[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{75}Created by djsinger{100}{390}T�umaczenie: ph4ntom|Korekta: dziunio{3255}{3317}Dzi�kuj�, Cindy.|- Prosz�.{3318}{3398}W po�udnie wywiad z ministrem spraw zagranicznych,{3400}{3497}jaka� konferencja w �rod�,|kolacja z sekretarzem w czwartek.{3499}{3565}I spotkanie w pi�tek, sir.{3566}{3654}Mamy pilniejsze sprawy, kt�rymi powinni�my si� martwi�.{3679}{3740}Oczywi�cie, sir.{3756}{3808}Szach.{3809}{3861}Zawsze musisz by� taki drobiazgowy?{3865}{3934}Za to mi pan p�aci.|- I jeste� wart ka�dego centa.{3937}{4114}Ale to nie oznacza, �e b�d� tutaj siedzia� i|patrzy� jak czytasz raporty z 72.{4197}{4268}Tak?|- Parking, Numer 17, Rue de Gaulle...{4269}{4352}7 sekcji, srebrna seria,|5 BMW takich jak wcze�niej.{4353}{4396}Tak.{4636}{4693}Szach-mat, sir.{4693}{4718}Czekaj.{4719}{4803}Przeraszam, ale musz� by� na dole,|to kwestie bezpiecze�stwa.{4803}{4880}Ok, je�eli ci�gle mam miejsce obok|ministra spraw zagranicznych...{4880}{4928}Oczywi�cie, sir.|- Tak poza tym...{4929}{5050}Wiesz mo�e, kt�r� ze swoich sekretarek on|bzyka, brunetk� czy blondynk�?{5053}{5121}Obawiam si�, �e obie, sir.{5174}{5261}Kocham Francj�.{9484}{9532}Halo.{9535}{9618}Dobra robota, Reece.|- Dzi�kuj�, sir.{9619}{9695}Je�eli da�by mi pan szans�,|m�g�bym zrobi� du�o wi�cej.{9748}{9829}Zastanawia�em si�...{9829}{9895}Otrzyma� pan moj� aplikacje na szkolenie?{9908}{9988}Mia�e� swoj� szans� w si�ach specjalnych, Reece.{9988}{10065}Aktualnie musisz si� skupi� na|zabezpieczeniu chipa w sali konferencyjnej{10067}{10113}podczas jutrzejszego spoktania z amabasadorem.{10114}{10180}Czy to stanowi problem?{10181}{10273}�aden problem,|po prostu nie mam tego chipa.{10274}{10353}Naprawd�? Zdaj si�, �e mia�e� ju� go po po�udniu.{10354}{10430}Nie, jestem raczej pewien, �e nie mia�em.{10431}{10483}Czekaj chwil�.{10514}{10602}Twoja lewa kiesze�.{11257}{11319}Hej.{11334}{11395}James, uratowa�e� dzi� �wiat?{11401}{11467}Gdyby� tylko wiedzia�a, Caroline.{11658}{11723}Wi�c m�w, co dzi� robi�e�?{11733}{11808}Wiesz, �e nie mog� zdradzi� �adnych szczeg��w.{11878}{11937}Jeszcze nie.{12189}{12284}I co o tym my�lisz?{12530}{12602}My�l�: wow.{12653}{12723}Podoba Ci si� materia�?|- Naprawd� pi�kny.{12723}{12792}Wygl�da jako� znajomo.|- Powinien.{12795}{12870}To zas�ony z naszej sypialni.{12990}{13064}W porz�dku.{13199}{13253}Wi�c co jemy na kolacj�?{13255}{13385}Czy nie jest francusk� tradycj�, �e kobieta gotuje,|podczas gdy facet ogl�da telewizj�?{13395}{13457}Od �redniowiecza troch� si� zmieni�o.{13459}{13540}Teraz jest dok�adnie na odwr�t.|- A mo�e ominiemy{13542}{13655}kolacj� i przejdziemy od razu do deseru?{13657}{13764}My�lisz tylko o tym?|- W ka�dej sekundzie.{14759}{14805}Dzie� dobry, sir.|- Witaj, Reece.{14806}{14904}To pa�ska lista zagadnie� na dzi�,|te wa�niejsze s� zaznaczone.{14905}{14970}Dobra robota, Reece.|Wracasz bezpo�rednio do biura?{14970}{15066}A czy mog� zosta� i poczeka� na pana?|- Wi�c czemu nie do��czysz do spotkania?{15129}{15192}Dzi�kuje, sir.{15193}{15242}Francois.{15243}{15317}Jak wspomnia�em na poprzednim spotkaniu,|prezydent jest{15320}{15427}bardzo zadowolony z kierunku polityki|pa�skiego gabinetu oraz depertamentu stanu{15427}{15551}w stosunku do kontynentu afryka�skiego.