[ Pobierz całość w formacie PDF ]
poznajemy
samochody
nastu lat obserwuje
się wzrastające zainte-
resowanie samochodami
uterenowionymi. I nie cho-
dzi tu o takie pojazdy, któ-
rymi można pokonywać
trudny teren, ale takie,
których wygląd zewnęt-
rzny, duże prześwity i na-
pęd na 4 koła wskazują na
ich terenowość. Najpierw
były to pojazdy z dołącza-
nym przez kierowcę napę-
dem drugiej osi, ale póź-
niej okazało się, że więk-
szą popularność zdobyły
z
Kuga, nowy uterenowiony samochód Forda.
Ford Kuga
Zdzisł aw Podbielski
od struktury nadwozia w razie
zderzenia czołowego z dużą siłą.
Model Kuga występuje
w dwóch poziomach wyposażenia:
trend i titanium. Różnice w wypo-
sażeniu są niewielkie, a w przy-
padku wyposażenia z zakresu bez-
pieczeństwa po prostu różnic nie
ma. Na przykład w obu poziomach
wyposażenia standardowo otrzy-
muje się przednie poduszki bez-
pieczeństwa, boczne z przodu,
kurtyny powietrzne umieszczone
w podsufitce, mocowanie foteli-
ków dziecięcych ISOfix i przednie
lampy przeciwmgłowe.
Jeśli już wymieniliśmy lam-
py przeciwmgłowe, to weszliśmy
w zakres tzw. bezpieczeństwa
czynnego, zapobiegającego wystą-
pieniu wypadku. W tym zakresie
otrzymujemy standardowo, bez
dodatkowych opłat: system prze-
ciwblokujący hamulce (ABS) z roz-
działem siły hamowania na osie
(EBD), układ stabilizacji toru jazdy
(ESP) z układem antypoślizgowym
kół napędowych (TCS) i układ
wspomagania awaryjnego hamo-
wania (EBA).
Rozwiązania z zakresu bez-
pieczeństwa biernego umożliwiły
uzyskanie bardzo dobrego wyniku
w testach przeprowadzonych
przez niezależną organizację Euro-
NCAP. Za ochronę dorosłych pasa-
żerów Kuga otrzymał maksymalną
ocenę pięciu gwiazdek, za ochronę
dzieci cztery gwiazdki i za ochronę
pieszych trzy gwiazdki.
Nie tylko wyglądem zewnęt-
rznym – stylizacją przedniej ściany
nadwozia Kuga nawiązuje do in-
nych modeli Forda. Do jego budo-
wy wykorzystano też wiele ele-
mentów, nawet zespołów z for-
dowskich modeli. Takim ważnym
pojazdy z samoczynnie włączanym
napędem na obie osie.
Samochody uterenowione są
wyróżniane odrębnym określeniem:
Sport Utility Vehicle, czyli SUV, co
można tłumaczyć jako pojazd spor-
towo-użytkowy, ale lepiej tereno-
wo-rekreacyjny. Spotykane też jest
określenie crossover i nie bardzo
wiadomo, gdzie jest granica po-
między SUV-em i crossoverem.
Pojazdy typu SUV w swojej
gamie produkcyjnej mają niemal
wszystkie liczące się firmy. Niedo-
bór w tym zakresie uzupełnił Ford,
który w czerwcu 2008 r. na polskie
drogi wprowadził model Kuga.
To pierwszy SUV europejskiego
Forda, wcześniej w Europie ofero-
wano modele amerykańskiego
Forda – Explorer i Maverick.
Ford Kuga jest wytwarzany
w niemieckiej miejscowości Saar-
louis. Jako Ford jest łatwo rozpoz-
nawany ze względu na stylizację,
przez Forda nazywaną „kinetic de-
sign”, czyli „energia uchwycona
w ruchu”. Ta „energia” to przede
wszystkim stylizacja przedniej
ściany nadwozia z wlotem powiet-
rza do komory silnika o znacznych
wymiarachá wcześniej wprowa-
dzonym w modelach
C-Max i Mondeo, a także
w zmodernizowanym
Focusie.
Kuga opracowano
z uwzględnieniem bezpie-
czeństwa. Szkielet nad-
wozia wykonano, stosując
blachy ze stali o wysokiej
wytrzymałości, a więc ja-
dący chronieni są w razie
zderzenia i to skutecznie,
gdyż z przodu i tyłu wpro-
wadzono strefy absorbu-
jące energię zderzenia.
Mało tego, przednią ramę
pomocniczą zaprojekto-
wano tak, by odłączyła się
z
Deskę rozdzielczą wykonano estetycznie,
z metalizowanymi ozdobami.
22
O
d kilku, a nawet kilku-
 Pierwsza europejska
terenówka Forda
zespołem jest płyta podłogowa,
którą adaptowano z minivana C-
-Max, a ten z kolei został zbudo-
wany na płycie podłogowej Focu-
sa. W zawieszeniu kół również
dopatrzymy się konstrukcyjnego
podobieństwa w rodzinie modeli
europejskiego Forda.
Nadwozie modelu Kuga jest
typu kombi. Tego typu nadwozia
w SUV-ach mają znamienne roz-
wiązania. Są wysokie, dużo w nich
miejsca dla pięciu osób i mają
krótkie bagażniki. Niewielka dłu-
gość bagażnika wynika z „tereno-
wości” tego rodzaju pojazdów,
które m.in. mają krótkie tylne zwi-
sy, a więc odległość od osi tylnych
kół do najdalej wysuniętego pun-
ktu nadwozia z tyłu jest niewielka.
