[ Pobierz całość w formacie PDF ]
RANDALL FRAKESTERMINATOR 2: DZIE� S�DUDzie� sto dwudziesty sz�styBUENAVENTURA, MEXICO19 czerwca 1984 rokuczwartek - 8:58 ranoSara Jeanette Connor jecha�a przez rozleg�y i opustosza�y krajobraz, pe�enkaktus�w i piasku, w kierunku wy�aniaj�cego si� �a�cucha g�r ocienionegonabrzmia�ymi deszczem chmurami. B�yskawice rozb�yskiwa�y poza nimi jakgigantyczna lampa stroboskopy. Burza wisia�a w powietrzu.W pewnym sensie Terminator mnie zabi� - "pomy�la�a Sara", sprawdzaj�c �adunki wkolcie Python 0,357 i wsuwaj�c go z powrotem do futera�u schowanego pod tablic�rozdzielcz� swego odkrytego jeepa. Z pewno�ci� nie by�a ju�, jak jeszcze kilkamiesi�cy temu, naiwn� dziewi�tnastoletni� kelnerk�. Tamta umar�a, kiedy dwieosoby, kt�re kocha�a bardziej ni� w�asne �ycie - jej matka oraz ojciec dzieckarosn�cego w jej �onie - zosta�y brutalnie zamordowane. Ich �mier� ci�gle j�prze�ladowa�a, pomimo �e nauczy�a si� tak ukrywa� swoje uczucia, �eby nie mog�yzagrozi� jej utrzymaniu si� przy �yciu. Poniewa� prze�y� musi. Sara Connor by�aobecnie najwa�niejsz� istot� ludzk� na �wiecie.Podnios�a do ucha walkmana i przes�ucha�a to, co nagra�a kilka minut temu, kiedyzatrzyma�a si�, �eby zatankowa� paliwo. Czy powinnam ci opowiedzie� o twoimojcu? Popatrzy�a w d� na sw�j nabrzmiewaj�cy brzuch. Czy to zmieni twoj�decyzj� wys�ania go tutaj na �mier�?Spr�bowa�a sobie wyobrazi� moment w przysz�o�ci, kiedy ten wyb�r m�g�by by�dokonany i wzdrygn�a si�. Ale je�li nie wy�lesz Kyle'a, nigdy nie b�dzieciebie.Ta szalona my�l oszo�omi�a j�. Kyle Reese, m�ody �o�nierz, kt�ry na ochotnikaby� wys�any poprzez czas dla ochrony jej przed Terminatorem, i z kt�rym pocz�asyna po to, �eby syn m�g� wys�a� go z powrotem, �eby ... �a�cuch zdarze� sam si�wik�aj�cy. Przypomnia�a sobie, co jej nauczyciel w szkole �redniej, pan Bowland,zwyk� m�wi� o paradoksach: Wszech�wiat jest jednym wielkim pytonem po�eraj�cymsw�j w�asny ogon. Poczu�a si� jakby by�a marionetk� w r�kach Przeznaczenia,jedynie ogniwem w �a�cuchu przypadk�w. Z drugiej strony jej wola prze�yciazdawa�a si� determinowa� przebieg wypadk�w. A mo�e ludzka wola by�a jedyniecz�stk� w za�o�onym z g�ry scenariuszu? Niewykluczone, �e reszta jej �ycia daodpowied� na to pytanie.Jej g�os nadal dobiega� z magnetofonu: S�dz�, �e powiem ci o twoim ojcu. Jestemmu to winna. By� mo�e wystarczy ci wiedzie�, �e przez par� godzin, kiedy byli�myrazem, kochali�my si� mi�o�ci�, dla kt�rej warto po�wi�ci� �ycie.Wy��czy�a z trzaskiem magnetofon. S�owa brzmia�y zbyt banalnie, zbyt blado wpor�wnaniu z jej �ywymi wspomnieniami. Sara chcia�a, �eby pewnego dnia jej synpokocha� swojego ojca tak, jak ona go kocha�a. Ale sama nigdy nie by�a zbytwymowna. Sfrustrowana, wyci�gn�a kaset� wrzucaj�c j� do schowka na r�kawiczki,na rosn�c� stert� identycznych C-90. Nazywa�a je "ksi��k�". Nagran� d�wi�kow�kronik�, kt�ra b�dzie potrzebna jej synowi, �eby prze�y�. Tego ranka Sarazarejestrowa�a opowie�� o przyj�ciu Terminatora sto dwadzie�cia sze�� dni temu.O tym, jak zosta� "zabity" trzy dni p�niej, i jakie zmiany zasz�y w jej �yciu wci�gu tych dni. Gdy chodzi�a do college'u, marzy�a o po�lubieniu mi�egom�czyzny i o prostym, wygodnym �yciu gdzie� na czystym, zielonym przedmie�ciu.To