[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze
wzglħdu na potrzebħ ciĢgłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji, konstrukcji lub
wyposaŇenia w dowolnym czasie bez uprzedzenia nie ponoszĢc Ňadnej odpowiedzialnoĻci z tego tytułu.
Niniejsza publikacja ani Ňadna jej czħĻę nie moŇe byę reprodukowana lub tłumaczona bez naszej zgody.
WyłĢcza siħ odpowiedzialnoĻę za ewentualne pomyłki i ominiħcia.
© Ford Motor Company 2005 Wszelkie prawa
Spis tre
Ļ
ci
Wprowadzenie do systemu
audio ................................... 3
WaŇne informacje na temat systemu
audio.................................................3
Odbiór radiowy .....................................5
Przycisk wyboru zakresu.................... 16
Zapisywanie najsilniejszych stacji
(Autostore) ..................................... 16
WskaŅnik odbioru
stereofonicznego ........................... 17
Informacje o ruchu drogowym
(TA) ................................................ 17
Strojenie ............................................ 19
Korekcja fizjologiczna......................... 19
zastrzeŇone. Kod zamówienia: CG3508pl 08/2005
20050819085545
Widok ogólny
radioodtwarzacza................. 6
Bezpiecze
ı
stwo systemu
audio ................................... 8
Zdejmowany panel ...............................8
Kod zabezpieczajĢcy ...........................8
Utracony kod zabezpieczajĢcy .............8
Wprowadzanie kodu
zabezpieczajĢcego ...........................8
Nieprawidłowy kod
zabezpieczajĢcy ...............................8
Numer identyfikacyjny pojazdu
(VID) .................................................9
Menu radioodtwarzacza ........ 20
Automatyczna regulacja poziomu
głoĻnoĻci (AVC) ............................. 20
Układ redukcji zniekształceı dŅwiħku
(CLIP) ............................................ 20
Cyfrowa obróbka dŅwiħku (DSP)....... 20
Elementy sterowania z tylnych siedzeı
(RICP).............................................21
Skanowanie zaprogramowanych
stacji .............................................. 21
Alternatywne czħstotliwoĻci................21
Muzyka/Mowa ................................... 22
System danych radiowych (RDS).......22
RDS-EON (Enhanced Other
Network) ........................................ 22
WiadomoĻci........................................22
Wybór typu programu (PTY)...............23
Wy
Ļ
wietlanie czasu i daty .... 10
Ustawianie zegara i daty w
radioodtwarzaczu ...........................10
Działanie
radioodtwarzacza............... 12
WłĢczanie/wyłĢczanie ........................12
Regulacja głoĻnoĻci ........................... 12
Regulacja tonów niskich/wysokich......12
Regulacja balansu/głoĻnoĻci
przód-tył.......................................... 12
Wyciszanie w funkcji telefonu.............13
Menu systemu audio .......................... 13
Przyciski zaprogramowanych
stacji ...............................................16
Sterowanie systemem audio...............16
Magnetofon .......................... 26
Odtwarzanie kasety ............................26
Szybkie przewijanie do przodu ............26
Szybkie cofanie ..................................26
Auto reverse .......................................27
Zakoıczenie odtwarzania...................27
Pauza .................................................27
Wybór strony kasety ...........................27
Spis tre
Ļ
ci
Wprowadzenie do systemu audio
Wyszukiwanie poczĢtków utworów
(AMS)............................................. 27
Wysuwanie kasety............................. 28
WyĻwietlacz sterowania z tylnych
siedzeı...........................................49
WA
ņ
NE INFORMACJE NA
TEMAT SYSTEMU AUDIO
UrzĢdzenia serii Sony CD (ale nie
6CD) odtwarzaę mogĢ płyty 8 cm z
przystawkĢ wskazanĢ przez firmħ Sony
(CSA-8).
Odtwarzacz 6000MP3 moŇe takŇe
odtwarzaę płyty 8 cm oraz płyty
nagrane w nagrywarce, o ile nagranie
zostało prawidłowo zakoıczone.
Płyty o nieregularnych kształtach
oraz płyty z warstwĢ
zabezpieczajĢcĢ przed zarysowaniem lub
z naklejkami nie powinny byę odtwarzane.