{15553}{15623}Gum�?|- Wierzymy, �e{15626}{15749}by�oby wielk� zmian�, gdyby Francja |oraz USA og�osi�y wsp�lne stanowisko,{15749}{15833}b�d�c w pozycji dw�ch kraj�w, martwi�cych si�{15835}{15929}kwesti� mi�dzynarodowego zad�u�enia.{15932}{15984}Jeste�my sk�onni do rozm�w.{15986}{16058}Cukierka?|- Nie, dzi�ki.{16678}{16733}Przepraszam.{16735}{16816}Czy to prawda, �e ostatnio kupi� pan|kilka obraz�w Goyi?{16817}{16881}Naprawd�? Chcia�bym je zobaczy�.{16883}{16997}S� naprawd� niesamowite,|musisz je obejrze�.{17001}{17082}Mamy kilka Goyi w muzeum Frick w Nowym Jorku.{18951}{19008}Caroline?{19570}{19632}James.{19660}{19737}Przepraszam, nalewa�am sos.{19757}{19820}Sos...{19841}{19906}Zrobi�a� kolacj�.{19907}{19991}Spokojnie, nie gotowa�am.|To �arcie na wynos.{20074}{20143}Mam co� dla Ciebie.{20163}{20237}Zapomnia�em o czym�, prawda?|- Nie, o niczym.{20254}{20317}Po prostu otw�rz.{20472}{20550}Halo.|- Pluskwa w biurze premiera.{20550}{20596}Imponuj�ce, Reece.{20613}{20691}Dzi�kuj�, sir.|Mog� w czym� pom�c?{20693}{20801}Doceniam to, dlatego|tak szybko dostajesz nowe zadanie.{20803}{20861}Jestem got�w. Kiedy?|- Dzi�.{20861}{20913}B�d� najszybciej jak mo�esz na lotnisku.{20913}{20950}Wie pan, �e nie znam �adnych szczeg��w?{20950}{21030}Tw�j partner ma problem ze s�u�b� celn�,|musisz to jako� za�atwi�.{21031}{21100}M�j partner?|- Charlie Wax.{21119}{21169}Natychmiast?|- Czy to problem?{21169}{21259}Jeste� zaj�ty?|- Nie, nie jestem.{21303}{21377}Zdaje pan sobie spraw�,|�e nie nale�� do s�u�b specjalnych?{21379}{21480}Doskonale sobie zdaj�.|Po prostu poka�esz Waxowi okolic�.{21481}{21579}Po tym zadaniu b�dziesz m�g� o sobie|my�le� jako o cz�onku klubu.{21791}{21892}W�a�nie dosta�em awans.|- Wspaniale.{21916}{22037}Wi�c mamy dwa powody do �wi�towania.|- Dwa powody?{22037}{22092}Co jest drugim?{22541}{22615}Nale�a� do mojego ojca.{22703}{22811}Gdybym czeka�a a� Ty si� zapytasz|to mog�abym si� nie doczeka�.{23045}{23131}Kocham ci�.{23314}{23428}Obiecaj, �e nigdy go nie zdejmiesz.|- Obiecuj�.{23435}{23512}Dlaczego chcesz wyj�� za go�ci� z tak niebezpiecznej bran�y?{23529}{23624}Kto inny zaceruje ci dziury w marynarce,|gdy zostaniesz postrzelony?{23760}{23817}B�d� na ciebie czeka�.|- �wietnie.{23835}{23947}Chc� jeszcze ca�usa.|- Nie rozkr�caj si�, m�j partner czeka.{23948}{24020}Pami�taj, kto jest twoim prawdziwym partnerem.{24585}{24653}To jest facet, kt�rego szukasz.{24681}{24760}Nie sprzedajecie tutaj napoj�w energetycznych?|S� dobre na �wiczenia.{24763}{24853}Daj� niez�ego kopa.|- Jeste� pewien, �e to jest Charlie Wax?{24921}{24990}Zabierz go st�d zanim go zamkniemy.{24992}{25099}Bez tych puszek, nie mo�e zabra� puszek.{25100}{25208}Pi�e� kiedy�? sp�jrz:|syrop kukurydziany, kofeina i woda.{25211}{25293}No i fajne logo, nic wi�cej.{25330}{25409}Spr�buj.|- To nie przekroczy granicy Francji.{25428}{25497}Wi�c masz tutaj wszystko, skurwielu.{25500}{25584}Skurwiel?|- B�dziesz teraz sra� ogniem,{25585}{25646}bo u�y�em s�owa na "S"?{25646}{25758}W�a�ciwie, od kiedy znalaz�em si� na tym lotnisku,|jestem obra�any przez tego{25761}{25902}nienawidz�cego Ameryki,|jebanego w dup�, zasrnego biurokrat�.{25902}{26004}Te suki tak bardzo nienawidz�|Ameryki, �e mimo faktu{26007}{26113}uratowania przez nas ich dupska|w dw�ch wojnach �wiatowych,{26113}{26163}on nie pozwala mi zabra� moich puszek.