[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa
SPIS TREœCI
i obróbka zdjêæ.
Æwiczenia praktyczne
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Anna Owczarz-Dadan
ISBN: 83-246-0544-4
Format: A5, stron: 288
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Cyfrowe aparaty fotograficzne przesta³y ju¿ byæ modnymi gad¿etami. Towarzysz¹
nam w czasie wakacji, s³u¿¹ jako narzêdzie pracy i coraz czêœciej s¹ wykorzystywane
równie¿ tam, gdzie jeszcze niedawno królowa³y klasyczne aparaty i celuloidowe filmy.
Aparaty cyfrowe s¹ coraz wygodniejsze w obs³udze, a jakoœæ uzyskiwanych z nich
zdjêæ staje siê coraz lepsza praktycznie z miesi¹ca na miesi¹c. Jednak nawet
najdoskonalszy aparat cyfrowy nie zrobi fascynuj¹cego zdjêcia za nas. Aby nasze
fotografie wzbudza³y podziw, musimy poznaæ mo¿liwoœci sprzêtu i nauczyæ siê z nich
odpowiednio korzystaæ.
Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa i obróbka zdjêæ. Æwiczenia praktyczne” to wprowadzenie
w œwiat fotografii cyfrowej. Czytaj¹c j¹, poznasz budowê swojego aparatu cyfrowego,
nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych, samodzielnie dobieraæ parametry
ekspozycji i komponowaæ ujêcia. Poznasz techniki wykonywania ró¿nych rodzajów
fotografii. W kolejnych æwiczeniach wykorzystasz komputer do obróbki wykonanych
przez siebie zdjêæ — nauczysz siê kadrowaæ i prostowaæ zdjêcia, przeprowadzaæ
korekcje barwne, usuwaæ niepotrzebne obiekty i drukowaæ fotografie.
Wybór aparatu
Typy obiektywów
Najwa¿niejsze funkcje aparatów cyfrowych
Kontrola parametrów ekspozycji
Regu³y kompozycji ujêæ
Fotografowanie ludzi, zwierz¹t i krajobrazów
Zdjêcia nocne
Przenoszenie fotografii do komputera
Edycja zdjêæ
Tworzenie panoram
Drukowanie fotografii
Przekonaj siê, jak wspania³¹ zabaw¹ mo¿e byæ robienie zdjêæ
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOœCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Koœciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Rozdział 1. Jak wybrać odpowiedni aparat?
5
Elementy, na które należy zwrócić uwagę
przy zakupie aparatu cyfrowego
6
Rozdział 2. Funkcje aparatu cyfrowego i wykorzystywanie
ich możliwości
19
Właściwości i rodzaje obiektywów
19
Ekspozycja i kontrolowanie jej ustawień
28
Ostrość
35
Czułość
39
Lampa błyskowa
40
Programy tematyczne aparatu
50
Kadrowanie zdjęć
55
Balans bieli
56
Format zdjęcia i kompresja
57
Rozdział 3. Zasady towarzyszące sztuce fotografowania
61
Temat zdjęcia
62
Kompozycja zdjęcia
63
Oświetlenie fotografowanej sceny
80
Tworzenie panoramy
87
Rozdział 4. Fotografowanie obiektów, ludzi i zjawisk
93
Fotografowanie ludzi
93
Fotografowanie zwierząt
112
Fotografowanie krajobrazu
118
Fotografowanie ruchu
127
Zdjęcia nocne
135
 4
Fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć • Ćwiczenia praktyczne
Rozdział 5. Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera
149
Urządzenia wykorzystywane do przesyłania fotografii
z aparatu do komputera
149
Klasyczny sposób przesyłania danych
z aparatu cyfrowego do komputera
153
Transfer danych do komputera z zainstalowanym
systemem Windows XP
155
Rozdział 6. Przechowywanie i segregowanie zdjęć
167
Przechowywanie zdjęć
167
Segregowanie zdjęć
168
Rozdział 7. Edycja zdjęć
173
Korekcje podstawowe
174
Efekty specjalne
228
Korekcja obrazów RAW
259
Rozdział 8. Drukowanie
269
Wielkość fotografii a rozdzielczość,
czyli jak otrzymać fotograficzną jakość wydruków
270
Ustawienia drukowania
276
Dodatek A Fotografie wykorzystane w książce
281
Świat tematów, które mogą stać się treścią zdjęcia, jest niesa-
mowicie bogaty. Tak jak w przypadku muzyki stwarza po-
czucie nieskończoności trwania. Fotografia była, jest i będzie
— źródeł inspiracji nigdy nie zabraknie. W poprzednich rozdziałach
zdobyłeś techniczną wiedzę i umiejętności panowania nad aparatem
cyfrowym. W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób wiedzę tę
wykorzystać w praktyce. Poznasz zatem wskazówki, jak przedstawić
na zdjęciu człowieka i zwierzę. Nauczysz się wykorzystywać funkcje
aparatu do fotografowania krajobrazów. Poznasz tajniki sztuki foto-
grafowania w warunkach nocnych, a także sposoby uchwycenia na
zdjęciu ruchu obiektów.
