[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Vincent Versace
Nikon D1H
Przes³ona: f5,6 Czas: 1/125 s
Tak naprawdê ten rozdzia³ powinien siê nazywaæ:
Rozdzia³ Kevina Amesa. Albo mo¿e jeszcze lepiej
by³oby, gdyby nazywa³ siê Nienawidzê rozdzia³u
Kevina Amesa. Kiedy napisa³em pierwotn¹ wersjê
tego rozdzia³u, zajrza³em do studio Kevina
w Atlancie, aby zapoznaæ go z robocz¹ wersj¹ ksi¹¿ki.
To, co w za³o¿eniu mia³o byæ piêtnastominutow¹
wymian¹ zdañ, przerodzi³o siê w ca³onocn¹
wymianê pogl¹dów i prezentacjê umiejêtnoci,
Graæ z g³ow¹
retuszowanie por tretów
gdy Kevin zacz¹³ pokazywaæ mi swoje zdumiewaj¹ce
techniki retuszowania portretów. Musia³em wiêc
wróciæ do pracy i kompletnie przeredagowaæ
w³aciwie gotowy rozdzia³, niemal napisaæ go
od pocz¹tku tyle mo¿na by³o w nim poprawiæ.
Mówiê Ci, to wcale nie jest zabawne, kiedy masz
ju¿ gotowy rozdzia³, a tu na tydzieñ przed
ostatecznym terminem zakoñczenia pracy kto
pokazuje Ci rzeczy, które mog³yby dalece
podwy¿szyæ poziom tego rozdzia³u. Wprost nie
mog³em zasn¹æ tej nocy. Jednak mimo, i¿ Kevin
wspania³omylnie pozwoli³ mi opisaæ w³asne
techniki retuszu w ksi¹¿ce (to ca³y on), nie by³o
w³aciwie mowy o tym, aby zatytu³owaæ rozdzia³
jego imieniem. Uwiadomi³em sobie, ¿e ³atwiej
by³oby go najpierw zabiæ. Potem jeszcze
przypomina³em sobie, jak wspomina³ co o tym,
¿e niektóre z u¿ywanych przez siebie technik
zapo¿yczy³ od Jima DiVitale, zatem w takiej
sytuacji mielibymy do czynienia z podwójnym
morderstwem. Co prawda, myla³em sobie:
Hej, przecie¿ oni obaj mieszkaj¹ w Atlancie,
wiêc czym mam siê przejmowaæ?, ale po g³êbszym
zastanowieniu nad t¹ kwesti¹, a tak¿e nad radociami
podró¿owania liniami Delta (lecia³em ciniêty
w przedziale pasa¿erskim jak poród stada ludzkiego
byd³a) zdecydowa³em wreszcie, ¿e dam im kredyt,
na jaki zas³uguj¹, a sam bêdê sobie ¿y³ dalej swoim
¿yciem. I teraz okazuje siê, ¿e post¹pi³em s³usznie.
Graæ z g³ow¹ retuszowanie portretów
Rozdzia³ 6.
181
Usuwanie
znamion
Kiedy pracujemy nad usuwaniem znamion, piegów
czy jakichkolwiek innych niedoskona³oci ludzkiej skóry,
naszym celem powinno byæ zachowanie jak najwiêkszej iloci
szczegó³ów jej powierzchni. Zatem retusz wcale nie jest
tak¹ oczywist¹ spraw¹. Poni¿ej przedstawiam trzy praktyczne
techniki, które ca³kiem niele siê spisuj¹. Znaj¹c je wszystkie
mo¿esz za ka¿dym razem siêgaæ po tê, która w danej
sytuacji bêdzie najlepsza dla Twojego zdjêcia.
METODA NR 1
Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ osoby,
której skóra posiada pewne
wymagaj¹ce usuniêcia niedoskona³oci.
Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie
Clone Stamp
(
Stempel
). Z próbnika koñcówek
pêdzli na pasku opcji (ikona pêdzla,
lewa strona paska opcji) wybierz
miêkk¹ koñcówkê o wielkoci
przekraczaj¹cej nieco znamiê, które
zamierzasz usun¹æ. W³aciwy rozmiar
koñcówki mo¿esz ustaliæ za pomoc¹
suwaka
Master Diameter
(
G³ówna
rednica
), znajduj¹cego siê w górnej
czêci próbnika. Gdyby za potrzebowa³
szybko zmieniæ koñcówkê podczas
malowania, nacinij klawisz
[
(nawias kwadratowy otwieraj¹cy)
w celu zmniejszenia i klawisz
]
(nawias kwadratowy zamykaj¹cy)
w celu zwiêkszenia rednicy koñcówki.
