[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Alicja Bendysz
nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku
Scenariusz zaj
dla klasy II nauczania zintegrowanego – jednostka 4-godzinna
Temat: Zapoznanie z postaci
wybitnego polskiego kompozytora F. Chopina na podstawie
wierszy i zgromadzonych materiałów. Redagowanie zda
o wielkim muzyku. Dodawanie,
odejmowanie i mno
enie w zakresie 25. Pauza
wier
nutowa i półnutowa.
Cele dydaktyczne i wychowawcze:
-
zapoznanie z postaci
wielkiego Polaka F. Chopina
-
kształcenie umiej
tno
ci samodzielnego wypowiadania si
w mowie i w pi
mie
-
doskonalenie umiej
tno
ci pi
knego czytania
-
zach
canie do cichego czytania
-
wdra
anie do korzystania z encyklopedii
-
utrwalenie pisowni wielk
liter
-
doskonalenie dodawania, odejmowania i mno
enia w zakresie 25
-
utrwalenie liczb parzystych w zakresie 20
-
utrwalenie czasownika, przymiotnika oraz liczby pojedynczej i mnogiej
-
utrwalenie pauzy
wier
nutowej i półnutowej
-
budzenie wra
liwo
ci na pi
kno muzyki Chopina
rodki dydaktyczne:
-
wiersze „
elazowa Wola” Cz. Janczarskiego, „ Szopen” J. Kiersta
-
ksi
ka „Muzyka Pana Chopina” W. Chotomskiej
-
album
-
puzzle – portret F. Chopina
-
zebrane informacje z encyklopedii
-
quiz
-
karty pracy – trzy poziomy
-
nagrania utworów F. Chopina
-
gazetka w klasie
Metody:
-
poszukuj
ca
-
słowna
-
twórczego rozwi
zywania problemów – technika 635
-
pracy we współpracy
-
wicze
praktycznych
Formy pracy:
-
indywidualna
-
grupowa
-
zbiorowa
1. Podział klasy losowo na grupy wg kolorów: czerwonego, zielonego, niebieskiego,
czarnego.
2. Powitanie klasy:
-
słoneczka – wesołe
-
słoneczka – ochocze
-
słoneczka – zawsze ch
tne do pracy
3. Rozwi
zanie szyfrówki – karta pracy ucznia.
Oblicz i uporz
dkuj otrzymane wyniki od najmniejszego do najwi
kszego (hasło: Fryderyk
Chopin).
4. Wykonanie działa
(na kartonikach) – dodawanie zast
p mno
eniem – praca w grupach 6-
osobowych
5 + 5 =
4 + 4 + 4 + 4 =
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =
4 + 4 + 4 + 4 =
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =
5. Wyniki uporz
dkuj od najwi
kszego do najmniejszego (po drugiej stronie kartonika jest
ukryte hasło: „RODEM WARSZAWIANIN, SERCEM POLAK, A TALENTEM
WIATA OBYWATEL”
6. Chóralne odczytanie uło
onego hasła.
7. Wyja
nienie znaczenia odczytanej sekwencji.
8. Zło
enie z puzzli portretu F. Chopina – praca w grupach na du
ych arkuszach papieru.
9. Uzupełnienie taktu brakuj
cymi pauzami – karta pracy.
10.Wykorzystanie wiadomo
ci wyszukanych w encyklopedii do rozwi
zania quizu – praca w
grupach 2-osobowych. Wspólne, ciche czytanie informacji o F. Chopinie. Wykorzystanie tych
wiadomo
ci do zakre
lenia prawidłowej odpowiedzi – praca w grupach 6-osobowych (du
y
arkusz pod zło
onymi puzzlami z portretem).
Zakre
l prawidłow
odpowied
.