Bagażnik Kuga ma objętość 360
dm
3
, a po złożeniu tylnego siedze-
nia ta objętość wzrasta aż do 1355
z
Rysunek anatomiczny samochodu Ford Kuga.
dm
3
. Dostęp do bagażnika i do ca-
łego nadwozia jest wygodny przez
pięcioro drzwi, a te w ścianie tyl-
nej są otwierane do góry.
Na uwagę zasługują jeszcze
inne rozwiązania techniczne. Wy-
mieńmy choćby system nalewania
paliwa Easyfuel, bez korka wlewu.
System ten ma rozwiązanie zapo-
biegające nalaniu do zbiornika
niewłaściwego paliwa, co się częs-
to zdarza po wprowadzeniu do
eksploatacji silników wysokopręż-
nych, których pracę trudno odróż-
nić od pracy silników benzyno-
wych. Drugim z interesujących
rozwiązań jest we wnętrzu nad-
wozia zastosowanie materiałów,
które u jadących nie wywołują re-
akcji alergicznych.
Kierowca ma wygodne miej-
sce, dobrze ukształtowany fotel,
siedzi wysoko i ma bardzo dobrą
widoczność przez szyby oraz
w lusterkach wstecznych. Urzą-
dzenia sterowania działają bardzo
dobrze, a w standardowym wypo-
sażeniu jest uruchamianie pojazdu
za pomocą przycisku Ford Power
umieszczonego w desce rozdziel-
czej, bez kluczyka, którego można
nie wyjmować z kieszeni.
Do napędu samochodu prze-
widziano jeden typ silnika z zapło-
nem samoczynnym (diesel) Dura-
torq TDCi o mocy 136 KM. Silnik
ten powstał we współpracy z fran-
cuskim ugrupowaniem PSA (Peu-
geot-Citroën) i jest stosowany
również w innych modelach Forda:
Focus, C-Max, Mondeo, S-Max
i Galaxy. Napędza również samo-
chody PSA: Peugeoty – 308, 407,
607 i 807 oraz Citroëny – C4, C4 Pi-
casso, C5 i C8. Jest to jednostka
typ DW10 z bezpośrednim wtrys-
kiem paliwa systemu common-rail,
turbosprężarką i chłodzeniem doła-
dowywanego powietrza (intercoo-
ler). W rozrządzie zastosowano
dwa wałki odbierające napęd za
pośrednictwem paska zębatego
od wału korbowego osadzonego
w pięciu łożyskach. Wałki rozrzą-
du sterują czterema zaworami
przy każdym z czterech cylindrów.
Z silnika napęd jest przeno-
szony na przednie (4×2) lub
wszystkie koła (4×4). W przekazy-
waniu napędu na cztery koła
uczestniczy sprzęgło typu Haldex.
Sprzęgło to zamontowano przy
przekładni głównej tylnego mostu
napędowego. Jest to sprzęgło wie-
lopłytkowe, którego płytki pracują
w kąpieli olejowej i są dociskane
do siebie ciśnieniem oleju. Ciśnie-
nie potrzebne do dociskania płytek
wytwarzane jest przez dwie pom-
py tłoczkowe, a szybkość ich pom-
powania zależy od różnicy obro-
tów przedniego i tylnego koła.
Podczas jazdy bez poślizgu kół na-
pęd przekazywany jest na przed-
nie koła, w przypadku wystąpienia
poślizgu kół napęd może być prze-
kazywany w 50% na przód i 50%
na tył. Wartości wytwarzanego
ciśnienia oleju i przenoszonego
momentu obrotowego zależnie
od warunków jazdy (poślizgu kół)
reguluje elektroniczny sterownik
na podstawie informacji o: pręd-
kości obrotowej wszystkich kół,
chwilowej prędkości obrotowej sil-
nika, chwilowym momencie obro-
towym oraz położeniu pedału
przyspiesznika.
z
Ford Kuga 2.0 TDCi 4×2 (4×4)
dane techniczne
NADWOZIE:
samonośne, 5-drzwiowe,
5-miejscowe
SILNIK:
4-suw. 4-cyl. rzędowy, 16-zaworo-
wy z bezpośrednim wtryskiem paliwa syste-
mu common-rail, z turbosprężarką ichłod-
nicą doładowywanego powietrza (intercoo-
ler), umieszczony poprzecznie z przodu,
napędza koła przednie lub wszystkie koła
ŚREDNICA CYL. × SKOK TŁOKA/
POJ. SKOKOWA:
85×88 mm/1997 cm
3
STOPIEŃ SPRĘŻANIA:
18,3:1
MOC MAKSYMALNA:
100 kW = 136 KM
przy 4000 obr/min
MOMENT MAKSYMALNY:
320 Nm przy
2000 obr/min (z funkcją overboost 340 Nm)
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA:
mecha-
niczna, 6 biegów do jazdy w przód
ZAWIESZENIE PRZEDNIE:
wahacze po-
przeczne, kolumny McPherson, stabilizator
przechyłów
ZAWIESZENIE TYLNE:
wielowahaczowe,
amortyzatory teleskopowe, sprężyny śrubo-
we, stabilizator przechyłów
HAMULCE:
hydrauliczne dwuobwodowe
z podziałem krzyżowym, ze wspomaga-
niem, tarczowe przy czterech kołach, ha-
mulec postojowy działa na tylne koła
OGUMIENIE O WYMIARACH:
235/55 R17,
lub 235/50 R18
DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ
POJAZDU
4443/1842/1677 mm
ROZSTAW OSI:
2690 mm
MASA WŁASNA:
1498 kg (1538 kg)
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA:
182 (180)
km/h
ZUŻYCIE PALIWA – CYKL MIEJSKI/
POZAMIEJSKI/MIESZANY:
8,0/5,3/6,3
(8,1/5,4/6,4) dm
3
/100 km
23
Ilustracje: autor i Ford
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]