{26171}{26238}Teraz mamy jasno�� co do u�ywania s�owa na "S",{26240}{26336}nie obra�aj�c Ciebie|ani funkcji, kt�r� pe�nisz,{26339}{26412}pilnuj�c granic swojego kraju.{26415}{26499}A teraz wyjd� st�d z puszkami.|- Nie, nie do Francji.{26500}{26565}To nigdy nie znajdzie si� we Francji.{26567}{26627}Wi�c sk�d mam wzi�� energi� do korzystania{26629}{26698}z niesko�czonych urok�w|waszego pi�knego miasta?{26700}{26786}Mo�emy Ci kupi� espresso, sir.{26904}{26994}Bardzo wa�ne jest, by� przeszd� przez t� kontrol�.|- Nie bez moich puszek.{27022}{27085}Przepraszam, sir.{27085}{27154}Mo�emy pogada�?{27224}{27318}Oni si� tym naprawd� przejmuj�.|- Znasz to miejsce?{27323}{27374}Tak, maj� najlepsze chi�skie|jedzenie w mie�cie.{27376}{27483}Jestem g�odny jak cholera, wi�c wystaw|temu kolesiowi jaki� rachunek i spadajmy st�d.{27485}{27532}Nie za�atwiamy tutaj spraw w ten spos�b, sir.{27533}{27626}Ja za�atwiam, wi�c mo�e zadzwonisz do|ambasady po nowego kierowc�,{27626}{27684}kt�remu b�d� pasowa� moje metody dzia�ania.{27686}{27757}Nie jestem kierowc�, tylko twoim partnerem.{27757}{27824}Wiem, szachista, czyta�em twoje akta.{27838}{27932}Te� grasz?|- Czy wygl�dam jakbym gra� w nudne gry?{27948}{28082}S�uchaj, daj temu kolesiowi paczk� fajek, um�w go|z panienk�, czy co�, po prostu za�atw t� spraw�.{28083}{28164}Spr�buj� czego� bardziej subtelnego.{28341}{28402}PRZESY�KA DYPLOMATYCZNA{28472}{28562}Szach-mat, skurwielu.{28684}{28743}Wiesz, �e tego mo�na by�o unikn��?{28743}{28800}Tak, ale ja po prostu uwielbiam ich wkurwia�.{28802}{28961}My�l�, �e dzi�ki mundurowi s� lepsi|i mog� sobie pomiata� cywilami.{28963}{29016}Ten nap�j pewnie mo�na kupi� w ka�dym supermarkecie.{29018}{29107}Wiem. Wi�c co jest takiego|wa�nego w syropie kukurydzianym i kofeinie?{29109}{29173}M�j sekretny sk�adnik.{29176}{29287}Nie mog�em ryzykowa�, �e to znajd�.{29296}{29440}Wi�c urz�dzi�em ma�a dywersj� u�ywaj�c s��w a'la "skurwiel".{29441}{29514}Czyli to wszystko by�o...|- Nie za�apa�e�?{29578}{29673}Mog� Ci dostarczy� ka�d� bro�.|- Tak, ale nie t�.{29674}{29738}Poniewa� mnie i pani� Jones...{29754}{29899}co� ��czy...{29905}{29960}p�ki �mier� nas nie rozdzieli.{30409}{30473}Obrzydliwe.{30474}{30553}I to ma by� najlepsza chi�ska potrawa tutaj?{30555}{30611}Nie chi�ska, ameryka�ska.|- G�wno prawda.{30619}{30669}Wymy�li� j� �yd mieszkaj�cy w San Francisco.{30669}{30710}Znowu g�wno prawda.|- Nie k�ami�.{30712}{30763}Nie ma w tym nic chi�skiego.{30764}{30826}Foe Yong nie macza� palc�w w tej rybie.{30827}{30920}Czyli poza szachami jeste�|tak�e specjalist� od j�zyka chi�skiego?{30921}{30996}Poziom drugi na wieczor�wce w Cambridge.|- Serio?{30997}{31076}A po chi�sku "jajko" to "Da".{31114}{31181}Przepraszam. Sir.{31194}{31258}S�ucham?{31285}{31377}Jakby� powiedzia� "jajko" po chi�sku?|- Przepraszam, jestem czwartym pokoleniem{31377}{31445}urodzonym w Bristow.|Nie m�wi� po chi�sku.{31448}{31538}Uspok�j si�, on nie m�wi po chi�sku.|- Wi�c sprawd�my po jakiemu m�wi.{31541}{31646}Cholera, przecie� to tylko kelner.|- Wi�c mo�e poda� nam deser, racja?{31647}{31760}Chcia�bym chi�ski deser z Pakistanu [?].|- Nie ma ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]