UrzĢdzenie moŇe ulec uszkodzeniu,
jeŇeli do otworu na płytħ wepchniħty
zostanie nieodpowiedni przedmiot, np.
karta kredytowa czy moneta.
W celu uzyskania dalszych
Konserwacja systemu
audio ................................. 51
Radioodtwarzacz ................................51
Odtwarzacz płyt
kompaktowych .................. 29
Wkładanie płyt kompaktowych............ 29
Ładowanie zmieniacza płyt................. 30
Wybór ĻcieŇki..................................... 31
Odtwarzanie płyty............................... 31
Wybór płyty........................................ 32
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu..................................................33
Losowe odtwarzanie utworów.............33
Kompresja ĻcieŇek .............................34
Skanowanie ĻcieŇek ...........................35
Wysuwanie płyt ..................................35
Wyjmowanie płyt ze zmieniacza ........37
Odtwarzanie plików MP3 ....................37
Opcje wyĻwietlacza MP3 ...................41
Powtarzanie ĻcieŇek płyty ..................43
Zakoıczenie odtwarzania płyty...........43
Wysuwanie kilku płyt ..........................44
Ostrze
Ň
enia:
W róŇnych krajach obowiĢzujĢ
róŇne prawa autorskie; jeŇeli wiħc
chcesz wykorzystywaę cudzĢ twórczoĻę,
sprawdŅ przepisy obowiĢzujĢce w Twoim
kraju.
Ze wzglħdu na niezgodnoĻę
technicznĢ niektóre płyty nagrane
na nagrywarkach (CD-R i CD-RW) mogĢ
byę nieprawidłowo odtwarzane w
urzĢdzeniach Ford.
Odtwarzacze firmy Ford
przystosowane sĢ do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem audio
International Red Book. Niektóre płyty
zabezpieczone przez kopiowaniem nie sĢ
zgodne z tym standardem, toteŇ nie ma
gwarancji ich odtworzenia.
Płyty podwójnego zapisu,
Zwalczanie problemów......... 52
informacji prosimy skontaktowaę siħ z
Autoryzowanym Dealerem Forda.
Sony CD/6CD
dwustronne (DVD Plus, CD-DVD),
obecnie wprowadzane na rynek, sĢ
grubsze od typowych płyt CD, w zwiĢzku
z czym nie moŇna zagwarantowaę ich
odtworzenia w urzĢdzeniach Ford i Sony
CD, ponadto istnieje moŇliwoĻę
zablokowania nimi urzĢdzenia.
JeŇeli przy okazji zgłoszenia
Gniazdo zewn
ħ
trznych
Ņ
ródeł
d
Ņ
wi
ħ
ku (AUX-IN)............... 45
Ta naklejka znajduje siħ na górze
podstawy montaŇowej modelu Sony
CD/6CD.
Elementy sterowania z tylnych
siedze
ı
............................... 46
Elementy sterowania z tylnych siedzeı
...................................................... 46
Przyciski panelu sterowania ............... 46
Tryb sterowania ................................. 48
Tryb jednogodzinny ........................... 48
Słuchawki .......................................... 49
Gniazda słuchawek ........................... 49
gwarancyjnego tego rodzaju płyta
zostanie znaleziona w urzĢdzeniu
przekazanym do naprawy, gwarancja nie
bħdzie uznana.
Z wyjĢtkiem modelu 6000MP3
wszystkie odtwarzacze CD
przystosowane sĢ do odtwarzania
wyłĢcznie płyt kompaktowych 12 cm.
Ta naklejka znajduje siħ na wewnħtrznej
obudowie napħdu CD modelu Sony
CD/6CD.
Wprowadzenie do systemu audio
Wprowadzenie do systemu audio
Ten produkt przeznaczony jest do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyt kompaktowych (CD).
W ostatnim czasie niektóre wytwórnie
płytowe wprowadziły płyty zabezpieczone
przed kopiowaniem.
Nie wszystkie z tych płyt odpowiadajĢ
standardowi CD i nie bħdzie moŇna ich
odtworzyę za pomocĢ tego urzĢdzenia.
• Nie moŇna odtworzyę płyty
CD-R/CD-RW, której proces
nagrywania nie został poprawnie
zakoıczony. (Proces ten jest
konieczny, aby nagrana płyta
CD-R/CD-RW mogła byę odsłuchana
za pomocĢ odtwarzacza audio CD.)
