[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->listopad 2014 (nr 4)ŚWIATAUTYZMUczyli jak wyglądacodzienne życiez dzieckiem autystycznymPOMOC DLA OSÓBZ ZABURZENIAMI ASDWywiad z Prof. TomaszemWolańczykiemZESPÓŁ ASPERGERAProblem z prawidłowymdiagnozowaniemSTYMULACJAAUDIO-PSYCHO-LINGWISTYCZNA55 zł (w tym 5% VAT)Jak stosować tę metodęw terapii dzieci z ASDISSN 2353- 8260O dR e dakcjiDrodzyCzytelnicy!Wydawca & Redakcja:Forum Media Polska Sp. z o.o.Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy KRSKRS nr 0000037307NIP 781-15-51-223Kapitał zakładowy: 300.000,00 złAdres redakcji:ul. Polska 13, 60-595 PoznańPrezes Zarządu:Magdalena BalanickaDyrektor Wydawniczy:Radosław LewandowskiRedaktor merytoryczny:Karina SzafrańskaRedaktor naczelny:Lucyna LatajkaKoordynacja graficzna:Edyta Żmudaedyta.zmuda@forum-media.plReklama:Marlena Zamojcintel. 61 66 83 180marlena.zamojcin@forum-media.plObsługa klienta i prenumerata:Infolinia: 0 801 88 44 22tel. 61 66 55 800bok@forum-media.plProjekt, ilustracje, DTP:Michał HojnackiDruk:Poligrafia Janusz NowakNakład:2500 egz.Serwis zdjęciowy:Dreamstime.comThinkstockphotos.comKolejny, czwarty już numer czasopisma „ForumLogopedy”, który oddajemy w Państwa ręce, poświę-cony jest tematyce autyzmu. Od czasu kiedy LeoKanner i Hans Asperger zwrócili uwagę na specyficz-ne zachowania osób ze spektrum autyzmu (ASD), mi-nęło już ponad 70 lat. W ciągu ostatnich 20 lat liczbarozpoznawanych przypadków zaburzeń autystycz-nych wzrosła dziesięciokrotnie. W Polsce szacuje się,że dotkniętych zaburzeniem ASD jest ponad 45 tys.osób. Pomimo starań lekarzy, terapeutów, organi-zacji pozarządowych i społecznych zmierzającychdo poprawy funkcjonowania tych osób i ich rodzin,efekty nadal są ograniczone. Specjaliści z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki,logopedii i wielu innych dziedzin zajmują się opracowaniem metod terapii, aby dlakażdej osoby dotkniętej ASD dobrać najbardziej odpowiedni jej rodzaj.O skuteczności terapii dzieci z ASD decyduje wczesne rozpoczęcie działań i indy-widualne podejście. Stymulacja rozwoju tych dzieci musi być wielokierunkowa i obej-mować różne obszary funkcjonowania. O ile obserwujemy postęp prac badawczychnad językowymi możliwościami tych osób, o tyle wiedza na temat ich komunikacjiciągle nie jest wystarczająca. Bezsporne jest, że komunikacja na poziomie zarównojęzykowym, jak i niejęzykowym jest u tych dzieci zaburzona. Większość dzieci z ASDma trudności z posługiwaniem się elementami komunikacji niewerbalnej. Sprawnośćkomunikacyjna służy socjalizacji, rozwojowi poznawczemu i emocjonalnemu dzieckaoraz umożliwia mu powiększanie obszaru doświadczeń – a tym samym rozumienieświata i ludzi.Wszystkie nieprawidłowości, jakie dostrzegamy w rozwoju dzieci ze spektrumautyzmu, skłaniają do refleksji nad tym, z pomocą jakich metod możemy ich funk-cjonowanie usprawnić.W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu artykuły dotyczące diagnozyi terapii dzieci z ASD, studia przypadków dzieci z autyzmem, opisane przez praktykówzwiązanych zarówno z ośrodkami akademickimi, jak i ze specjalistycznymi poradniami.Mamy nadzieję, że lektura tego numeru pozwoli Państwu pogłębić wiedzę na tematautyzmu i metod używanych w terapii dzieci z ASD.Życzymy owocnej lektury i sukcesów terapeutycznych!dr n. hum. Karina Szafrańskaredaktor merytoryczna bieżącego numeruwraz z zespołem redakcji i autorówFORUM LOGOPEDYL I S T O PA D 2 0141sp ist reś ciKSIĄŻKI I W YDARZENIATEM AT NUMERUŚwiat autyzmu34W Y WIAD MIESIĄCAAutystyczne realia czyli jak wygląda pomoc?Rozmowa z prof. Tomaszem Wolańczykiem(Nie) grzeczne dzieci? Wywiad z Iloną Rzemieniuk79Z PRAKT YKI LOGOPEDYJak diagnozować i leczyć autyzm?Studium przypadku:Terapia mowy dziecka mówiącego ze spektrum autyzmuCo niepokoi w rozwoju mowy dziecka do 2. roku życiaJak ułożyć program terapeutyczny dla dzieckaz trudnościami w komunikowaniu się i rozwoju mowyKomunikacja osób z Zespołem AspergeraZrozumieć przysłowie141720224144TEMATNUMERUŚWIATAUTYZMUZA JĘCIA Z POMYSŁEMScenariusz zajęć 1 dla dziecka z autyzmemScenariusz zajęć 2 dla dziecka 4-letniego z autyzmemScenariusz zajęć 3 dla dziecka 6-letniego z autyzmemKarta pracy do ćwiczenia 1 scenariusza 3dla dziecka 6-letniego z autyzmemWskazówki do pracy z dzieckiem autystycznymWskazania do terapii z uczniem z cechami autyzmuĆwiczenia głosowe w logorytmiceScenariusz zajęć 4 dla dzieci 5–6 latScenariusz zajęć 5 dla dzieci 5–6 latScenariusz zajęć 6 dla dzieci 5–6 latPraca logopedy z dzieckiem z autyzmemInformacja o