Fryderyk Chopin urodził si
:
a) w Łodzi b) w
elazowej Woli c) w Warszawie
elazowa Wola poło
ona jest koło:
a) Poznania b) Torunia c) Warszawy
Fryderyk Chopin był wielkim:
a) malarzem b) astronomem c) kompozytorem
Swoj
muzyk
tworzył:
a) od najmłodszych lat
b) gdy był dorosły
Komponował i grał utwory na:
a) tr
bce b) skrzypcach c) fortepianie
Zmarł:
a) w Pary
u b) w Gda
sku c) w Warszawie
Co 5 lat w Warszawie odbywaj
si
Mi
dzynarodowe :
a) koncerty Chopinowskie b) Konkursy Chopinowskie c) zawody Chopinowskie
11. Odczytanie zda
z quizu o Fryderyku Chopinie – czytanie chóralne.
12. Wyja
nienie poj
cia: kompozytor.
13. Odszukanie na mapie Warszawy i
elazowej Woli.
14. Praca w grupach - metoda twórczego rozwi
zywania problemów technika 635
Jakie utwory napisał Fryderyk Chopin?
– du
y arkusz papieru
15. Odczytanie utworów zapisanych na planszach.
16. Wysłuchanie „Walca Minutowego”
17. Wyja
nienie tytułu tego utworu.
18. Okre
lenie przymiotnikami wielkiego Polaka – zdolny, utalentowany, wybitny, genialny.
19. Uporz
dkowanie utworów w kolejno
ci alfabetycznej – karta pracy ucznia.
20. Zamiana liczby mnogiej na pojedyncz
.
21. Odczytanie przez nauczyciela wiersza Cz. Janczarskiego „
elazowa Wola”.
22. Analiza utworu – wyja
nienie przeno
ni „wiatr na klawiszach swawoli”.
23. Wyszukanie fragmentu potwierdzaj
cego odpowied
– Sk
d F. Chopin czerpał
natchnienie do tworzenia muzyki?
24.Odczytanie wiersza „ Szopen” J. Kirsta. Analiza utworu.
Odpowied
na pytanie – Pod jakim drzewem pisał?
25. Praca na poziomach:
I grupa – ósemka – uzupełnia zdania brakuj
cymi wyrazami
II grupa –
wier
nuta – porz
dkuje zdania w odpowiedniej kolejno
ci
III grupa – półnuta – układa zdania o F. Chopinie z wykorzystaniem zgromadzonego
słownictwa.
26. Odczytanie prac – po 1 osobie z ka
dej grupy.
27. Podsumowanie lekcji i dokonanie samooceny.
Czy chcesz uzasadni
, dlaczego zamalowałe
takie zwierz
tko?
28. Zadanie pracy domowej: ka
de dziecko otrzymuje do pokolorowania ukryty rysunek.
Dla ch
tnych: co przedstawia ilustracja i gdzie si
znajduje?
Karta pracy
......
1.
Oblicz i uporz
dkuj otrzymane wyniki od najmniejszego do
najwi
kszego.
7+9 =
R
6+5+7 =
N
13+4 =
Y
15-7+3 =
O
20-8+3 =
E
12-7 =
H
19-(6+8) =
F
14-(6+5)
=
C
15+(19-14) =
K
7+(12-4)
=
P
14-5 =
R
9+3+5 =
I
8+9-4 =
D
18-6 =
Y
2.
Uzupełnij takty brakuj
cymi pauzami.
2 ... ... /
... / ... ... / ...
//
ta sza ti sza-a sza ta sza-a ti
3.
Uporz
dkuj utwory w kolejno
ci alfabetycznej.
walce, mazurki, etiudy, polonezy, ballady, nokturny, sonaty
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4.
Uzupełnij zdania brakuj
cymi wyrazami.
Chopin
elazowej Woli
najmłodszych
fortepianie
skomponował
utworów
mazurkach
walcach
muzyk
Polsk
Fryderyk _________________ urodził si
w ____________________________
koło Warszawy. Od ________________________________________lat grał
na____________________________. ___________________________ wiele
____________________ muzycznych. W jego polonezach,________________,
sonatach, ________________________ słycha
_________________________
ludow
. Rozsławił _____________________ w
wiecie.
Samoocena
Wiewiórka
Motyl
ółw
[ Pobierz całość w formacie PDF ]