• W urzĢdzeniach serii Sony CD moŇna
odtwarzaę pliki MP3 zapisane na
płycie CD-ROM, CD-R i CD-RW.
• MoŇe byę odtworzona płyta
CD-R/CD-RW, do której moŇna
jeszcze dodawaę kolejnĢ sesjħ.
MP3
ODBIÓR RADIOWY
_n COMPACT
Advanced digital filter adjustment
(ADFA)
Sony CD/6CD
Wskazówka: Zanim wyłĢczysz ten filtr
skonsultuj siħ z Autoryzowanym Dealerem
Forda.
W pewnych wyjĢtkowych warunkach
odbiór radiowy moŇe byę zakłócony przez
dwa zagłuszajĢce siħ bardzo silne
sygnały. Ta funkcja pozwala wyłĢczyę filtr
cyfrowy i poprawię odbiór.
6000MP3
W modelu 6000MP3 odtwarzaę moŇna
konwencjonalne nagrania, ĻcieŇki
zarejestrowane w formacie MP3 oraz
dyski mieszane, zawierajĢce zarówno
ĻcieŇki nagrane tradycyjnie, jak i MP3.
UrzĢdzenie automatycznie wykrywa
rodzaj włoŇonego dysku i odpowiednio go
odtwarza.
Dodatkowe przyciski na tym modelu
umoŇliwiajĢ wybieranie katalogów
(folderów) i ĻcieŇek oraz odtwarzanie
informacje o nagraniach.
Zwykle dyski MP3 mogĢ pomieĻcię
znacznie wiħcej nagraı niŇ
konwencjonalne płyty kompaktowe, gdyŇ
kaŇda ĻcieŇka moŇe byę bardziej
skompresowana podczas nagrywania.
Ten model moŇe odtwarzaę pliki nagrane
z prħdkoĻciĢ 8-320 kb/s I czħstotliwoĻciĢ
próbkowania 8-48 kHz.
JeŇeli sam zajmujesz siħ nagrywaniem,
kaŇda sesja musi zostaę prawidłowo
zamkniħta, ale dysk nie musi byę
ukoıczony. Dziħki temu odtwarzaę moŇna
w tym modelu płyty jednokrotnego zapisu
(CD/R) i wielokrotnego zapisu (CD/RW).
Odtwarzaę moŇna teŇ płyty 8cm.
Oznaczenia płyt
CD audio
Widok ogólny radioodtwarzacza
Widok ogólny radioodtwarzacza
Bezpiecze
ı
stwo systemu audio?
Bezpiecze
ı
stwo systemu audio
ZDEJMOWANY PANEL
UTRACONY KOD
ZABEZPIECZAJ
ġ
CY
• W przypadku wprowadzenia błħdnego
kodu wyĻwietlacz powróci do napisu
„CODE" i moŇna ponowię próbħ.
• JeŇeli pojawi siħ napis „WAIT 30",
naleŇy odczekaę 30 minut, gdyŇ '
urzĢdzenie bħdzie zablokowane.
Poczekaj, aŇ czas zostanie odliczony
do zera. Gdy na wyĻwietlaczu
ponownie pojawi siħ napis „CODE",
moŇna ponowię próbħ wprowadzenia
kodu.
• Po dziesiħciu próbach wprowadzenia
błħdnego kodu urzĢdzenie zostanie
zablokowane, a na wyĻwietlaczu
pojawi siħ napis „LOCK 10" lub
„LOCKED". W takim przypadku naleŇy
skontaktowaę siħ z Autoryzowanym
Dealerem firmy Ford.
Wprowadzenie lub zmiana numeru:
1. NaciĻnij i przytrzymaj przycisk MENU,
nastħpnie naciskaj go dopóki nie
pojawi siħ ekran VID. W urzĢdzeniach
marki Sony naciĻnij i przytrzymaj
przycisk MENU.
2. Pojawi siħ numer identyfikacyjny
danego pojazdu lub, jeĻli jeszcze nie
został wprowadzony, pojawi siħ napis
„NO VID", "VID 00000" lub "CODE
ZdejmujĢc panel nie dotykaj styków z tyłu
i nie uŇywaj zbyt duŇej siły do jego
zakładania.