terapii logopedycznejPodsumowanie terapii logopedycznejpo I semestrze w roku szkolnym26272829303233343536373839METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJZaburzenia ze spektrum autyzmu a rozwinięta metodastymulacji audio-psycho-lingwistycznejPodążaj za dzieckiem, czyli jak prowadzićterapię metodą prof. Alfreda Tomatisa?Jak pracować z dziećmi z Zespołem Aspergera475153WSPÓŁPRACA Z…Praca pedagoga z dzieckiem autystycznymWspółwystępowanie zaburzeń psychicznychw Zespole Aspergera5660LOGOPEDA NA ŚWIECIEUregulowanie prawne zawodu logopedy w Niemczech63AK ADEMIA LOGOPEDY2Kiedy do psychologa? Jąkanie u dzieci jako problempsychologiczny40FORUM LOGOPEDYL I S T O PA D 2 014k sią ż k iiw ydar zeniaAUTYZM – PRZYCZYNY,SYMPTOMY, TERAPIAEwa PisulaWydawnictwo:Grupa Wydawnicza HarmoniaGdańskObjętość: 212 str.Format: B5Autorka w swej pracy poruszaproblem diagnozowanego ostatniocoraz częściej zaburzenia rozwoju,jakim jest autyzm. Książkę swojąAutorka adresuje przede wszystkimdo rodziców, którzy podejrzewająautyzm u swojego dziecka lub którzy usłyszeli już tę diagnozę.Z pracy skorzystają też osoby zainteresowane problemem z racjiwykonywanej pracy zawodowej. Książka składa się z pięciu roz-działów. Pierwszy zawiera przegląd stanowisk dotyczących sfor-mułowania samej definicji oraz przyczyn. Drugi i trzeci rozdziałto próba opisu objawów autyzmu oraz możliwości wczesnegowykrycia. Rozdział czwarty to przegląd metod, a część ostatniato poradnik dla rodziców zawierający szereg rad na temat spo-sobów pracy z dzieckiem. NOWE HISTORYJKISPOŁECZNEPonad 150 historyjek, któreuczą umiejętności społecz-nych dzieci z autyzmem, ze-społem Aspergera i ich rówie-śników (z płytą CD).Carol GrayWydawnictwo:Grupa Wydawnicza HarmoniaGdańskObjętość: 320 str.Format: A4Zwykle, gdy dowiaduję się, że Carol Gray pracuje nadnową publikacją, nie mogę się doczekać chwili, w którejbędę mógł przeczytać, co nowego ma do powiedzenia natemat tego, jak dzieci z ASD postrzegają i odbierają świat.Carol doskonale rozumie świat osób z autyzmem oraz jed-nostek neurotypowych, a jej historyjki przydają się obustronom, wspierając wzajemne zrozumienie, komunikacjęi akceptację. Z przedmowy dr. Tony’ego Attwooda.„Autyzm a metoda prof. A. Tomatisa” Kraków 2014 r.26 września 2014 r. w Krakowie odbyła się konferencjalogopedyczna „Autyzm a metoda prof. A. Tomatisa”, objętahonorowym patronatem Polskiego Związku Logopedów.Tematem przewodnim był autyzm ukazany w różnych kon-tekstach. Podczas spotkania zorganizowanego przez firmęYoung Digital Planet przedstawiono m.in. innowacyjnerozwiązanie, jakim jest wykorzystanie metody prof. AlfredaTomatisa w pracy z dziećmi autystycznymi. Honorowymgościem oraz prelegentem był Jozef Vervoort, spadkobiercametody Tomatisa, założyciel kliniki Atlantis-VZW w Sint-Truiden w Belgii, która stała się największym na świecieośrodkiem oferującym terapię zaburzeń uwagi słuchowej,uczenia się i stanów behawioralnych. Profesor Vervoortotworzył konferencję, w której uczestniczyło ponad 100 lo-gopedów, wykładem „Autyzm – co o nim wiemy?". ProfesorAlfred Tomatis mówił: „Nasz głos jest naszym najlepszymprzyjacielem" – o tym, jak wykorzystywać jego metodęw terapii dzieci autystycznych, łącząc ją z innymi formamiterapii, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki, przekonywałnas nie tylko profesor Vervoort, ale też matka dziecka auty-stycznego, pani Bogusława Budna. Podczas swoich wystą-pień podkreślali, że metoda prof. Alfreda Tomatisa nie jestlekiem na autyzm, nie dokonuje cudów, ale w sposób zna-czący je ułatwia. Na wspierającą rolę metody A. Tomatisaw rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu wskazałarównież pani Katarzyna Flak, przedstawiając efekty sto-sowania tej metody w terapii. Z kolei dr Karina Szafrańskaz WSNS „Pedagogium“ w Warszawie swoim wystąpieniem„Drama w rozwijaniu kompetencji językowych i komunika-cyjnych dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych“ wska-zała na dramę jako kolejną z metod stosowanych w terapiidzieci autystycznych. W części poświęconej prezentacjiwyników swoich badań podkreśliła, że praca z dziećmi zespektrum zaburzeń autystycznych przynosi tym lepszeefekty, im młodsze dzieci w niej uczestniczą.Konferencja zorganizowana w Krakowie nie tylko umoż-liwiła zapoznanie się z metodami stosowanymi podczasterapii dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, ale teżpozwoliła na wymianę doświadczeń logopedów zaintere-sowanych tematem.Ewa Małachowskaprzewodnicząca PZL3 [ Pobierz całość w formacie PDF ]