Postacie ludzkie są najczęstszym tematem fotografii. Najczęściej ko-
jarzona jest z portretami, ale także z aktami, zdjęciami w entourage’u
oraz portretami kreacyjnymi. Szczególnym rodzajem fotografii jest
uwiecznianie na zdjęciach dzieci. Należy także pamiętać, iż istnieją
dwa rodzaje fotografii ludzi. Są to zdjęcia pozowane, czyli takie, przy
 94
Fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć • Ćwiczenia praktyczne
których model współpracuje czynnie z fotografem, oraz zdjęcia niepo-
zowane (nazywane również dokumentalnymi), czyli takie, które nie
są robione według scenariusza. W tym przypadku fotografujący często
musi wykazać się cierpliwością, gdyż czeka na wydarzenia i sytuacje,
które zdarzają się spontanicznie, bez jego interwencji.
Portrety
W przypadku fotografowania ludzi — mam na myśli zwłaszcza por-
trety i inne rodzaje zdjęć pozowanych — bardzo ważne jest poznanie
modela (rysunek 4.1). Tylko wtedy będziesz mógł pokazać prawdę
o nim, przedstawić go w naturalny sposób, co przyda zdjęciu auten-
tyzmu. Dowiedz się zatem, kim jest model i czym się zajmuje. Przeby-
wając z nim, poznaj cechy jego osobowości. Pozwoli Ci to zaplanować
temat zdjęcia i określić, które z cech chcesz wydobyć na fotografii.
Następnie zastanów się nad pozą i ubraniem, dzięki którym cechy
staną się jeszcze bardziej widoczne. Pisząc o poznaniu modela, mam
na myśli także jego aparycję.
Inne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas portretowa-
nia postaci ludzkich, to: zoom optyczny, tło, kąt widzenia aparatu oraz,
co bardzo ważne, oświetlenie.
Zoom optyczny. Podczas fotografowania w zbliżeniu
lub półzbliżeniu najkorzystniej wypada zastosowanie zoomu
optycznego odpowiadającego niezbyt długiemu obiektywowi
wąskokątnemu w fotografii tradycyjnej (85 – 135 mm).
Umożliwia on fotografowanie z większych odległości. Model nie
czuje się wówczas przytłoczony obecnością aparatu, a jego twarz
nie wygląda na spłaszczoną. Wadą długich obiektywów jest
mała głębia ostrości. Należy o tym pamiętać i w razie potrzeby
ustawić ostrość na oko modela znajdujące się bliżej aparatu.
Następnie należy sprawdzić, jak ostra jest cała twarz. Jeśli
większa jej cześć jest pozbawiona ostrości, należy zastanowić
się nad dłuższym czasem otwarcia migawki i mniejszym otworem
przesłony. Pomóc może również ustawienie większej czułości.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]