marzenie zosta�o zabite przez chodz�c� �mier�, kt�rej na imi� Terminator.Morduj�c tych, kt�rych kocha�a, nauczy� j� nienawidzie� ponad granicemo�liwo�ci. Sara zem�ci�a si� mia�d��c cyborga hydrauliczn� pras�. Jednak mysi otym nie sprawia�a jej przyjemno�ci. Bo kiedy nacisn�a przycisk uruchamiaj�cypras�, spadaj�c� w d� jak �elazna pi�� Boga - Sara umar�a tak�e. Odrodzi�a si�w�r�d krwi i smutku w �wiecie, kt�ry by� skazany na masow� zag�ad� i ogromnecierpienie. Wiedzia�a co�, czego jeszcze nie wiedzia� nikt: �e pewnego dniakomputer zaprojektowany do kontroli ameryka�skich si� uderzeniowych stanie si�"�ywy", i �e pierwsz� decyzj� Skyneta b�dzie, i� rodzaj ludzki ma by� wyt�piony.Sam komputer, bezpieczny w podziemnych, �wietnie chronionych kompleksach wG�rach Cheyenne, wykona pierwsze uderzenie poci�gaj�ce za sob� ognisty odwet. Napowierzchni za� ludzie b�d� si� zwijali w �miertelnych b�lach. Zmia�d�onacywilizacja zamrze, gdy nastanie nuklearna zima. I nied�ugo maszyny Skyneta,wybudowane �eby by� jego oczyma, uszami i broni�, rozprzestrzeni� si� po ca�ejZiemi zgarniaj�c sw�j �up. Komputer chcie� b�dzie, �eby �wiat zosta� pokrytywy��cznie niezliczonymi mechanicznymi odbiciami jego samego - ca�kowity egoistaz bezpo�rednimi po��czeniami z automatycznymi fabrykami realizuj�cymi tenschemat. To by�a przysz�o��, o kt�rej opowiedzia� jej Kyle Reese. I w kt�r�uwierzy�a po przybyciu Terminatora. Sara wyci�gn�a r�k� i podrapa�a za uszamipsa.L�ni�cy, muskularny owczarek niemiecki rozci�gni�ty na miejscu dla pasa�erazwr�ci� na ni� na moment swoje czujne, br�zowe oczy, by po chwili powr�ci� doobserwacji w�skiej drogi i horyzontu. Gdyby ktokolwiek inny pr�bowa� go dotkn��,mia�by powa�ne k�opoty, o ile Sara nie rozkaza�aby inaczej. To zwierz� nie by�ozwyk�ym psem. Zosta� wyszkolony przez ekspert�w na �yw� bro�. Nie by�o to zbyttanie. Sara opr�ni�a swoje konto w banku i zrealizowa�a polis� na �ycie swojejmatki, aby kupi� psa obronnego, jeepa i bro�. Kieruj�c si� na po�udnie - nawetna sam koniec kontynentu je�li to by�oby konieczne dla ukrycia si� przednadci�gaj�c� burz� Przeznaczenia - wykonywa�a Plan. Mia�a bezpiecznie wychowa�syna, ochrania� go przed tysi�cem mo�liwych wypadk�w, kt�re mog�yby pozbawi��wiat swojego zbawiciela zanim nadejdzie jego czas. To w�a�nie stanowi�o teraztre�� jej �ycia oraz jedyn� nadziej� dla reszty ludzko�ci.Mia�a wystarczaj�c� ilo�� jedzenia i wody na pi�� dni, pe�ny bak benzyny is�ownik hiszpa�sko-angielski. Odjecha�aby tak daleko jak by mog�a, a� dowyczerpania zapas�w, �eby tylko znale�� jaki� spos�b na zabezpieczenie siebie idziecka. Nie obawia�a si�. W ci�gu tych trzech straszliwych dni odnalaz�a wsobie ukryte si�y, o istnieniu kt�rych nigdy nie wiedzia�a. Olbrzymi� odwag�,kt�r� przejawi�a walcz�c przeciw ogromnej przewadze. Straty by�y przyt�aczaj�ce,ale to ona wygra�a batali�. I nawet je�li byliby inni Terminatorzy, wys�ani abysko�czy� to, czego nie m�g� zrobi� pierwszy, ona przygotuje si� do walki z nimi.Bowiem �adna maszyna nie skrzywdzi jej syna. Bolesna, t�skni�ca mi�o��, kt�r� doniego czu�a, da�a jej straszliw� nauczk�, �eby nikomu nigdy nie ufa�. Poniewa�ka�dy m�g� by� Terminatorem, zaprogramowanym przez Skyneta tak, �eby przekroczy�wieczno�� i