1000
• UnieĻ i zdejmij panel Ļrodkowy
urzĢdzenia. Aby go załoŇyę, ustaw
górnĢ krawħdŅ, a nastħpnie popchnij
dolnĢ czħĻę panelu.
Z wyj
Ģ
tkiem serii 1000
• Przesuı suwak zwalniajĢcy w lewo (w
urzĢdzeniach serii 6006E/9006
naciĻnij przycisk zwalniajĢcy) i zdejmij
panel.
• Aby go załoŇyę, najpierw wciĻnij
krawħdŅ prawĢ, nastħpnie lewĢ do
momentu zablokowania.
W przypadku zaginiħcia kodu naleŇy
skontaktowaę siħ z Dealerem Forda,
dostarczajĢc danych systemu audio wraz
z dokumentem toŇsamoĻci. Dealer
otrzyma właĻciwy kod od Ford Motor
Company.
WPROWADZANIE KODU
ZABEZPIECZAJ
ġ
CEGO
JeŇeli na wyĻwietlaczu pojawia siħ napis
"CODE-------" lub "CODE 0000" gdy
włĢczasz urzĢdzenie, musisz wprowadzię
kod za pomocĢ przycisków numerycznych
(zaprogramowanych stacji).
1. Naciskaj przycisk 1, aŇ na
wyĻwietlaczu pojawi siħ pierwsza cyfra
kodu.
2. Naciskaj przyciski programowania
stacji 2, 3 i 4 w taki sam sposób, do
wyĻwietlenia pozostałych trzech cyfr
kodu.
3. Upewnij siħ, Ňe kod jest prawidłowy
zanim potwierdzisz kod naciskajĢc
przycisk 5.
3. WprowadŅ kod zabezpieczajĢcy.
4. Radioodbiornik wyciszy siħ, a na
wyĻwietlaczu pojawi siħ wprowadzony
numer identyfikacyjny pojazdu,
migajĢcy kursor lub same zera.
5. Za pomocĢ przycisku ze strzałkĢ w
lewo/w prawo poruszaj siħ po
wyĻwietlaczu i za pomocĢ regulatora
głoĻnoĻci lub przycisku ze strzałkĢ w
górħ/w dół w modelu Sony CD/6CD
wybieraj lub zmieniaj poszczególne
znaki. Maksymalnie moŇe zostaę
zapamiħtane 15 lub 16 znaków.
6. Po wybraniu wszystkich znaków
naleŇy ponownie nacisnĢę MENU, aby
numer został zachowany. Nastħpnie
urzĢdzenie powróci do normalnego
działania.
W niektórych modelach numer
identyfikacyjny pojawia siħ na
wyĻwietlaczu za kaŇdym razem, gdy
urzĢdzenie jest włĢczane. Aby sprawdzię
numer identyfikacyjny pojazdu, powtórz
kroki 1 i 2, nastħpnie naciĻnij przycisk
MENU.
NUMER IDENTYFIKACYJNY
POJAZDU (VID)
KOD ZABEZPIECZAJ
ġ
CY
KaŇdy pojazd ma swój numer
identyfikacyjny. JeŇeli numer ten został
wprowadzony do radia, ułatwi to policji
odnalezienie właĻciciela skradzionego
urzĢdzenia.
Wskazówka:
Informacje o miejscu
umieszczenia tego numeru w Twoim
pojeŅdzie znajdziesz w instrukcji obsługi
pojazdu.
WiħkszoĻę urzĢdzeı posiada unikalny
numer kodu zabezpieczajĢcego, który
naleŇy wprowadzię, aby urzĢdzenie
zaczħło działaę. Zwykle Autoryzowany
Dealer firmy Ford wykonuje tħ procedurħ
podczas przeglĢdu przedsprzedaŇnego.
JeŇeli odłĢczony zostanie akumulator lub
radio wyjħte w pojazdu, kod musi zostaę
ponownie wprowadzony, aby urzĢdzenie
zadziałało.
NIEPRAWIDŁOWY KOD
ZABEZPIECZAJ
ġ
CY
Radio firmy Ford dopuszcza wyłĢcznie do
DZIESIĦCIU prób wprowadzenia kodu
zabezpieczajĢcego.
Na wyĻwietlaczu pokazywany jest numer
aktualnej próby wprowadzenia kodu.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]