[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Deh! Dimmi tu (Squarcialupi Codex)
˙
˙
3
Francesco Landini 1325-1397
œ
œ
œb
œ
˙
˙
w
Ó œb
œ
œb
œ
œ
œ
œ
&

œ
œ
œ
œ
˙
˙
dim - mi
1
2
4
Deh!
tu che
se' co - sì
fre -
gia -
-
-
-
-
-

&
1
2
4

V
6
œ
œ
œ
œ
w
6

˙
w
˙

to


w
Ó ˙
b
œ
œ
œ
œ
˙
˙
Di

&6˙b
˙
˙
˙
w
w
w
w
Deh!
dim - mi tu che
se'
co
-

fre -
12
ww
w œ
œ
œ
œ
˙ ˙
˙ ˙
w
Ó
œ
œ
b
œ
œb
œ
œ
˙n
˙
12

Deh!
12

per - le
d'o - ro,
˙
˙
˙
quan - do tu
ti
ve -
-
-
-
-
-
-
&
˙
w
w
se' co -
˙
˙
Ó ˙
w
w

gia -
dim - mi tu
che

fre
-
-
-
-
˙
˙
Ó
˙
V


gia -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
to
17

œ
œ
œb
œ
˙
˙
Ch


&
˙
œ
˙
˙
œ
w
œ
œ
œ
œ
ww
17
˙
˙
Ó
˙
di,
ti
par
-
es - ser,
˙
˙
˙
˙
˙
˙
Ó
˙

&
#

17

˙
˙
˙b
˙
to
w w
Di
˙ ˙ ˙ ˙
w
V
ww
Ó
˙
Di
per
-
le
d'o - ro,
quan-do tu
ti
e-
-
-
23
˙ ˙
˙ ˙
par a - ver non
w
Ó œ
œ
˙
.
˙
˙
œ


.
˙
˙
˙
œ
ic -
23
w w
per - le
cre -
-
-
-
-
-
di
w
Ó
˙
ve -
-
-
&
ww
d'o - ro,
˙ ˙ ˙ ˙
quan-do tu ti

w
˙
˙

di,
w
23
-
-
-
-
w
˙
˙
˙
˙
#
V
b


w
w
di,
Chi
ti
par -
© SMC 2001
2
4
&
V
&
&
29
˙
˙
œ
œ
œ
œ
29

Deh! Dimmi tu
w
Ó œb
œ
Francesco Landini 1325-1397
˙
w
˙
w
Ó ˙
b
&
˙ ˙ ˙ ˙
˙
˙
˙
˙
ben ac-com-pa -
c'a ca - val - lo
gna -
-
-
-
-
-
-
-
&

Chi
˙ ˙ ˙ ˙
w
w
w
˙
˙
ti par -
˙
˙b
˙
˙
ww
˙ ˙ ˙ ˙
par a - ver non

es - ser,
29
ww
w
w
b
V

di
es - ser,
par a - ver non
cre -
-
-
-
-
-
35


&
.
w
˙
˙
w
˙
ww
un fù
w
Ó
˙
w w
m'è quel
w
Ó
˙
˙ ˙
˙
˙
che per glo - ria

35
w
w
to?
M

di


&
˙
˙
˙
˙
35
cre -
-
-
-
-
ic -
-
-
-
-
-
-
-
w
Ó
˙
V
w
Ó ˙
˙ ˙ ˙ ˙
val - lo
˙ ˙ ˙ ˙

w
˙
˙
ic -
-
-
-
c'a
ca
-
ben ac-com-pa -
gna -
-
-
-
-
&
42
Ó
˙
Ó
˙
tie-
˙

˙
œ


w
Ó ˙
b
˙
˙
Ó œb
œ
42
˙ ˙ ˙ ˙
c'a ca - val - lo
-
-
-
-
-
ni

gna -
E


&
˙ ˙ ˙ ˙
ben ac- com- pa -

w
˙
˙
#
-
-
-
-
to?
ww
42

w
Ó
˙
wb
w
V
w
w
to?
Ma
un
fù,

m'è
quel
48
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
Ó
œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
fre - gi
w ˙
˙
drap - pi e
ww
48
w
e
Ó
˙
&
w
w
w w
un
w
w
m'è quel
48
Ma

che per
w w
˙
˙
˙
˙

V


che
per
glo - ri - a
tie -
-
-
-
-
-
-
-
ni
53
˙
˙
3
œ
œ
œ
œ
œ
ton - di pa - la -
w
Ó
œ
œ
fre -
˙
w
˙
˙
w
˙
w
Ó
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
53
˙
˙
˙
˙
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&ni
˙b
˙
˙
˙

w ˙ ˙
glo - ri - a
53

tie -
-
-
-
-
E
fre - gi e
V
w ˙ ˙
ww
w
w

Efr - i,
drap - pi e
ton - di pa - la -
fre -
-
-
-
-
-
© SMC 2001
-2-
&
w
3
&
59

Deh! Dimmi tu
w
w
Francesco Landini 1325-1397
˙
Ó ˙b
˙
Ó
˙
w
&

w
œ
œ
œ
œ
b
Ó
˙
œ
œ
˙
59
ww
˙
˙
˙
˙
ton - di pa - la -

w
w
fre -w
w
drap - pi e
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

w
w
b
w
w
V
˙
w
˙


66
w
w
2
3
Ritornello
w
.
.
w ˙
b
˙
œ
˙
œ
w
.
&
#

w
66
˙
w
˙
ni.

ni.

2
3
Ah!

.

.
che

.
di -
chi di

.
te
.
&
w
Ah
w ˙
66

2
3

.

.
w
.
w
.
ni.
Ah!
che
di -
73
˙b
˙
˙
w
.
w
.

.

.
˙
˙
˙
73
.
ch'a quel ch'i
sen -
-
-
to
˙
œ
˙
œ
O-
-
-
&
w
w ˙
che
w
te
.
.
˙
˙
˙
ch'a quel ch'i
.
w
.
73
˙
di -
chi di
˙b
˙
˙
n-
-
-
V
b
œ
˙
œ
w
.
w
w

.
chi di
te
ch'a quel ch'i
sen -
-
-
to?
79
˙
Ó
œ
œ
b
w
˙
˙
Ó
˙
˙
˙
˙
w
.
79
.
gni
sta
-
to
di
gen
-
te
cer - ca
˙
˙
˙
O - gni
w
˙
n-
-
-
-

.

.
&
w
˙
Ó
œ
œ
sta -
to?
79

.
V
˙
˙
˙
˙
Ó
œ
œ
b
˙
Ó
˙
O
-
gni
sta
-
to
di
gen
-
te
84
˙
w
w
.
˙
Ó
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
w

.
84
w
˙
to di
84
˙
˙
˙
˙
Ó
˙
˙
˙
˙
#
w
.
w
.
to.
.

gen
-
te
cer - ca
˙
w
ven -
-
-
-
-
-
to.
.
V
w
.
w
.
w
.

cer - ca
ven -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
to.
© SMC 2001
-3-
&
V
&
&
&
&
[ Pobierz całość w formacie PDF ]