witryny
Stosowanie motywu
FrontPage zawiera kilkadziesit gotowych szablonów graficznych, czyli tzw. moty-
wów. Zawieraj one definicje tła graficznego stron, ikony elementów nawigacyjnych,
czcionki przypisane do poszczególnych elementów tekstowych i rozwizania w dzie-
dzinie kolorystyki strony.
Rzecz jasna, nie ma obowizku stosowania motywów — witryna mo$e by% ich zupeł-
nie pozbawiona — ale trzeba przyzna%, $e wiele dost&pnych projektów graficznych
mo$e poprawi% wygld stron.
Aby przypisa% motyw do jednej lub kilku stron, wybierz w menu polecenie
Widok/
Lista folderów
(
Alt+F1
) oraz
Widok/Okienko zada
(
Ctrl+F1
). W
Okienku zada
wybierz panel
Motyw
.
Rysunek 2.1.
Przygotowanie
do wybierania
graficznego motywu
 20
FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów
Je,li zechcesz przypisa% motyw wybranej stronie, wczytaj j po prostu do edycji i kliknij
motyw, który najbardziej Ci odpowiada.
Je,li postanowisz przypisa% motyw kilku stronom, zaznacz je mysz (z klawiszem
Ctrl
lub
Shift
) na
Li cie folderów
, a nast&pnie kliknij wybrany motyw. Oczywi,cie,
mo$esz przypisa% odmienne motywy poszczególnym gał&ziom drzewa witryny albo
wr&cz pojedynczym stronom.
Rysunek 2.2.
Przypisanie motywu
wybranej grupie stron
Naturalnie, musisz wypróbowa% działanie poszczególnych motywów — dopiero po
nabraniu niezb&dnego do,wiadczenia b&dziesz w stanie wybiera% te w pełni odpowia-
dajce charakterowi tworzonej strony.
Zauwa$, $e w panelu
Motyw
domy,lnie zaznaczone s opcje
Grafika aktywna
(inte-
raktywne przyciski odsyłaczy) i
Obraz tła
(obecno,% obrazu tła) oraz wygaszona opcja
%ywe kolory
(nasycenie kolorów). Mo$esz stosowa% ró$ne kombinacje tych warunków.
Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy ikon& motywu i w menu kontekstowym
wybierzesz polecenie
Zastosuj jako motyw domy lny
, program przypisze go wszyst-
kim nowym stronom — wszystkie one b&d zawierały ten wła,nie motyw. Nie zostan
jednak zmienione te strony, którym ju$ wcze,niej przypisano inny motyw.
Mo$esz tak$e zaznaczy% na
Li cie folderów
kilka plików i w menu kontekstowym myszy
wybra% polecenie
Zastosuj do wybranych stron
. Wszystkim zaznaczonym stronom zostanie
przypisany wskazany przez Ciebie motyw.
Rysunek 2.3.
Przypisywanie
motywu kilku
stronom na raz
[ Pobierz całość w formacie PDF ]