rozerwa� jej dusz�.Tej paranoi nauczy� j� Kyle Reese, do�wiadczony przez lata podchod�w wpowojennych ruinach, lata zwalczania cyborg�w i renegat�w. Jak twierdzi�, by��o�nierzem przez wi�kszo�� swojego �ycia. To by� jedyny spos�b, �eby prze�y�tam, w przysz�o�ci. "Potem", jak j� nazywa�. Prze�y� tam, gdzie pot�ne maszynywojny przewraca�y ko�ci milion�w, martwych, o cia�ach spalonych lubnapromieniowanych. Ale John Connor zebra� �a�osne szcz�tki tych, kt�rzyprze�yli, w �achmaniarsk� armi� oporu, i powoli ludzko�� zaczyna�a odbiera�teren metalowym w�adcom. A� pewnego dnia losy bitwy si� odwr�ci�y i Skynetdesperacko, w przeb�ysku geniuszu wynalaz� maszyn� do poruszania si� w czasie,pierwsz� taktyczn� bron czasow�. I wys�a� �mierciono�nego emisariusza w podr�przez czas, aby ten wyeliminowa� Sar� i John Connor nigdy si� nie m�g� narodzi�.Si�y Johna przej�y kontrol� nad urz�dzeniami do poruszania si� w czasie i Johnwys�a� Kyle'a po to, �eby, je�li to mo�liwe, zatrzyma� Terminatora. To by�a wgruncie rzeczy misja samob�jcza, ale on zg�osi� si� dobrowolnie. By� prostym�o�nierzem i zdecydowa� si� po�wi�ci� w tym zam�cie historii, poniewa� kocha�Sar�.Z pocz�tku Sara nie mog�a poj��, jak mog�a by� obiektem tak nieopanowanejnami�tno�ci. By�a wszak zwyczajnie wygl�daj�c� dziewczyn�, o br�zowych oczach iw�osach, o rysach wystarczaj�co przyjemnych, ale nic nadzwyczajnego. Jednak�eKyle j� uwielbia�. No, mo�e niezupe�nie j�. On adorowa� w niej t�, kt�r� mia�asi� sta�: matk� Johna Connora, tygrysic�, kt�ra ochrania�a go przed kataklizmem.Wi�c Kyle przyby� przez burz� czasu do niemo�liwego �wiata, ca�y i tryskaj�cy�yciem. Do �wiata, kt�ry m�g� sobie tylko na p� wyobrazi�, gdy by� jeszczedzieckiem, na podstawie opowie�ci starszych ludzi. Wyrwa� j� z zasi�guTerminatora i kocha� si� z ni� w �agodnym uniesieniu. I w czasie tego gor�cegomomentu, kiedy byli w swoich ramionach, Sara po��czy�a swoje cia�o i dusz� zKyle'm, i dopiero wtedy uwierzy�a, �e jego mi�o�� jest prawdziwa. Oni dali jejpoczucie rzeczywisto�ci. Daj�c �ycie Johnowi Connorowi, kt�ry pewnego dnia, gdydoro�nie, wy�le swojego ojca poprzez czas, Sara mog�a prze�y� Terminatora ipocz�� Johna Connora, kt�ry... pyton znowu si� skr�ca�.Kiedy jeep wszed� w zakr�t, co� spad�o na kolana Sary. Zdj�cie z polaroidu. Nazapuszczonej stacji benzynowej, kilka mil temu, meksyka�ski ch�opiec podbieg� izrobi� je ��daj�c pi�ciu dolar�w. Lituj�c si� nad nim da�a mu cztery, a zdj�cierzuci�a na desk� rozdzielcz� samochodu. Popatrzy�a teraz zdziwiona na starsz�kobiet� patrz�c� na ni� ze zdj�cia. Jej twarz by�a nadal kremowo g�adkam�odo�ci�, nawet z lekkim zaczerwienieniem spowodowanym ci���, ale oczy by�ystare, tak stare, jak pomarszczony by� pracownik na stacji. Stare, poniewa�patrzy�y w bolesn� przesz�o�� i przera�aj�c� przysz�o��. Ale to, co dodawa�o jejlat, to by� ukryty u�miech Mony Lizy. Gdy ch�opiec robi� zdj�cie my�la�a oKyle'u. Dopiero du�o p�niej dowiedzia�a si�, �e to w�a�nie zdj�cie John Connorda� mu dawno temu, gdy razem kryli si� w jakiej� brudnej dziurze, podczas gdynocne niebo hucza�o od armady Skyneta. Kiedy�, w przysz�o�ci, Sara da jeJohnowi, a ten da je Kyle'owi. I Kyle zakocha si� w jej... [ Pobierz całość w formacie PDF ]