182
Rozdzia³ 6.
Graæ z g³ow¹ retuszowanie portretów
Krok 3.
Z listy
Mode
(
Tryb
) na pasku opcji
wybierz nowy tryb nak³adania koloru
Lighten
(
Janiej
). W tym trybie
narzêdzie
Clone Stamp
(
Stempel
) bêdzie
oddzia³ywaæ wy³¹cznie na piksele
ciemniejsze od tych, które znajdowa³y
siê w próbkowanym obszarze.
Piksele janiejsze (w odcieniu zdrowej
skóry) pozostan¹ nienaruszone;
zamalowywaæ bêdziemy jedynie
znamiona, które s¹ wyranie ciemniejsze.
Krok 4.
Odszukaj taki fragment na skórze
w pobli¿u znamienia, który wygl¹da
normalnie (nie zawiera ¿adnych innych
niedoskona³oci) i kliknij go mysz¹,
jednoczenie przytrzymuj¹c naciniêty
klawisz
Alt
(Mac OS:
Option
).
W ten sposób pobierzesz próbkê
koloru i faktury z tego obszaru.
Upewnij siê, ¿e naprawdê klikn¹³e
w bezporedniej bliskoci znamienia,
bo tylko wówczas odcienie skóry bêd¹
do siebie pasowaæ. Jeli pobierzesz
próbkê z jakiego bardziej oddalonego
miejsca, ryzykujesz, ¿e efekt retuszu
bêdzie od razu widoczny, a to z kolei
przekrela sens ca³ej pracy.
Krok 5.
Teraz umieæ kursor dok³adnie nad
znamieniem i kliknij raz. Nie maluj!
Po prostu kliknij. Jedno klikniêcie
wystarczy znamiê zniknie w u³amku
sekundy (patrz rysunek z lewej),
a faktura skóry pozostanie nienaruszona.
Jednak co wtedy, gdy znamiê jest
janiejsze ni¿ normalny odcieñ skóry?
Wystarczy zmieniæ tryb nak³adania
farby na
Darken
(
Ciemniej
)
i po k³opocie. Pora na metodê nr 2.
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
Graæ z g³ow¹ retuszowanie portretów
Rozdzia³ 6.
183
METODA NR 2
Krok 1.
Uaktywnij narzêdzie
Lasso
.
Znajd czysty fragment skóry
(bez znamion, piegów itd.) w pobli¿u
znamienia, które masz zamiar
wyretuszowaæ. U¿yj narzêdzia
Lasso
,
aby zaznaczyæ ten fragment; niech
selekcja bêdzie tylko trochê wiêksza
od znamienia (patrz rysunek z prawej).
Krok 2.
Po utworzeniu selekcji wybierz
polecenie
Select
/
Feather
(
Zaznacz
/
Wtapianie
). W oknie dialogowym
Feather Selection
(
Wtapianie
) okrel
promieñ wtopienia (
Feather Radius
)
na 2 piksele, po czym kliknij przycisk
OK
. Wtapianie rozmywa krawêdzie
zaznaczenia, dziêki czemu nikt
nie bêdzie w stanie zauwa¿yæ,
i¿ dokonalimy retuszu. W ogóle
wtapianie (zmiêkczanie) krawêdzi
selekcji pe³ni bardzo istotn¹ rolê
w procesie retuszu twarzy i na pewno
bêdziesz stosowa³ je doæ czêsto, w³anie
po to, aby zatrzeæ lady swojej pracy.
Krok 3.
Po zmiêkczeniu krawêdzi zaznaczenia
nacinij i przytrzymaj skrót
klawiaturowy
Alt
+
Ctrl
(Mac OS:
Option
+
Command
). Kursor przyjmie
postaæ dwóch nak³adaj¹cych siê
na siebie grotów w kolorach
czarnym i bia³ym. Oznacza to, ¿e
wyselekcjonowany obszar bêdzie
kopiowany. Kliknij zatem wewn¹trz
ramki zaznaczenia i przeci¹gnij
próbkê zdrowej skóry do miejsca,
w którym znajduje siê znamiê.
184
Rozdzia³ 6.
Graæ z g³ow¹ retuszowanie portretów
[ Pobierz całość w formacie PDF ]